Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 18 maj 2022

May 18, 2022

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma i Kista Gates lokaler onsdagen den 18 maj 2022. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor (f.å 1 200 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 400 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 200 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (40 0000 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Thomas Öström och Anders Lindberg och nyval av Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald till ordinarie ledamöter. Vidare utsågs Håkan Osvald till styrelseordförande (nyval).

Liselotte Duthu Törnblom har varit verksam inom Atlas Copco koncernen i flera år i olika befattningar inom bl.a business control finans och internrevision. Liselotte är sedan årsskiftet verksam i Atlas Copco koncernen som Senior Advisor/VP Group Controller, vilken befattning hon kommer lämna under hösten 2022. Liselotte har internationell erfarenhet från sälj- och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Peter Carlberg har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Lavals dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfarenhet från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a Consilium AB och MESAB AB.

Håkan Osvald, som fram till och med den 30 april i år varit chefsjurist på Atlas Copco, har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings- och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Håkan har innehaft flera styrelseposter inom organ och bolag i Atlas Copco koncernen och är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Wassberg kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna uppdaterade riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ändring av bolagsordning 
Stämman beslutade att ändra punkt 9 i bolagsordningen som innefattar ett tillägg som möjlig-gör poströstning och fullmaktsinsamling enligt Aktiebolagslagens regler.

Nytt incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 997 500 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av den volymviktade genom-snittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier under perioden 11 maj 2022 fram till och med den 25 maj 2022. Teckning av B-aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Climeon AB:s VD Lena Sundquist verksamhetsåret 2021 samt utvecklingen under det första kvartalet 2022.

Kista 18 maj 2022

Climeon AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com

__________________________

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.
Läs mer på: climeon.com

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma i Kista Gates lokaler onsdagen den 18 maj 2022. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor (f.å 1 200 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 400 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 200 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (40 0000 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Thomas Öström och Anders Lindberg och nyval av Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald till ordinarie ledamöter. Vidare utsågs Håkan Osvald till styrelseordförande (nyval).

Liselotte Duthu Törnblom har varit verksam inom Atlas Copco koncernen i flera år i olika befattningar inom bl.a business control finans och internrevision. Liselotte är sedan årsskiftet verksam i Atlas Copco koncernen som Senior Advisor/VP Group Controller, vilken befattning hon kommer lämna under hösten 2022. Liselotte har internationell erfarenhet från sälj- och tillverkningsbolag inom Atlas Copco koncernen i Frankrike, Belgien och Kina och har även extern styrelseerfarenhet från Desotec NV i Belgien.

Peter Carlberg har en bred och internationell, operativ erfarenhet från såväl den marina sidan som offshore-verksamhet samt från joint-venture samarbeten och företagsintegreringar. Peter har bl.a. varit verksam som VD på Alfa Laval Marine & Diesel Equipment i Sverige och varit VD för Alfa Lavals dotterbolag i Korea, Framo AS i Norge och det sydkoreanska bolaget LHE.co.kr. Vidare har han erfarenhet från styrelsearbete och har varit styrelseledamot i bl.a Consilium AB och MESAB AB.

Håkan Osvald, som fram till och med den 30 april i år varit chefsjurist på Atlas Copco, har såväl bred som internationell erfarenhet från lednings- och juristfunktioner inom Atlas Copco koncernen innefattande bl. a ansvar för M&A globalt, börs och compliance samt övrig legal. Håkan har innehaft flera styrelseposter inom organ och bolag i Atlas Copco koncernen och är styrelseledamot i Sweden China Trade Council, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening och Djurgården Hockey.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Wassberg kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna uppdaterade riktlinjerna för ersättning till verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i koncernledningen.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Ändring av bolagsordning 
Stämman beslutade att ändra punkt 9 i bolagsordningen som innefattar ett tillägg som möjlig-gör poströstning och fullmaktsinsamling enligt Aktiebolagslagens regler.

Nytt incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 997 500 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av den volymviktade genom-snittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier under perioden 11 maj 2022 fram till och med den 25 maj 2022. Teckning av B-aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 30 september 2025. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Climeon AB:s VD Lena Sundquist verksamhetsåret 2021 samt utvecklingen under det första kvartalet 2022.

Kista 18 maj 2022

Climeon AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lena Sundquist, CEO, Climeon
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO Climeon
+46 700 80 75 00
carl.arnesson@climeon.com

__________________________

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.
Läs mer på: climeon.com