Kallelse till årsstämma i Climeon AB (publ)

Aktieägarna i Climeon AB (publ), 556846–1643 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Ett anförande av bolagets VD kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.climeon.com den 19 maj 2021. Information av de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 10 maj 2021, och
 • dels ha anmält sitt deltagande hos bolaget genom att avge sin poströst senast den 18 maj 2021 enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är bolaget genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2021, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, climeon.com/agm21/. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara Climeon genom Computershare AB tillhanda senast den 18 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Computershare AB, Climeons årsstämma 2021, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@computershare.se.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets hemsida climeon.com/agm21/.
Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 12. Val av revisor/er
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.
 15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning

Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2020 inte lämnas.

Punkt 13; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman antar uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i huvudsak baserar sig på de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2020 men har uppdaterats i vissa delar med hänsyn till bl. a nya regler.

Styrelsens fullständiga förslag till uppdaterade riktlinjer finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida climeon.com.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 81 000 kronor, vilket motsvarar högst 5 400 000 nya B-aktier. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är bl. a för att kunna säkerställa anskaffningen av ytterligare rörelsekapital samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 10 % för befintliga aktieägare (baserat på 54 440 679 st. utestående aktier utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).

Punkt 15, Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning uppdateras gällande punkt 9 i bolagsordningen avseende Föranmälan för deltagande på bolagsstämma i anledning av ändrad lagstiftning på området innebärande att punkt 9 utgår och ersätts enligt följande:

”Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen”

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning inför årsstämman 2021 har bestått av Anne Holm Rannaleet (ordförande), Helen Öström, Niklas Johansson, Caroline Sjösten och styrelsens ordförande Per Olofsson. Valberedningens förslag beträffande punkterna 2 och 5 samt punkterna 9–12 i agendan, tillsammans med valberedningens motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida climeon.com. Valberedningen föreslår sammanfattningsvis följande beträffande punkterna 2 och 5 samt punkterna 9–12 i agendan.

Punkt 2; Val av ordförande vid stämman

Föreslås att advokaten Sven Rasmusson är ordförande vid årsstämman.

Punkt 5; Val av justerare

Föreslås att Anne Holm Rannaleet och Niklas Johansson utses till justerare av protokollet från årsstämman.

Punkt 9; Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden intill kommande årsstämma föreslås vara fem (5) ordinarie ledamöter (f å 7) och inga suppleanter (f å 0). Föreslås att ett auktoriserat revisionsbolag utses till bolagets revisor.

Punkt 10; Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Arvoden till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 1 200 000 SEK (f å 1 400 000 SEK) att fördelas med 400 000 SEK till ordföranden (f å 400 000 SEK) och med 200 000 SEK (f å 200 000 SEK) till varje övrig ledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare föreslås ett sammanlagt arvode om högst 60 000 kronor att utgå till ersättningsutskottet, varav 40 000 kronor (40 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet.  Ett arvode om sammanlagt högst 160 000 kronor föreslås utgå till revisionsutskottet, varav 80 000 kronor (80 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt skälig och av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11; Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Per Olofsson, Vivianne Holm och Olle Bergström har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Föreslås omval av Jan Svensson, Thomas Öström, Therese Lundstedt och Charlotte Strand samt nyval av Anders Lindberg till ordinarie styrelseledamöter. Det föreslås att Thomas Öström utses till styrelsens ordförande (nyval) och att Jan Svensson väljs om till vice ordförande.

Anders Lindberg, som föreslås till ny ledamot är född 1965 i Sverige, har en civilingenjörsexamen inom elektroteknik (MSc Electrical Engineering) från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm samt en Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm. Anders Lindberg är idag VD på Dellner, en global leverantör av tågkomponenter. Innan dess var han Executive Vice President på Ørstedt (tidigare Dong Energy), ett danskt företag inom förnybar energi och världsledande på havsbaserad vindkraft, där han var ansvarig för projekten och också för EPC (Engineering, Procurement, Construction) organisationen. Vidare har Anders arbetat för Bombardier, Adtranz och ABB. Anders har även erfarenhet från styrelsearbete och är vice styrelseordförande för det noterade danska bolaget MT Højgaard.

Information om styrelsens ledamöter som föreslås omväljas respektive nyväljas återfinns på bolagets hemsida (climeon.com). Vidare återfinns valberedningens förslag med sitt motiverade yttrande avseende förslaget till styrelseval på bolagets hemsida.

Punkt 12; Val av revisor/er

Föreslås omval av revisionsbolaget Deloitte AB i Stockholm. Det noteras att Deloitte AB meddelat att om revisionsbolaget väljs kommer den auktoriserade revisorn Johan Telander att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Handlingar m.m.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och dess hemsida climeon.com senast från och med den 21 april 2021. Kopia av nämnda handlingar samt övriga handlingar som hålls tillgängliga inför årsstämman kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen antingen via post till Climeon AB (publ), Finance, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista, eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com, senast 10 dagar före årsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets och på bolagets webbplats, climeon.com, senast fem dagar innan stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 54 440 679 st., varav 10 450 000 A-aktier och 43 990 679 B-aktier, motsvarande totalt 148 490 679 röster.

Kista i april 2021

Climeon AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Bardell, VD för Climeon
+46 76 860 84 06
jan.bardell@climeon.com

Christina Kassberg, CFO för Climeon
+46 70 184 84 43
christina.kassberg@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.