Slutlig teckningskurs för teckning av b-aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:U fastställd – teckningsperioden inleds idag den 3 juni 2024

Teckningskurs för teckning av B-aktier genom utnyttjande av de teckningsoptioner av serie 2023:U ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med Climeon ABs (publ) ("Climeon" eller "Bolaget") företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2023 ("Företrädesemissionen") har fastställts. Teckningskursen för Teckningsoptionerna är 0,55 SEK. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Climeon. Teckningsperioden inleds idag den 3 juni 2024 och pågår till och med den 17 juni 2024.

Översikt av villkoren för Teckningsoptionerna och viktiga datum
Teckningskursen för en B-aktie tecknad genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,55 SEK och motsvarar, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden som löpte från och med 20 maj 2024 till och med 31 maj 2024. Teckningsperioden inleds på måndag den 3 juni 2024 och pågår till och med den 17 juni 2024. Teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning kommer att förfalla utan värde. För innehavare som inte avser utnyttja Teckningsoptionerna finns möjligheten att sälja Teckningsoptionerna till marknadsvärde.
 
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://climeon.com/foretradesemission-2023.
 
Handel i Teckningsoptionerna
Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn CLIME TO 1 B och med ISIN SE0021020765. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna kommer att vara den 12 juni 2024.
 
Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
För optionsinnehavare som har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning genom förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för hur Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av B-aktier. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid före utgången av teckningsperioden för vidare instruktioner, eftersom förvaltare har olika rutiner och handläggningstider.
 
Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälan om teckning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.climeon.com och DNB Bank ASA, filial i Sverige hemsida, www.dnb.se/emission. En förtryck anmälningssedel har sänts till direktregistrerade optionsinnehavare. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara DNB Bank ASA, filial Sverige tillhanda senast kl. 15 den 17 juni 2024.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Lena Sundquist, VD Climeon
+46 708 34 52 28
lena.sundquist@climeon.com
 
Carl Arnesson, CFO Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com
 
Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till ren, koldioxidfri el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med nettonollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.
 
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Climeon i någon jurisdiktion, varken från Climeon eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.
 
Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt, är förbjuden, eller annars strider mot tillämpliga regler i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.