Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 16 maj 2023

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma i Kista Gates lokaler tisdagen den 16 maj 2023. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.
 
 Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt
1 200 000 kronor (f.å 1 200 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 400 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 200 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (40 000 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Utöver detta föreslås ett sammanlagt arvode om 100 000 kronor utgå till det juristutskott som föreslås inrättas av styrelsen.

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Thomas Öström, Anders Lindberg, Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald till ordinarie ledamöter. Vidare utsågs Håkan Osvald till styrelseordförande (omval).
 
Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Wassberg kommer även fortsättningsvis vara bolagets huvudansvarige revisor.

Beslut avseende instruktion till valberedningen
Stämman beslöt att valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2020 skulle justeras innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och där styrelsens ordförande kan delta som adjungerande.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 252 000 kronor motsvarande högst 16 800 000 st nya B-aktier.

Nytt incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 1 835 400 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier under perioden 9 maj 2023 fram till och med den 23 maj 2023. Teckning av B-aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Climeon AB:s VD Lena Sundquist verksamhetsåret 2022 samt utvecklingen under det första kvartalet 2023.

Kista 2023-05-16
 
Climeon AB (publ)
 
Styrelsen