Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse inför årsstämman 2022 i Climeon AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning har idag överlämnats till bolaget och lyder som följer. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter (f.å. 5) och till ordinarie ledamöter föreslås:

  • Thomas Öström (omval)
  • Anders Lindberg (omval)
  • Liselotte Duthu Törnblom (nyval)
  • Peter Carlberg (nyval)
  • Håkan Osvald (nyval)

Valberedningen föreslår att Håkan Osvald utses till ny styrelseordförande.

Charlotte Strand, som utsågs vid årsstämman 2020, avgick som styrelseledamot under 2021, av personliga skäl. Jan Svensson och Therese Lundstedt har avböjt omval på grund av tids-brist.

Valberedningen har i sitt arbete bl a utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompeten-ser som kan behöva tillföras styrelsen nu när Climeon står inför nästa fas av sin utveckling, vilken påbörjats under 2021 med bl. a rekryteringen av Lena Sundqvist som VD och satsningarna på marinsegmentet som intensifierats under 2022. Därtill har man utvärderat och diskuterat hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.

Liselotte Duthu Törnblom, som föreslås till ny ledamot, är född 1960 och har en civilekonomexamen från Uppsala universitet. Liselotte Duthu Törnblom har varit verksam inom Atlas Copco koncernen i flera år i olika befattningar inom bl.a business control, finans och internrevision samt har lett ett flertal framgångsrika projekt rörandes bl.a implementering av nya ERP plattformar, automatisering av rapportering och verktyg för finansiell analys. Liselotte är sedan årsskiftet verksam i Atlas Copco koncernen som Senior Advisor/VP Group Controller och kommer att lämna över till sin efterträdare under hösten 2022. Hon har internationell erfaren-het från sälj och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Peter Carlberg, som föreslås till ny ledamot, är född 1955, har en högskoleingenjörsexamen från Novia University i Finland och driver idag egen konsultverksamhet. Peter har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Lavals dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfaren-het från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a Consilium AB och MESAB AB.

Håkan Osvald, som föreslås till ny ledamot och tillika styrelsens ordförande, är född 1954, har en juristkandidatexamen från Uppsala universitet och är idag chefsjurist på Atlas Copco, en befattning han lämnar den 30 april 2022. Håkan har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Han var under en period stationerad i USA och ingick då i det lokala bolagets ledningsgrupp. Håkan ingår, sen 2012, i Atlas Copcos koncernledning, vilket innefattar omfattande kommittéarbeten samt att biträda styrelsen som styrelsens sekreterare liksom valberedningen och bolagsstämman. Håkan är utsedd till styrelseledamot inom flera organ och bolag i Atlas Copco koncernen, varav han är styrelsens ordförande i två fall. Han är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen, ledamöterna var för sig och till-sammans, besitter god kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor som rör bolagets verksamhet, men även inom redovisning, kapitalmarknad, finansiering, hållbart företagande samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Med sina breda erfarenheter från flera av de ovan nämnda områdena bedöms de föreslagna nya ledamöterna kunna tillföra styrelsen viktiga kompetenser och erfarenheter. Liselotte bedöms särskilt kunna tillföra viktiga kompetenser inom främst redovisning, compliance och projektledning. Peter bedöms särskilt kunna tillföra värdefull kompetens inom ledning, strategiarbete, finansiering, produkt och marknadsutveckling på den marina sidan, samt internationella affärer med bl.a rederier och varv där han har ett brett kontaktnät. Håkan bedöms särskilt kunna bredda och fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenheter inom främst legal och compliance men också med sin internationella erfarenhet inom M&A, finansiering och förhandling. Håkan bedöms också med hänsyn till sin erfarenhet från styrelsearbete, som även innefattar ordföranderollen, kunna bidra till att effektivisera och förbättra styrelsearbetet och därför kunna fylla en viktig roll som ny ordförande i styrelsen.

Valberedningen bedömer att de föreslagna nya ledamöterna kompletterar och förstärker väl de erfarenheter och kompetenser som de befintliga ledamöterna Anders Lindberg och grundaren Thomas Öström bidrar med. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en styrelse som utifrån rådande förutsättningar tillgodoser kravet på kontinuitet samt har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Climeons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen i Climeon, som utsågs i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, består av följande ledamöter:

  • Anne Holm Rannaleet, tillika valberedningens ordförande, utsedd av aktieägaren Olle Bergström med bolag
  • Joachim Karthäuser, utsedd av honom själv
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse
  • Peter Lindell, utsedd av aktieägaren Cidro Förvaltning AB
  • Thomas Öström, styrelsens ordförande

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman offentliggörs.

_____________________________________

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

Anne Holm Rannaleet, Valberedningens ordförande
070-3789550

Thomas Öström, styrelsens ordförande
0708-949605

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2022 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.
Learn more at climeon.com.