Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 19 maj 2021

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av Covid-19 avhölls stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor (f.å 1 400 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 400 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 200 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (0 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (0 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (0 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Jan Svensson, Thomas Öström, Charlotte Strand och Therese Lundstedt samt nyval av Anders Lindberg till ordinarie styrelseledamöter. Vidare utsågs Thomas Öström till styrelsens ordförande (nyval) och Jan Svensson till vice ordförande (omval).

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna uppdaterade riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inne-fattande en aktiekapitalsökning om högst 81 000 kronor motsvarande högst 5 400 000 nya B-aktier.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att ändra punkt 9 i bolagsordningen genom att ta bort information om avstämningsdag som en anpassning till ändrad lagstiftning.

Climeon AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen besök climeon.com, eller kontakta:
Jan Bardell, VD, +46 76 860 8406, jan.bardell@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 70 184 8443, christina.kassberg@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.