Kommuniké från Climeon AB (publ) extra bolagsstämma

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019 i Stockholm. Stämman beslutade att välja in Jan Svensson som ny ledamot i bolagets styrelse. Nedan följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. 

Val av ny styrelseledamot 
Stämman beslutade att välja in Jan Svensson som ny ledamot i bolagets styrelse. Vidare utsågs Jan Svensson till vice ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade att Jan Svensson skulle tillerkännas ett styrelsearvode motsvarande det arvode som årsstämman 2019 beslutat skulle utgå till ordinarie ledamöter (120 000 kronor) justerat proportionellt med hänsyn till återstående mandatperiod. 

Godkännande av valberedning inför 2020 och instruktion för valberedningen 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens sammansättning enligt vad som tidigare kommunicerats samt att anta instruktion för valberedningens arbete enligt gängse principer. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör
en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar
energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är
listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399info@fnca.se.