Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2024

HEATPOWER 300 FRAMGÅNGSRIKT INSTALLERAT HOS KUND – FORTSATT EXPANSION AV GLOBALT SÄLJNÄTVERK
Under kvartalet genomfördes lyckade acceptanstester (FAT) gällande Climeons HeatPower 300-enheter till Litauen. Enheterna har levererats och installerats hos NEO Group i Litauen och beräknas driftsättas under försommaren 2024. De sex marina enheter som ska levereras till Hyundai Heavy Industries för rederiet Maersks räkning, är under produktion och acceptanstester beräknas genomföras för de första enheterna under sommaren. Bolaget meddelade även att det över tid avser att avsluta sitt ägande i Baseload Capital AB. Säljpartneravtal har ingåtts både för den koreanska och den grekiska marinmarknaden.


CLIMEON UPDATE – VÄLKOMMEN TILL INVESTERARMÖTE LIVE VIA TEAMS
På tisdag 7 maj klockan 10:00, kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams.
Vi kommer även få sällskap av Termolinks direktör, Valdas Garmus, som kommer att ge en uppdatering om det pågående samarbetet med Climeon och integrationen av HeatPower 300-enheter vid NEO GROUPs anläggning.
Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.

REGISTRERA DITT DELTAGANDE HÄR


JANUARI – MARS

 • Orderingången uppgick till 0,4 MSEK (0,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (0,5)
 • Orderstocken uppgick till 41,8 MSEK (80,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,7 MSEK (-22,9) inklusive utrangering och nedskrivning av lager om -2,0 MSEK.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21,6 MSEK (-36,9)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,10 SEK (-0,17)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -28,4 MSEK (-24,2)
 • Totala likvida medel uppgick till 38,4 MSEK (77,5). Utöver detta uppgick spärrade likvida medel till 11,8 MSEK avseende garantier för kommande kundleveranser under 2024. Totala likvida medel, inklusive spärrmedel, uppgick därmed till 50,2 MSEK. Under april månad har kundinbetalningar skett om ca 12,0 MSEK vilket förstärkt likviditeten efter kvartalets utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeons första HeatPower 300-enheter passerade framgångsrikt slutprovning och acceptanstest (FAT) inför installation och driftsättning vid NEO Groups industrianläggning i Litauen. I kunden UAB Termolinks närvaro genomfördes bland annat, tester av funktionalitet och säkerhet, prestanda och uppfyllandet av gällande lag- och certifieringskrav.
 • Climeon och Baseload Capital ingick en överenskommelse avseende dels Climeons ägande i Baseload Capital Holding AB, dels icke driftsatta HeatPower 150-moduler. Enligt överenskommelsen avbokades den order på HeatPower 150 som gjorts av Baseload Power Taiwan. Överenskommelsen, som förväntas slutföras under 2024, innebär ingen likviditetspåverkan för Climeon, utöver ett eventuellt framtida utnyttjande av en köpoption som Climeon ställt ut avseende sina resterande aktier i Baseload Capital Holding AB. Climeons avsikt är att över tid avyttra hela ägandet i Baseload Capital.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Climeon har tecknat säljpartneravtal med World Ocean Co Ltd samt med Franman avseende den sydkoreanska respektive den grekiska marinmarknaden.


VD:N HAR ORDET:
HEATPOWER 300 FRAMGÅNGSRIKT INSTALLERAT HOS KUND – FORTSATT EXPANSION AV GLOBALT SÄLJNÄTVERK
Året har inletts med ett stort fokus på att leverera på de kontrakt som Climeon tecknade förra året. De två HeatPower-enheterna till NEO Group har nu, efter lyckade acceptanstester vid vår anläggning i Kista, även installerats hos kunden. Nu avvaktar vi klartecken från de lokala myndigheterna innan enheterna beräknas tas i drift i juni.

De sex HeatPower 300 enheterna som senare i år ska levereras till Hyundai Heavy Industry för installation ombord på Maersks nya energieffektiva containerfartyg är under produktion och den första enheten kommer att acceptanstestas under närvaro av representanter från varv, redare och certifieringsorgan i Kista i början av sommaren och sedan levereras ut en efter en, i enlighet med avtal med varvet, fram till slutet av året.

De två HeatPower 300-enheter i retrofit-utförande för befintliga fartyg som vi sålde i december, kommer att levereras från Climeon i slutet av 2024 och ska installeras på fartygen under drift i början av nästa år. För att underlätta installationen på befintliga fartyg kommer enheterna avsedda för så kallad retrofit att levereras i delar för att sedan monteras, installeras och driftsättas ombord.

För de enheter som vi har sålt har vi självklart säkerställt inte bara prestanda, utan också leveranserna från våra underleverantörer, att vi har samtliga de certifikat som behövs, samt att vi uppfyller alla de krav och förväntningar som kunder, myndigheter och certifieringsorgan ställer på våra system.

Parallellt med våra leveranser och befintliga kundåtaganden, fortsätter vårt marknads- och säljarbete i hög takt. På marinsidan ser vi att allt fler större containerprojekt just nu äger rum vid olika varv i Kina. Vi har börjat samarbeta med en ny säljpartner i Kina och har, tillsammans med dem, pågående dialoger med ett flertal varv med ett antal fartygsprojekt som är intressanta för oss och som passar med vår teknologi. Men, som alltid när man börjar bearbeta en ny marknad, så tar det tid. Korea är fortfarande en mycket intressant varvsmarknad för oss. Under kvartalet ingick vi ett avtal och offentliggjorde samarbetet med en säljpartner, World Ocean Co Ltd som vi samarbetat med under en längre tid. Korea har för närvarande färre nya projekt jämfört med Kina, även om vi ser att det kommer att komma fler intressanta projekt för oss på sikt även i Korea. Parallellt med varven bearbetar vi ett antal olika intressanta rederier över hela världen, framför allt i Europa och Asien. I Grekland har vi ingått ett samarbete med Franman, som är en väletablerad säljpartner på den stora grekiska marinmarknaden och tillsammans med dem börjat träffa och bearbeta intressanta redare med stort intresse för energibesparingar med Climeons teknik.
På energi- och industrisidan har vi, utöver leveranserna till Litauen, ett antal kundprojekt i olika faser som vi arbetar med, på industrier, för motordrivna kraftverk samt för geotermiska projekt, främst med fortsatt fokus i Europa. Vår ambition är att återkomma under året med mer information.

När det gäller vår finansiella utveckling så har vi fortsatt strikt kostnadskontroll och följer vårt kassaflöde noga. Vi tog en del extra kostnader under sista kvartalet 2023 och under det första kvartalet i år, bland annat för att möta den arbetstopp som uppstod när vi skulle färdigställa alla detaljerade produktionsunderlag. Vi har nu fasat ut de här extrakostnaderna i samband med att vi har kommit igång med vår produktion.

För alla er aktieägare som innehar teckningsoptioner vill jag påminna om att de ger rätt till en rabatt om 30 procent på aktiekursen under slutet av maj. Teckningsperioden löper från 3 till 17 juni. Vi återkommer med mer information om det längre fram.

Vid vår årsstämma i Kista den 15 maj, kommer alla som deltar på stämman och träffar styrelse och ledning, även att erbjudas en guidad tur på vår testsite där man bland annat kan se HeatPower 300-enheter i full skala samt få en mer detaljerad beskrivning över vår teknik, vårt utvecklingsarbete samt hur kund- och certifieringstesterna går till i samband med leverans.

Marknadstrenderna fortsätter att gå i Climeons riktning, vi har många spännande kundprojekt på gång och vi hoppas att ni fortsätter att följa vår resa framåt.

Lena Sundquist, VD Climeon


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.