Kommuniké från Climeon AB (publ) årsstämma den 16 maj 2019

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 i Stockholm. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 720 000 kronor (föregående år 720 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 240 000 kronor till ordföranden (föregående år 240 000 kronor) och med 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (föregående år 120 000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse
Stämman beslutade om omval av Per Olofsson, Thomas Öström, Stefan Brendgen, Olle Bergström, Vivianne Holm och Therese Lundstedt. I samband med konstituerande styrelsemötet som avhölls i anslutning till årsstämman omvaldes Per Olofsson till styrelsens ordförande.

Revisor
Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Johan Telander även fortsättningsvis skulle utgöra huvudansvarig revisor.

Anförande av verkställande direktören
I bolagets anförande kommenterade Climeon AB:s VD Thomas Öström och CFO/Vice VD Christoffer Andersson bl.a. utvecklingen under det gångna verksamhetsåret 2018 och under Q1 2019.

Godkännande av incitamentsprogram för anställda
Stämman beslutade att godkänna incitamentsprogram för anställda omfattande högst 800 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande
175 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier 20 handelsdagar innan den 1 juni 2019. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enlig Black & Scholes.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner omfattande högst 3 000 000 B-aktier.

Climeon AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen besök climeon.com, eller kontakta:
Thomas Öström, VD för Climeon
+46 708 94 96 05
thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, CFO och vVD, Climeon
+46 762 00 72 99
christoffer.andersson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.