Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Climeon AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Kvartalet i siffror 

 • Orderingången uppgick till SEK 293.8 MSEK (34.2)  
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet ppgick till -13,0 MSEK (-7,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -13,5 MSEK (-6,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (-0,21)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,1 MSEK (-3,8)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -17,4 MSEK (-8,8)
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 23,9 MSEK (0,2)

Väsentliga händelser

 • Maersk Line har signerat en order för pilotinstallation av en Climeon Heat Power-modul. Energimyndigheten har parallellt beviljat bidrag för att verifiera produktens tillämpning på containerfartyg 
 • I augusti 2017 erhöll Climeon sin första, villkorade, order inom det geotermiska segmentet från en isländsk aktör. Det sammanlagda ordervärdet, givet att förutsättningarna fullföljs, överstiger 30 MEUR 
 • Under september 2017 meddelade Climeon AB publ sin avsikt att lista sina B-aktier på Nasdaq First North Premier och att genomföra en nyemission av B-aktier för att finansiera bolagets framtida tillväxt 
 • Under augusti 2017 har Climeon erhållit betalning av lån för orderfinansiering från Collector Bank 8,8 MSEK samt Almi Företagspartner 12,0 MSEK 
 • Under juli 2017 har resterande del (2,5 MSEK) av bolagets beviljade lån från större ägare utbetalats 

Kommentar från VD, Thomas Öström 

Det tredje kvartalet av 2017 har varit det ett av de bästa i bolagets historia och inneburit flera milstolpar. Vi fick två beställningar inom nya områden (geotermi och containerfrakt) och en orderstock som ökat från 25 till 126 moduler och över 350 MSEK i slutet av kvartalet. Därutöver har vi lagt ned tusentals timmar hårt arbete på att designa, producera och leverera med den höga kvalitet som våra kunder förväntar sig.

Vi expanderar verksamheten för att nå hållbar och lönsam framtida tillväxt samt investerar i uppbyggnaden av försäljningsorganisationen samt leverans- och serviceorganisationen, vilket ger en högre rörelseförlust. Våra intäkter under kvartalet har som förväntat varit blygsamma på grund av att tiden från kontrakt till leverans har varierat varierar. Den framgångsrika kapitalanskaffningen har gett en stabil bas för tillväxt och kommer tillsammans med noteringen på Nasdaq First North Premier ta företaget till nästa nivå.

De första modulerna lämnade produktionsanläggningen hos Mastec i Vaggeryd under september 2017 i enlighet med uppsatta kvalitetskrav. Som mest uppgår produktionstakten på anläggningen i Vaggeryd till 2 500 moduler om året. Testanläggningen i Norrköping har också förberetts för att utföra fullt fungerande systemproduktionstester.  

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Under november 2017 har Climeon signerat ett icke bindande intentionsavtal att leverera Heat Power-moduler till en geotermisk kraftanläggning i Kirchweidach kommun i Tyskland. Det potentiella ordervärdet är beräknat till cirka 5 MEUR 
 • Climeons B-aktie noterades på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2017 under kortnamnet ”CLIME”. I samband med noteringen genomfördes en nyemission av B-aktier. Därutöver utnyttjades övertilldelningsoptionen från börsintroduktionen i sin helhet den 9 november 2017. Emissionen tillförde bolaget en emissionslikvid om 230 MSEK före emissionskostnader 
 • Under oktober 2017 reglerades kortfristiga aktieägarelån om 12,1 MSEK samt lån från Collector Bank om 8,8 MSEK 
 • Under oktober 2017 mottog Climeon ett pris på Green Shipping Rotterdam Summit som ”The most exceptional contribution to green shipping of the year”

Certified Advisor 
FNCA Sweden AB är Certified Advisor för Climeon. 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 08:00 (CET).