Pressmeddelande – Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i samband med noteringen av Climeon

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.

Pressmeddelande 9 november 2017

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i samband med noteringen av Climeon

Pareto Securities har i dag den 9 november 2017 informerat Climeon AB (publ) (”Climeon” eller ”Bolaget”) att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo och att stabiliseringsperioden därmed har upphört.

Bakgrund
För att täcka en potentiell övertilldelning av aktier i samband med noteringen av Climeons B-aktier på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2017 (”Erbjudandet”), åtog sig Climeons styrelse att emittera högst 967 742 nya B-aktier i Climeon. Övertilldelningsoptionen var möjlig att utnyttja helt eller delvis inom 30 dagar från första handelsdagen på Nasdaq First North Premier. 

Climeon bekräftar i dag att Pareto Securities, i sin roll som stabiliseringsmanager, har utnyttjat övertilldelningsoptionen i sin helhet. Inga stabiliseringsåtgärder har vidtagits sedan första handelsdagen den 13 oktober 2017, och med anledning av Bolagets aktiekursutveckling har Pareto Securities beslutat att avsluta stabiliseringsperioden.

Rådgivare
Pareto Securities agerade Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare i samband med Erbjudandet. 

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Climeon.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Öström, VD, Climeon
Mob: +46 708 94 96 05
E-post: thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, COO, Climeon
Mob: +46 762 00 72 99
E-post: christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 14:00 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för tillväxt.

Climeons marknad och fokussegment
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare outnyttjade energikälla för att generera el. Bolaget har därmed möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon fokuserar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.

Viktig Information
Detta pressmeddelande innehåller inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla i aktier eller andra värdepapper i Climeon. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt, och investerare bör således inte förvärva de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande, förutom med stöd av informationen i prospektet som upprättades i samband med Erbjudandet.

Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.