Pressmeddelande – Handeln av Climeons B-aktie på Nasdaq First North Premier inleds i dag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande den 13 oktober 2017

Handeln av Climeons B-aktie på Nasdaq First North Premier inleds i dag

Climeon AB (publ) (”Climeon” eller ”Bolaget”) meddelar att handeln av Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier inleds i dag under kortnamn ”CLIME B” med ISIN SE0009973548. Utfallet för nyemissionen som genomfördes i samband med noteringen presenterades den 11 oktober 2017 (”Erbjudandet”). Intresset i Erbjudandet var mycket stort, både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Cirka 1 400 nya investerare har tilldelats B-aktier i Erbjudandet.

Thomas Öström, VD, kommenterar:
”Jag är oerhört glad över det stora intresse som visats för Climeon i samband med nyemissionen, både från institutionella investerare och från allmänheten. Jag är också mycket stolt över ledningsgruppen som på ett fantastiskt sätt medverkat i noteringsprocessen samt övriga anställda som starkt bidragit till Climeons utveckling. Vi vill nu välkomna alla nya aktieägare och ser mycket fram emot nästa fas i Climeons utveckling, där vi som börsnoterat bolag kommer att fortsätta arbeta för att skapa värde för befintliga såväl som nya aktieägare.” 

Per Olofsson, styrelseordförande, kommenterar:
”Med stolthet konstaterar jag att Climeon accelererat tillväxttakten under 2017 och vunnit ett flertal nya kundprojekt samtidigt som Bolaget genomgått en noteringsprocess. Bolagets personal har på ett imponerande sätt tagit sig an nya utmaningar och bidragit till att vi nu kan ta nästa steg i vår utveckling. Det stora intresset för Climeon i samband med nyemissionen bekräftar vår teknik och strategi för tillväxt på den stora marknaden som finns för vår produkt. Jag vill nu å styrelsens vägnar välkomna alla nya aktieägare, däribland starka institutionella investerare och allmänheten i Sverige.”

Rådgivare
Pareto Securities agerade Global Coordinator and Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för Climeon.

Stabiliseringsåtgärder
I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än den nivå som annars skulle råda på marknaden. Dessa stabiliseringsåtgärder kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar dagen för offentliggörandet av det slutliga priset i Erbjudandet och avslutas 30 dagar därefter. Under inga omständigheter kommer transaktioner genomföras till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet. Pareto Securities och dess ombud behöver inte vidta några av dessa åtgärder och det går därmed inte att garantera att några stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Om de vidtas kan Pareto Securities eller dess ombud avsluta någon av åtgärderna när som helst och de måste avslutas i slutet av den 30-dagarsperiod som nämns ovan. Med undantag från vad som krävs enligt lag eller annan föreskrift, avser Pareto Securities inte att offentliggöra omfattningen av några stabiliseringsåtgärder.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Öström, VD, Climeon
Mob: +46 708 94 96 05
E-post: thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, COO, Climeon
Mob: +46 762 00 72 99
E-post: christoffer.andersson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Bolaget mottog sin första order under 2015 och har sedan dess byggt upp en kundbas bestående av bland annat Viking Line, Virgin Voyages/Fincantieri, Maersk Line, CP Energy och SSAB. Det har nu nått ett stadium där Climeon har beprövat sin teknik och dess kommersiella gångbarhet genom upprepade beställningar från ledande aktörer inom ett flertal industrier. Produkten är patentskyddad och erbjuder marknadsledande prestanda inom sina applikationsområden. Climeon har även byggt upp en skalbar organisation med hög produktionskapacitet och en erfaren ledningsgrupp som är redo för tillväxt.

Climeons marknad och fokussegment
Spillvärme och geotermisk energi (under 120 °C) utgör tillsammans en stor energikälla som idag mestadels är outnyttjad på grund av begränsningar hos befintlig teknik. Climeons produkt är det första värmeåtervinningssystem som i stor skala kan nyttja denna tidigare outnyttjade energikälla för att generera el. Bolaget har därmed möjligheten att inta en ny marknad med begränsad konkurrens. Climeon fokuserar för närvarande på fyra marknadssegment: maritim, stål- och cementtillverkning, generatoraggregat och geotermisk energi.

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får ej offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.