KALLELSE – NOTICE

till extra bolagsstämma i Climeon AB (publ) den 18 september 2017

of the Extra General Meeting of the shareholders in Climeon AB (publ) to be held on 18 September 2017

______________________________________________________________

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Climeon AB (publ), 556846–1643, måndagen den 18 september 2017 kl. 17.00 i Kista Science Tower Conferance Lokaler (Auditoriet), Färögatan 33 i Kista.

The shareholders are hereby called to the Extra General Meeting of Climeon AB (publ), 556846-1643, to be held on Monday 18 September, 2017 at 17.00, at Kista Science Tower Conference (Auditoriet) in Kista.

Deltagande, anmälan m.m./participation, registration etc.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Shareholder wishing to participate in the meeting must:

-      dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 12 september 2017, samt
be listed as owner in the company’s share register maintained by Euroclear Sweden AB on the record date, which is Tuesday 12 September, 2017, and

-      dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan till bolaget att: Catarina Mellin, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista eller per telefon till Catarina Mellin på +46 73 690 15 80 eller per e-post till catarina.mellin@climeon.com senast tisdagen den 12 september 2017. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.
have notified the company by post to Climeon AB. att: Catarina Mellin, Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista, or via telephone +46 73 690 15 80 or by e-mail to Catarina.mellin@climeon.com at the latest by Tuesday 12 September, 2017. Upon notification, the shareholder should state their full name, personal identification number or corporate registration number, address and telephone number, and, where applicable, details of representatives, proxy holders and advisors.

Förvaltarregistrerade aktier/nominee shares

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 12 september 2017, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör denna dag.

Shareholders with nominee shares must, in order to be entitled to participate in the meeting, arrange to be temporarily registered by Euroclear Sweden AB. The nominee must be notified of this in good time before Tuesday 12 September, 2017, at which date such registration must be effected in order to be included in the share register printed by Euroclear Sweden AB this day.

Ombud m.m./Proxy

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara daterad och underskriven och ska medtas i original till stämman. Företrädare för juridisk person ska medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Kopia av fullmakt samt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget per brev eller e-post på adress enligt ovan för att underlätta inpasseringen vid stämman och bör ha kommit bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 september 2017. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, climeon.com.

The shareholders’ rights at the extra general meeting may be exercised by proxy. A proxy must be dated and signed and shall be brought in original to the meeting. Furthermore, representatives of legal entities are requested to bring with them a certified copy of the certificate of registration of the legal entity or similar qualification documents when they attend the extra general meeting. A copy of the power of attorney and certificate of registration of the legal entity or similar qualification documents should well before the meeting be sent to the company by post or e-mail at the address set out above in order to facilitate the entrance to the general meeting and should be at the company’s disposal no later than on Tuesday 12 September 2017. A form proxy will be available for downloading on the Company´s website, climeon.com.

Ärenden/Agenda

1.          Stämmans öppnande.
Opening of the meeting.

2.          Val av ordförande vid stämman.
Appointment of chairman for the meeting.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.
Drafting and approval of voting register.

4.          Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
Approval of the agenda proposed by the Board.

5.          Val av en justerare.
Appointment of one attester.

6.          Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
Resolution whether the meeting has been duly convened.

7.          Val av styrelseledamöter.
Election of directors of the board.

8.          Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner.
Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to issue shares.

9.          Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner.
Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to issue shares.

10.       Beslut om incitamentsprogram för anställda genom godkännande av nyemission av högst 83 000 teckningsoptioner.
Resolution regarding incentive program for employees through approval of issue of a maximum of 83,000 warrants.

 11.       Beslut om incitamentsprogram för styrelsens nya ledamöter genom nyemission av högst 20 000 teckningsoptioner.
Resolution regarding incentive program for the new directors of the board through issue of a maximum of 20,000 warrants.

 12.       Stämmans avslutande.
Closing of the meeting.

Förslag till beslut/Proposal for resolutions

Punkt 7: Val av styrelseledamöter
Item 7: Election of directors of the board

Förslag avseende val av styrelseledamöter och arvodering kommer presenteras senast vid extra bolagsstämman.

A proposal regarding the election of directors of the board and remuneration will be presented no later than at the extra general meeting.

Punkt 8: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Item 8: Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to issue shares

Styrelsen för bolaget, föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 8 900 000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är att i första hand kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget inför och i samband med en notering av bolagets aktier samt stärka bolagets kapitalbas. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.
The board of directors of the company proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorise the board, on one or more occasions, to issue in total a maximum of 8,900,000 B shares, with or without preferential rights for shareholders, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily to broaden the shareholder base in the company prior and in connection with a listing of the company’s shares and to strengthen the company’s capital base. If the board of directors finds it suitable in order to enable delivery of shares in connection with an issuance as set out above it may be made at a subscription price corresponding to the shares quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is proposed to be given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 19,96 procent av antalet aktier och ca 5,15 procent av antalet röster i bolaget. För det fall att bemyndigandet enligt denna punkt 8 tillsammans med bemyndigandet enligt punkt 9 utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 27,14 procent av antalet aktier och ca 7,50 procent av antalet röster i bolaget.

In case the authorisation is utilized in full, it will have a dilution effect of approximately 19,96 percent of the number of shares and approximately 5.15 percent of the number of votes in the company. If the authorization as set out in this item 8 and the authorisation as set out in item 9 are utilized in full, it will have a dilution effect of approximately 27.14 percent of the number of shares and approximately 7.50 percent of the number of votes in the company.

Detta bemyndigande och bemyndigandet enligt punkten 9 ersätter det vid årsstämman den 27 april 2017 beslutade bemyndigandet som registrerades hos Bolagsverket den 10 maj 2017.

This authorisation and the authorisation as set out in item 9 replace the authorization granted at the annual general meeting held on 27 April 2017 which was registered with the Swedish Companies Registration Office on 10 May 2017.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner
Item 9: Resolution regarding authorisation for the Board of Directors to issue shares 

Styrelsen för bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av sammanlagt högst 4 400 000 B-aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt enligt ovan är i första hand i syfte att införskaffa nytt kapital till bland annat förvärv samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget och att möjliggöra kvittning av utestående aktieägarlån. 

The board of directors of the company proposes that the extra general meeting of the shareholders shall resolve to authorise the board, on one or more occasions, to issue in total a maximum of 4,400,000 B shares, with or without preferential rights for shareholders, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind. The purpose for the board to resolve on issuances with deviation from the shareholders preferential rights in accordance with the above is primarily for the purpose to raise new capital for example in connection with acquisitions and to enable the board of directors to direct share issues to investors that are seen as strategically important to the company by the board of directors and to enable set-off against outstanding shareholder loans.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. 

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is proposed to be given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Companies Registration Office.

För det fall bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 10,97 procent av antalet aktier och ca 2,61 procent av antalet röster i bolaget. För det fall att bemyndigandet enligt denna punkt 9 tillsammans med bemyndigandet enligt punkt 8 utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 27,14 procent av antalet aktier och ca 7,50 procent av antalet röster i bolaget. 

In case the authorisation is utilized in full, it will have a dilution effect of approximately 10.97 percent of the number of shares and approximately 2.61 percent of the number of votes in the company. If the authorization as set out in this item 9 and the authorisation as set out in item 8 are utilized in full, it will have a dilution effect of approximately 7.50 percent of the number of shares and approximately 27.14 percent of the number of votes in the company.

Detta bemyndigande och bemyndigandet enligt punkten 8 ersätter det vid årsstämman den 27 april 2017 beslutade bemyndigandet som registrerades hos Bolagsverket den 10 maj 2017. 

This authorisation and the authorisation as set out in item 8 replaces the authorization granted at the annual general meeting held on 27 April 2017 which was registered with the Swedish Companies Registration Office on 10 May 2017.

Punkt 10: Beslut om incitamentsprogram för anställda genom godkännande av nyemission av högst 83 000 teckningsoptioner
Item 10: Resolution regarding incentive program for employees through approval of issue of a maximum of 83,000 warrants 

Styrelsen för bolaget föreslår att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av högst 83 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 1 245,00 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i bolaget. 

The board of directors of the company proposes that the extra general meeting of the shareholders approves the board of directors resolution to issue a maximum of 83,000 warrants, which may result in a maximum total increase of the company’s share capital of SEK 1,245.00. The warrants shall entitle to subscription of new B shares in the company.

För nyemissionen ska följande villkor gälla: 

The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och framtida koncernen. 

The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by current and future members of the management, key persons and employees of the Company and the future company group.

Teckningsberättigad äger rätt att teckna teckningsoptioner indelat i två olika kategorier enligt följande:

A participant may subscribe for warrants each in accordance with two categories as set out below:

 A.     Nuvarande och framtida ledning och andra ledande befattningshavare samt andra ledande nyckelpersoner (högst 1 person) erbjuds att teckna högst 38 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 38 000 teckningsoptioner; och 

The current and future management and other senior executives and other senior key persons (maximum 1 person) are offered to subscribe for a maximum of 38,000 warrants per person and in total a maximum of 38,000 warrants; and

 B.     Nuvarande och framtida övriga anställda och nyckelpersoner (högst 8 personer) erbjuds att teckna högst 10 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 45 000 teckningsoptioner. 

Current and future other employees and key persons (maximum 8 persons) are offered to subscribe for a maximum of 10,000 warrants per person and in total a maximum of 45,000 warrants.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 1 december 2017 till och med den 29 december 2017 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

The warrants shall be subscribed as of 1 December 2017 up until 29 December2017 on a separate subscription list. The board of directors shall be entitled to extend the time for subscription.

Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Vid överteckning av personer som omfattas av ovanstående kategorier ska tilldelning ske enligt följande. I första hand ska tilldelning ske pro rata i förhållande till anmält antal. I andra hand ska tilldelning ske genom lottning verkställd av bolaget.

There will be no guaranteed allocation. In case of over subscription by the above categories the allotment shall be made follows. First, allocation shall be made pro rata in relation to the number of warrants notified. Secondarily, allocation shall be made through the drawing of lots executed by the company

Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.  

Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant's market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for subscription.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock senast den 8 januari 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. 

Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following subscription, however no later than on 8 January 2018. The board of directors shall have the right to extend the period for payment.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande (i) 220 procent av den volymviktade genomsnittskursen 20 handelsdagar innan den 15 november 2017 efter noteringen av bolagets aktie vid en reglerad marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”Notering”) för det fall en Notering sker, dock lägst 85 kronor eller (ii) 85 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 september 2020 till och med den 15 september 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 

Each warrant entitles to subscription of one new share in the company at a price corresponding to (i) 220 percent of the volume weighted average price 20 trading days prior to 15 November 2017 after an initial public offering of the company’s shares at an regulated market or multilateral trading facility in Sweden (“IPO”) if an IPO is made, however no less than SEK 85, or (ii) SEK 85 per share if no IPO occurs, during the period from 1 September 2020 up to an including 15 September 2020 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Syftet med nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera en optionsplan för vissa nyckelpersoner inom bolaget och i framtida koncernen. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för bolagets aktieägare och dess nyckelpersoner att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. 

The purpose of the issuance and the deviation from the shareholders priority right is to implement a stock option plan for certain key employees of the company and future group. The purpose is to create a common interest for the company’s shareholders and key individuals to work for and aim at the company achieving the best development possible with respect to its business and value.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall. 

The complete terms and conditions for the warrants are available at the company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 

It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear Sweden AB.

Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2017/2020, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. 

Preparations of the board of directors proposal for incentive program 2017/2020, costs for the program, other outstanding share based incentive programs, dilution etc.

Incitamentsprogram 2017/2020 har beretts av styrelsen och delar av ledningen och externa rådigivare och i samråd med större aktieägare.  

Incentive program 2017/2020 has been prepared by the board of directors and members of the management and external advisors and in consultation with major shareholders.

Värdering 

Valuation

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 35 kronor, 1,66 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 85 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,45 procent och en volatilitet om 40 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. 

Subscription of the warrants shall be made at a price equal to the warrant's fair market value the day of subscription, which means no social fees should arise for the group in connection with the subscription of warrants. The warrants’ fair market value, according to a preliminary valuation based on the market value of the underlying share of SEK 35, SEK 1.66 per warrant, assuming an exercise price of SEK 85 per share. The Black & Scholes valuation model has been used for the valuation, assuming a risk free interest rate of -0.45 percent and a volatility of 40 percent, taking into account that no dividends and other distributions to shareholders are expected during the period of the program.

Kostnader och påverkan på nyckeltal 

Costs and effects on key figures

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogram 2017/2020. 

As the warrants are subscribed for at fair market value, it is the Company´s assessment that there will be no social fees for the Company as a result of the subscription. The costs will therefore consist only of minimal costs for the implementation and administration of incentive program 2017/2020.

Utspädning 

Dilution

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 35 696 800 aktier respektive 163 946 800 röster. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2020 beräknas uppgå till högst cirka 0,23 procent av det totala antalet aktier och till högst cirka 0,05 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till redan utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2020 med hänsyn tagen till incitamentsprogram 2017/2021 med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2017/2021, punkt 11 , samt samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 8,13 procent av det totala antalet aktier och till cirka 1,89 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker.

The total number of registered shares and votes at the time of this proposal amount to 35,696,800 shares and 163,946,800 votes respectively. The maximum dilution of incentive program 2017/2020 is estimated to be a maximum of approximately 0.23 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 0.05 per cent of the total number of votes in the Company (calculated on the number of existing shares the Company without consideration to outstanding warrants), assuming full subscription and exercise of all warrants offered. The dilution of incentive program 2017/2020 taking into account the full subscription and exercise of all warrants offered in incentive program 2017/2021, item 11 , provided that full subscription and exercise of all warrants occurs in both programs, is estimated to approximately 8.13 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 1.89 per cent of the total number of votes in the Company, provided that full subscription and exercise of all issued warrants occurs 

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram 

Other outstanding share based incentive programs

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2016. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. 

For a description of the Company’s other share based incentive programs refer to the Company’s annual accounts for 2016. Other than there described programs no other share based incentive programs exists within the Company.

Punkt 11: Beslut om incitamentsprogram för styrelsens nya ledamöter genom nyemission av högst 20 000 teckningsoptioner
Item 11: Resolution regarding incentive program for the new directors of the board through issue of a maximum of 20,000 warrants 

Aktieägarna Thomas Öström och Per Olofsson föreslår att extra bolagsstämman beslutar om nyemission av högst 20 000 teckningsoptioner, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 300,00 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier bolaget. 

The shareholders Thomas Öström and Per Olofsson proposes that the extra general meeting shall resolve to issue a maximum of 20,000 warrants, which may result in a maximum increase in the Company’s share capital of SEK 300.00. The warrants shall entitle to subscription of new B shares in the company.

För nyemission ska följande villkor gälla: 

The following terms shall apply to the issuance:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma till vid extra bolagsstämman nyval föreslagna ledamöterna i Bolaget, varvid vardera ledamot äger rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner vardera. 

The warrants may, with deviation from the shareholders’ priority right, be subscribed for by the directors proposed for new election at the extra general meeting in the Company, where each director may subscribe for a maximum of 10,000 warrants each.

Teckningsoptionerna ska tecknas från och med den 15 november 2017 till och med den 29 december 2017 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

The warrants shall be subscribed as of 15 November 2017 up until 29 December 2017 on a separate subscription list. The board of directors shall be entitled to extend the time for subscription.

Tecknare har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie per option motsvarande optionens marknadsvärde beräknad enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för teckning.  

Subscribers are entitled to subscribe for the warrants at a price per warrant equal to the warrant's market value calculated according to the Black & Scholes valuation model at the time for subscription.

Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas senast den fem arbetsdagar efter teckning dock senast den 7 december 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. 

Payment for subscribed warrants shall be made in cash no later than five business days following subscription, however no later than on 7 December 2017. The board of directors shall have the right to extend the period for payment.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande (i) 240 procent av den volymviktade genomsnittskursen 20 handelsdagar innan den 15 november 2017 efter noteringen av Bolagets aktie vid en reglerad marknad eller multilateral trading facility i Sverige (”Notering”) för det fall en Notering sker, dock lägst 95 kronor eller (ii) 95 kronor per aktie för det fall ingen Notering sker, under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. 

Each warrant entitles to subscription of one new share in the Company at a price corresponding to (i) 240 percent of the volume weighted average price 20 trading days prior to 15 November 2017 after an initial public offering of the Company’s shares at an regulated market or multilateral trading facility in Sweden (“IPO”) if an IPO is made, however no less than SEK 95, or (ii) SEK 95 per share if no IPO occurs, during the period from 1 September 2021 up to an including 15 September 2021 or the earlier date set forth in the terms for the warrants.

Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

A new share subscribed for by exercise of a warrant has a right to dividends as of the first record day for dividends following registration of the new share issue with the Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Syftet med nyemissionen är att inom ramen för ett incitamentsprogram erbjuda styrelsens tillkommande ledamöter ett motivationshöjande ägarengagemang. Syftet är att skapa ett gemensamt intresse för Bolagets aktieägare och deltagande styrelseledamöter att arbeta och verka för att bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de deltagande ledamöterna. 

The purpose of the issuance is to within an incentive program offer the new board members a motivational ownership engagement. The purpose is to create a common interest for the Company’s shareholders and the participating directors to work for and aim at the Company achieving the best development possible with respect to its business and value. A long term ownership engagement is expected to stimulate an increased interest for the business and the development of the results in a whole as well as an increased motivation for the participating directors.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall. 

The complete terms and conditions for the warrants are available at the company, including conditions regarding re-calculation, in certain cases, of the subscription price and the number of shares a warrant entitles to.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB. 

It is proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and if applicable with Euroclear Sweden AB.

Beredning av Thomas Öström och Per Olofsson förslag till incitamentsprogram 2017/2021, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. 

Preparations of Thomas Öström’s and Per Olofsson’s proposal for incentive program 2017/2021, costs for the program, other outstanding share based incentive programs, dilution etc. 

Incitamentsprogram 2017/2021 har beretts av externa rådgivare i samråd med Thomas Öström och Per Olofsson samt bolagets ledning. 

Incentive program 2017/2021 has been prepared by external advisor in consultation with Thomas Öström and Per Olofsson and the company’s management.

Värdering 

Valuation

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen för teckning, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för Bolaget i samband med teckning av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 35 kronor, 2,13 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 95 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,45 procent och en volatilitet om 40 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare. 

Subscription of the warrants shall be made at a price equal to the warrant's fair market value the day of subscription, which means no social fees should arise for the group in connection with the subscription of warrants. The warrants’ fair market value, according to a preliminary valuation based on the market value of the underlying share of SEK 35, SEK 2.13 per warrant, assuming an exercise price of SEK 95 per share. The Black & Scholes valuation model has been used for the valuation, assuming a risk free interest rate of -0.45 percent and a volatility of 40 percent, taking into account that no dividends and other distributions to shareholders are expected during the period of the program.

Kostnader och påverkan på nyckeltal 

Costs and effects on key figures

Då teckningsoptionerna tecknas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckning. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av incitamentsprogram 2017/2021. 

As the warrants are subscribed for at fair market value, it is the Company´s assessment that there will be no social fees for the Company as a result of the subscription. The costs will therefore consist only of minimal costs for the implementation and administration of incentive program 2017/2021.

Utspädning 

Dilution

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 35 696 800 aktier respektive 163 946 800 röster. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2021 beräknas uppgå till högst cirka 0,06 procent av det totala antalet aktier och till högst cirka 0,01 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till redan utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2021 med hänsyn tagen till incitamentsprogram 2017/2020 med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner i Incitamentsprogram 2017/2020, Bilaga 3 samt samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 8,13 procent av det totala antalet aktier och till cirka 1,89 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker.  

The total number of registered shares and votes at the time of this proposal amount to 35,696,800 shares and 163,946,800 votes respectively. The maximum dilution of incentive program 2017/2021 is estimated to be a maximum of approximately 0.06 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 0.01 per cent of the total number of votes in the Company (calculated on the number of existing shares the Company without consideration to outstanding warrants), assuming full subscription and exercise of all warrants offered. The dilution of incentive program 2017/2021 taking into account the full subscription and exercise of all warrants offered in incentive program 2017/2020, Exhibit 3 , provided that full subscription and exercise of all warrants occurs in both programs, is estimated to approximately 8.13 per cent of the total number of shares and a maximum of approximately 1.89 per cent of the total number of votes in the Company, provided that full subscription and exercise of all issued warrants occurs.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram 

Other outstanding share based incentive programs

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2016. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget. 

For a description of the Company’s other share based incentive programs refer to the Company’s annual accounts for 2016. Other than there described programs no other share based incentive programs exists within the Company.

Antal aktier och röster/Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 35 696 800 aktier, varav 14 250 000 utgör A-aktier motsvarande 142 500 000 röster och 21 446 800 utgör B-aktier motsvarande 21 446 800 röster, varvid det totala antalet röster uppgår till 163 946 800 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

The total numbers of shares in the company on the date of this notice amount to 35,696,800 share, of which 14,250,000 are A shares corresponding to 142,500,000 votes and 21,446,800 B shares corresponding to 21,446,800 votes, whereby the total number of votes in the company amounts to 163,946,800 votes. The company does not hold any own shares.

Majoritetskrav/Majority rules 

Beslut enligt punkterna 8-9 är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

The resolutions in accordance with items 8-9 are only valid if supported by shareholders holding not less than two thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

För giltigt beslut enligt punkterna 10-11 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman, då nyemissionerna riktar sig till tecknare som ryms inom den krets som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

A resolution in accordance with items 10-11 requires support by shareholders holding not less than nine-tenths of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting, due to the fact that the share issues are in made to persons who belong to one or more of the categories according to Ch. 16 of the Swedish Companies Act.

Övrigt/Miscellaneous 

Kallelsen amt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, climeon.com per dagen för denna kallelse. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

The notice together with other required documents under the Swedish Companies Act will be available at the company and at the company’s website, climeon.com, as of the date of this notice. The documents will also, at no cost, be sent to shareholders upon request provided that the shareholders state their postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders are reminded of their right to request information at the extra general meeting from the board of directors and the managing director in accordance with Ch. 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

Stockholm den 31 augusti 2017/Stockholm on 31 August 2017

Climeon AB (publ)

Styrelsen/Board