KALLELSE – NOTICE

till årsstämma i Climeon AB (publ) den 19 april 2018

of the Annual General Meeting of the shareholders in Climeon AB (publ) to be held on April 19, 2018

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Climeon AB, 556846–1643, torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.00 på Scalateatern med adress Wallingatan 32-34 i Stockholm.
The shareholders are hereby called to the Annual General Meeting in Climeon AB, 556846-1643, to be held on Thursday April 19, 2018 at 16.00 hours, at Scalateatern with address at Wallingatan 32-34 in Stockholm.

Deltagande, anmälan m.m./participation, registration etc.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
Shareholder wishing to participate in the meeting must:

– dels vara införd som ägare i den utskrift av bolagets aktiebok som Euroclear Sweden AB gör fredagen den 13 april 2018, samt
be listed as owner in the company’s share register printed out by Euroclear Sweden AB on Friday April 13, 2018, and
– dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på www.climeon.com/agm18/ eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com alternativt per brev till Climeon AB, att: Catarina Mellin, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista senast kl. 16.00 måndagen den 16 april 2018.
have notified the company via the Company’s website www.climeon.com/agm2018/ or via e-mail at bo-lagsstamma@climeon.com or by post to Climeon AB att: Catarina Mellin, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista at the latest by Monday April 16, 2018, at 1600 hours.

Förvaltarregistrerade aktier/nominee shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i bo-lagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 13 april 2017, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör denna dag.
Shareholders with nominee shares must, in order to be entitled to participate in the meeting, arrange to be temporarily registered by Euroclear Sweden AB. The nominee must be notified of this in good time before April 13, 2018, at which date such registration must be effected in order to be included in the share register printed by Euroclear Sweden AB this day.

Ombud m.m./Proxy

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.
The shareholders’ rights at the annual general meeting may be exercised by proxy. Power of attorney must be dated and signed and shall be brought in original to the annual meeting. Furthermore, representatives of legal entities are requested to bring with them a certified copy of the certificate of registration of the legal entity or similar qualification documents when they attend the annual meeting. Proxy form is available at the Compa-ny’s website.

Ärenden/Agenda

1. Stämmans öppnande.
Opening of the meeting.

2. Val av ordförande vid stämman
Appointment of chairman for the meeting.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Drafting and approval of voting register.

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Approval of the agenda proposed by the Board.

5. Val av justerare.
Appointment of attester.

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
Resolution whether the meeting has been duly convened.

7. a) Anförande av VD
Presentation by the CEO

b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget avseende verk-samhetsåret 2017.
Presentation of the annual report and the statement of the auditors for the company regarding the financial year 2017.

8. Beslut om/resolutions regarding

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget,
adoption of the income statement and balance sheet for the company,

b) dispositioner avseende bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
allocation of the company results with respect to the adopted balance sheet for the company, and

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
discharge from liability for the directors and the managing director.

9. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut angående antalet revisorer
Resolution regarding the number of Board members and deputies and number of auditors.

10. a) Fastställande av arvoden åt styrelsen.
Decision regarding fee for the Board.

b) Fastställande av arvode åt revisorn.
Decision regarding auditor’s fee

11. Val av styrelse och revisor
Election of Board members and auditor

12. Godkännande av styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 400 000 teckningsoptioner
Approval of the board of directors’ resolution regarding incentive program for employees through issue of a maximum of 400,000 warrants

13. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc
Decision to authorise the Board to decide on share issues etc

14. Övriga ärenden.
Other matters.

15. Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Styrelsens förslag/Proposal from the Board
Punkt 12: Godkännande av styrelsens beslut om incitamentsprogram för anställda genom emission av högst 400 000 teckningsoptioner
Item 12: Approval of the board of directors’ resolution regarding incentive program for employees through issue of a maximum of 400,000 warrants

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 19 mars 2018 om att genomföra en emission av högst 400 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 6 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i bolaget.
The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting decides to approve the board of directors’ resolution from 19 March 2018 to issue a maximum of 400,000 warrants, which may result in a maximum total increase of the company’s share capital of SEK 6,000. The warrants shall entitle to subscription of new B shares in the company.

För emissionen ska följande villkor gälla:
The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och framtida koncernen.
The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by current and future members of the management, key persons and employees of the Company and the future company group.

Teckningsberättigad äger rätt att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:
A participant may subscribe for warrants each in accordance with two categories as set out below:

A. Nuvarande och framtida ledning och andra ledande befattningshavare samt andra ledande nyckelpersoner erbjuds att teckna högst 20 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 60 000 teckningsoptioner; och
The current and future management and other senior executives and other senior key persons are offered to subscribe for a maximum of 20,000 warrants per person and in total a maximum of 60,000 warrants; and

B. Nuvarande och framtida övriga anställda och nyckelpersoner erbjuds att teckna högst 10 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 340 000 teckningsoptioner.
Current and future other employees and key persons are offered to subscribe for a maximum of 10,000 warrants per person and in total a maximum of 340,000 warrants.

Teckningsoptionerna ska kunna tecknas från och med den 1 maj 2018 till och med den 28 december 2018 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
The warrants shall be subscribed as of 1 May 2018 up until 28 December 2018 on a separate subscription list. The board of directors shall be entitled to extend the time for subscription.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning av personer som omfattas av ovanstående kategorier ska tilldelning ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till anmält antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolaget.
There will be no guaranteed allocation. In case of over subscription by the above categories the allotment shall be made follows. First, allocation shall be made pro rata in relation to the number of warrants notified. Secondarily, allocation shall be made through the drawing of lots executed by the company

Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.
Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant's market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for subscription.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas inom fem arbetsdagar efter teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
Payment for subscribed warrants shall be made in cash within five business days following subscription. The board of directors shall have the right to extend the period for payment.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 220 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier 20 handelsdagar innan den 1 maj 2018. Teckning av B-aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
Each warrant entitles to subscription of one new B share in the company at a price corresponding to 220 percent of the volume weighted average price listed for the company’s shares at First North Premier 20 trading days prior to 1 May 2018. Subscription of B-shares can take place during the period from 1 September 2021 up to an including 15 September 2021 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

Ny B-aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
A new B-share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inom ramen för bo-lagets incitamentsprogram kunna erbjuda teckningsoptioner till vissa nyckelpersoner inom bolaget och i förekommande fall framtida koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling.
The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to be able to offer warrants within the Company’s incentive program to certain key employees of the Company and if relevant future group. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the company achieving the best development possible with respect to its business and value.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.
The complete terms and conditions for the warrants are available at the Company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.
It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear Sweden AB.

Beredning av styrelsens beslut gällande incitamentsprogram 2018/2021, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.
Preparations of the board of directors’ decision regarding incentive program 2018/2021, costs for the pro-gram, other outstanding share-based incentive programs, dilution etc.

Incitamentsprogram 2018/2021 har beretts av styrelsen och delar av ledningen och externa rådgivare och i samråd med större aktieägare.
Incentive program 2018/2021 has been prepared by the board of directors and members of the management and external advisors and in consultation with major shareholders.

Värdering
Valuation

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på antaganden om ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 45,30 kronor vid teckningen och en lösenkurs om 99,70 kronor per aktie, 3,42 kronor per option. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 0 procent och volatilitetsantagande om 40 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. Slutligt pris för teckningsoptionerna fastställs vid teckningen.
Subscription of the warrants shall be made at a price equal to the warrant's fair market value the day of subscription, which means no social fees should arise for the group in connection with the subscription of warrants. The warrants’ fair market value, according to a preliminary valuation based on assumptions of the market value of the underlying share of SEK 45.30 at subscription and an exercise price of SEK 99.7 per share, SEK 3,42 per warrant. The Black & Scholes valuation model has been used for the valuation, assuming a risk free interest rate of 0 percent and a volatility assumption of 40 percent, taking into account that no dividends and other distributions to shareholders are expected during the period of the program. Final price for the warrants will be established in connection with subscription.

Kostnader och påverkan på nyckeltal
Costs and effects on key figures

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitaments-program 2018/2021.
As the warrants are subscribed for at fair market value, it is the Company´s assessment that there will be no social fees for the Company as a result of the subscription. The costs will therefore consist only of minimal costs for the implementation and administration of incentive program 2018/2021.

Utspädning
Dilution

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 44 875 179 aktier respektive 173 125 179 röster. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2018/2021 beräknas uppgå till högst cirka 0,88 procent av det totala antalet aktier och till högst cirka 0,23 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till redan utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av incitamentsprogram 2018/2021 med hänsyn till samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier och till cirka 1,2 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker.
The total number of registered shares and votes at the time of this proposal amount to 44,875,179 shares and 173,125,179 votes respectively. The maximum dilution of incentive program 2018/2021 is estimated to be a maximum of approximately 0.88 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 0.23 per cent of the total number of votes in the Company (calculated on the number of existing shares the Company without consideration to outstanding warrants), assuming full subscription and exercise of all warrants offered. The dilution of incentive program 2018/2021, also taking into account all other outstanding warrants in the company, is estimated to approximately 4.5 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 1.2 per cent of the total number of votes in the Company, provided that full subscription and exercise of all issued warrants occurs.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Other outstanding share based incentive programs

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2017. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.
For a description of the Company’s other share based incentive programs refer to the Company’s annual accounts for 2017. Other than there described programs no other share based incentive programs exists within the Company.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc
Item 13; Decision to authorise the Board to decide on share issues etc

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 45 000 kronor, vilket motsvarar högst 3 000 000 nya B-aktier. Emissionerna skall kunna genomföras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsen skall i förekommande fall äga rätt att besluta att betalning skall kunna ske genom kvittning eller apport.
The Board proposes that the annual general meeting resolves to authorize the Board to, at one or more occa-sions, until the next annual general meeting, decide upon issues of B-shares, convertibles and/or warrants with the right to subscribe for B-shares that encompass a share capital increase of up to SEK 45,000 which corre-sponds to up to 3,000,000 new B-shares. The issues may be done with or without pre-emptive rights for the company’s shareholders. The Board may, if applicable, decide that payment shall be made by set-off or issue in kind.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares före-trädesrätt enligt ovan är i första hand i syfte att införskaffa nytt kapital till bland annat förvärv samt att möjliggöra för styrelsen att besluta om riktade nyemissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget.
The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital for example in connection with acquisitions and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategical-ly important to the company by the board of directors

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 6,3 % för befintliga aktieägare (baserat på 44 875 179 st utestående aktier utan hänsyn till utestående teckningsoptioner).
In case the authorisation is utilized in full, it will have a dilution effect of approximately 6.3 % for present shareholders (based on 44,875,179 outstanding shares excluding outstanding warrants).

Antal aktier och röster/Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 44 875 179 aktier, varav 14 250 000 utgör A-aktier motsvarande 142 500 000 röster och 30 625 179 utgör B-aktier mot-svarande 30 625 179 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 173 125 179 röster. Bola-get äger inga egna aktier.
The total numbers of shares in the company on the date of this notice amount to 44,875,179 shares, of which 14,250,000 are A shares corresponding to 142,500,000 votes and 30,625,179 B shares corresponding to 30,625, 179 votes, whereby the total number of votes in the company amounts to 173,125,179 votes. The company does not hold any own shares.

Majoritetskrav/Majority rules

För giltiga beslut enligt punkten 12 ovan krävs att de har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då emissionen riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
Resolutions in accordance with item 12 above require support by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the share issue is in made to persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swe-dish Companies Act.

Övrigt/Miscellaneous

Kallelsen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.climeon.com per dagen för denna kallelse. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
The notice together with other required documents under the Swedish Companies Act will be available at the company and at the company’s website, www.climeon.com, as of the date of this notice. The documents will also, at no cost, be sent to shareholders upon request provided that the shareholders state their postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
The shareholders are reminded of their right to request information at general meeting from the board of directors and the managing director in accordance with Ch. 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Årsredovisning/Annual report

Årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 hålls tillgänglig hos bolaget och skickas ut via e-mail till de aktieägare som begär det.
The annual report and the audit report for the financial year 2017 is available at the company and will be emailed to those shareholders requesting this.

Kista 22 mars 2018/Kista 22 of March 2018
Climeon AB (publ)
Styrelsen/Board