Valberedningens förslag till beslut avseende styrelse inför årsstämman 2020 i Climeon AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman på styrelsens sammansättning har idag överlämnats till bolaget och lyder som följer. Till ordinarie ledamöter föreslås:

 • Per Olofsson (ordförande) (omval)
 • Jan Svensson (vice ordförande) (omval)
 • Thomas Öström (omval)
 • Olle Bergström (omval)
 • Vivianne Holm (omval)
 • Therese Lundstedt (omval)
 • Charlotte Strand (nyval)

Styrelseledamoten Stefan Brendgen har avböjt omval.

Per Olofsson föreslås väljas om till styrelsens ordförande och Jan Svensson föreslås väljas om till vice ord-förande.

Charlotte Strand, född 1961 i Danmark, har en kandidatexamen i ekonomi (Cand. Oecon) från Aarhus Universitet i Danmark. Charlotte Strand har mångårig erfarenhet som CFO/finanschef inom den danska kraftbolagskoncernen Dong Energy och har därvid även varit Senior Vice President/CFO för dotterbolaget Dong Energy Wind Power. Vidare har Charlotte Strand mångårig erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i PostNord AB, Flügger A/S, Per Aarsleff A/S och Esvagt A/S. Hon har även erfarenhet som ordförande i revisionsutskotten i två av dessa bolag.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Climeon fungerar väl och att styrelsens ledamöter, var för sig och tillsammans, besitter bred kompetens och erfarenhet och som är relevant för Climeons verksamhet.

I samband med sitt arbete har valberedningen utvärderat vilka egenskaper, erfarenheter och kompetenser som kan behöva tillföras styrelsen när Climeon går in i 2020-talet samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen besitter god kompetens och omfattande erfarenhet inom frågor som rör bolagets verksamhet, men även inom kapitalmarknad, finansiering, redovisning, hållbart företagande, marknadsföring och kommunikation samt skapande av långsiktigt aktievärde och bra styrelsearbete i allmänhet.

Charlotte Strand bedöms kunna tillföra kompetens och erfarenhet inom flera av de områden som nämnts ovan men särskilt inom finans och redovisning och bedöms därmed kunna bredda och fördjupa styrelsens kompetensområden och erfarenheter. Sammantaget anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna utgör en styrelse som såväl tillgodoser kravet på kontinuitet som har den mångsidighet och bredd av kompetenser, erfarenheter och bakgrund som erfordras med hänsyn till Climeons verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag bidrar också till en jämnare könsfördelning inom styrelsen.

Valberedningen i Climeon, som utsågs i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, består av följande ledamöter:

 • Anne Holm Rannaleet, tillika ordförande i valberedningen, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser
 • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström 
 • Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken
 • Annelie Enquist, utsedd av aktieägaren Skandia Sverige Hållbar
 • Per Olofsson, styrelsens ordförande

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med att kallelsen till årsstämman 2020 offentliggörs.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Anne Holm Rannaleet, Valberedningens ordförande
+46 703 78 95 50

Anne.Rannaleet@ikinvest.com

Per Olofsson, styrelseordförande Climeon
+46 733 11 80 82

per.olofsson@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.