Kommuniké från Climeon AB (publ) extra bolagsstämma den 26 oktober 2023

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll extra bolagsstämma i Kista Gates lokaler torsdagen den 26 oktober 2023. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på den extra stämman.

Ändring av bolagets bolagsordning
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag att justera bolagsordningens bestämmelser i punkten 4-Aktiekapitalets gränser, punkt 5-Antalet aktier samt punkt 6-Aktieslag.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier m. m.
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Beslut med stöd av bemyndigandet utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med högst det sammanlagda antal aktier och teckningsoptioner som kan ges ut utan ändring av den vid var tid antagna bolagsordningen. Beslut med stöd av bemyndigandet om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske högst motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 9 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman.

För ytterligare information se bolagets hemsida climeon.com eller kontakta:

Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
Lena.sundquist@climeon.com