Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 19 maj 2020 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt 1 400 000 kronor (f.å 780 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 240 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 120 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (0 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (0 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Per Olofsson, Jan Svensson, Thomas Öström, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt samt nyval av Charlotte Strand till styrelseledamöter. Vidare omvaldes Per Olofsson till styrelsens ordförande och Jan Svensson till vice ordförande.

Charlotte Strand, som är född 1961 i Danmark, har en kandidatexamen inom ekonomi (Cand. Oecon) från Aarhus Universitet i Danmark. Charlotte Strand har mångårig erfarenhet som CFO/finanschef inom den danska kraftbolagskoncernen Dong Energy och har därvid även varit Senior Vice President/CFO för dotterbolaget Dong Energy Wind Power. Vidare har Charlotte Strand mångårig erfarenhet från styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i PostNord AB, Flügger A/S, Per Aarsleff A/S och Esvagt A/S. Hon har vidare erfarenhet som ordförande i revisionsutskotten från två av dessa bolag.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen inför årsstämman 2021 skulle utses i enlighet med den instruktion för valberedningen som antagits vid den extra bolagsstämman den 17 december 2019, dock med den justeringen att styrelsens ordförande ges uppdraget att under september månad kontakta de fyra största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti månad.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner innefattande en aktiekapitalsökning om högst 75 000 kronor motsvarande högst 5 000 000 nya B-aktier.
 

Anförande av verkställande direktören
Bolagets VD Thomas Öström höll inget anförande på stämman till följd av Covid-19 situationen. Ett VD-anförande avseende verksamhetsåret 2019 och utvecklingen under Q1 2020 kommer istället att läggas ut på bolagets hemsida senast den 1 juni 2020.

Climeon AB (publ)
Styrelsen

 

För ytterligare information se bolagets hemsida www.climeon.com eller kontakta:

Thomas Öström, VD, + 46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Charlotte Becker, Investerarrelationer, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com

 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se