Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 19 april 2018

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 19 april 2018 i Kista. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

 Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Arvoden 

Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 720 000 kronor (f.å 325 800 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden (f.å. 114 600 kronor) och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 52 800 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning. 

Styrelse 

Stämman beslutade om omval av Per Olofsson, Thomas Öström, Stefan Brendgen, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt. I samband med konstituerande styrelsemötet som avhölls i anslutning till årsstämman omvaldes Per Olofsson till styrelsens ordförande. 

Revisor 

Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor. 

Anförande av verkställande direktören 

I bolagets anförande kommenterade Climeon AB:s VD Thomas Öström och COO Christoffer Andersson bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2017. 


Godkännande av styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda genom utgivande av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 220 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier 20 handelsdagar innan den 1 maj 2018. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes. 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner omfattande högst 3 000 000 B-aktier. 

För ytterligare information kontakta: 

Thomas Öström, VD, Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

Per Olofsson, Styrelseordförande
+46 73 311 80 82

eller se www.climeon.com

Climeon AB (publ)

Styrelsen