Peter Lindell tecknar 5 miljoner B-aktier i Climeon AB genom en riktad nyemission

Styrelsen i Climeon AB har idag med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 beslutat om en riktad nyemission omfattande 5 miljoner B-aktier till teckningskursen 7 kr/st till det av Peter Lindell helägda bolaget Cidro Förvaltning AB. Peter Lindell är bl.a. styrelseordförande i Rite Ventures AB. Nyemissionen innebär en utspädning på ca 8,41%. Genom nyemissionen tillförs Climeon AB en emissionslikvid om 35 miljoner kronor.

– Climeon är ett industribolag med en långsiktig vision att realisera den stora potential som finns inom värmekraft. För att lyckas med detta så behövs långsiktiga, erfarna och kapitalstarka ägare. Jag är idag väldigt glad att meddela att Peter Lindell nu tar en stor ägarposition i bolaget”, Thomas Öström, Styrelsens ordförande, Climeon AB.

– Climeons teknologi, produkter och affärside ligger  rätt i tiden. Behovet av hållbar energiproduktion och energibesparingar är områden som både har en framtid och att kommer att växa under lång tid framöver. Jag tror starkt på det fokus som Climeons nya ledning och styrelse styrt in bolaget på. Jag ser fram mot att vara en långsiktig ägare i Climeon och att aktivt följa bolaget framåt”, Peter Lindell.

Nyemissionen genomförs utan företrädesrätt för bolagets aktieägare för att möjliggöra för bolaget att utvidga sin ägarbas med en entreprenöriell och mycket erfaren investerare bl a inom industriell utveckling samtidigt som bolagets rörelsekapitalbas förstärks på ett kostnadseffektivt sätt. Teckningskursen har bestämts utifrån rådande marknadsmässiga förutsättningar efter förhandlingar mellan bolaget och investeraren och innebär en rabatt om cirka 14 % på den volymviktade betalkursen på bolagets B-aktie under de 5 senaste handelsdagarna före nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, Styrelsens ordförande i Climeon
+46 (0)70 – 894 9605
thomas.ostrom@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2021 kl.08:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.