Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2023

KOMMERSIALISERINGSARBETET FORTSÄTTER: INTENSIFIERADE FÖRHANDLINGAR MED KUNDER

Arbetet med dokumentation och certifiering för anpassningen av den nya produkten HeatPower 300 till olika marknader fortsatte under kvartalet. Förhandlingarna med möjliga kunder intensifierades och fokuserar nu, bland annat, på leveranstider, tekniska specifikationer och konkreta ansvarsförhållanden. Inom Energi och Industri levererades HeatPower 150-enheter till Landmark Power Holdings pågående kraftverksprojekt Rhodesia i Storbritannien.


CLIMEON UPDATE – VÄLKOMMEN TILL INVESTERARMÖTE LIVE VIA TEAMS
På torsdag 4 maj klockan 10:00, kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams. Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.

REGISTRERA DITT DELTAGANDE HÄR


 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeon skriver om det kontrakt avseende HeatPower-system, som ursprungligen tecknades 2019, med en ny aktör, Smith Brothers (Contracting) Limited, som utsetts som ansvarig för upphandlingar och uppförande av kraftverksprojektet i Rhodesia i Nottinghamshire, Storbritannien.
 • Climeons HeatPower 150-system, avsedda för samarbetspartnern Landmark Power Holdings kraftverksprojekt i Rhodesia, levereras för installation i skyddande containrar inför den kommande placeringen vid kraftverket.
 • Climeon deltar vid Seatrade Cruise Global i Fort Lauderdale, Florida.
 • Patrik Engstrand Kemi tillträder posten som Executive Vice President Energy & Industry, chef för affärsområdet Energi & Industri.

 

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTSDAGEN

 • Ytterligare avrop inom tidigare kommunicerad order avseende kraftverksprojektet Rhodesia gjordes under april, vilket innebär att Climeon kommer att intäktsföra, och erhålla betalning för, ytterligare ca. 5 MSEK från bolagets orderbok under 2023.

JANUARI - MARS

 • Orderingången uppgick till 0,2 MSEK (0,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (1,8)
 • Orderstocken uppgick till 36,9 MSEK (37,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,9 MSEK (-24,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -36,9 MSEK (-33,0)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,39 SEK (-0,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -24,2 MSEK (-14,3)
 • Totala likvida medel uppgick till 95,8 MSEK (139,2)

 

VD:N HAR ORDET:

FORTSATTA OCH FÖRDJUPADE FÖRHANDLINGAR MED KUNDER
Vår omvärld är fortfarande orolig, och ingen kan idag med säkerhet säga hur läget kommer att utvecklas under året. Vad jag däremot kan säga - och det med full kraft - är att Climeon fortsatte sin kommersialiseringsprocess i högt tempo under det första kvartalet. Vi har intensifierat dialogerna och förhandlingarna med ett antal kunder, både inom Energi och Industri och Marin, och för idag konkreta kontraktsdialoger där vi diskuterar allt från tekniska förutsättningar till leveransvillkor, priser och betalplaner. Våra kunder har också, med vår hjälp, genomfört detaljerade analyser av totalkostnaden för Climeons nya produkt, detta för att kunna beräkna hur mycket el som kan produceras och hur stora koldioxidutsläpp som kan undvikas, satt i relation till kostnaden för Climeons utrustning, inklusive installations- och driftskostnader. De flesta av våra kunder önskar avbetalningstider på max fem år, och vi satsar i dagsläget uteslutande på sådana kundsegment och geografiska marknader där detta är möjligt.

Allteftersom kundspecifikationerna blir ännu mer konkreta, arbetar vår utvecklingsavdelning än mer fokuserat på att säkerställa att HeatPower 300-plattformen uppfyller specifikationerna i allt, från prestanda och kunddokumentation, till certifiering och regulatoriska krav. De certifierings- och regulatoriska krav som vi ska uppfylla innefattar i första skedet de marina klassningskraven, CE-märkning och anpassning till Grid Codes för olika europeiska länder och marknader. Vår inköpsavdelning jobbar nu intensivt med våra underleverantörer för att säkerställa leveranstider, pris och tekniska krav. Det är ett arbete som inte alltid syns utåt, men som är grundläggande för vår verksamhet.

Under utvecklingen av HeatPower 300, har vi genomgående arbetat med patent och IP-frågor. Vi har utvärderat vad våra konkurrenter gör för att säkerställa att vi inte gör intrång i befintliga patent, men också för att vara säkra på att vi patentskyddar det som är möjligt att skydda. Under första kvartalet sökte vi ett nytt patent och utvärderar nu ytterligare tre ansökningar.

Inom Energi & Industri fortsätter vi att fokusera på utvalda länder i Europa, däribland Storbritannien, länder som alla har det gemensamt att viktiga förutsättningar, som höga el- och bränslepriser, tillsammans med ökande miljökrav, finns på plats. Vi har ett antal projekt där vi för konkreta dialoger med kunder kring pris, leveransvillkor och tekniska specifikationer. Dessa kunder gör - och har också genomfört - detaljerade studier av installationskostnaderna för Climeons Heat Powersystem.

När det gäller vår marina verksamhet, fortsätter vi att bearbeta både rederier och varv, främst sådana som är verksamma med större fartyg, som exempelvis kryssningsfartyg eller containerfartyg. Det finns ett stort intresse från rederierna, främst i Europa och USA, för att göra både befintliga och nybyggda fartyg mer energieffektiva. Det är oftast lättast att integrera systemen i nya fartyg och därför är det glädjande att rederierna nu i allt högre grad har med system för restvärmeåtervinning i specifikationerna för sina nya fartyg.

Varven svarar för upphandling av komponenter och utrustningar i nybyggnationen och utgör därför våra egentliga huvudkunder. Vi arbetar nära dem och för en dialog för att hjälpa dem att göra energiberäkningar och beräkna installationskostnader. Vi förhandlar samtidigt om leveranstider och ansvarsförhållanden, liksom om pris och övriga villkor. Målet är att vi, på lite sikt, ska bidra till att Climeons system för restvärmeåtervinning ska bli en standard i nybyggda fartyg.

Parallellt med kommersialiseringen och utvecklingen av HeatPower 300-plattformen så fullföljer vi våra åtaganden gentemot existerande kunder vad gäller installationsarbeten, driftsättningar och service för vår tidigare produkt HeatPower 150. De kommer att fortsätta att vara i drift och producera miljövänlig el under många år, och vi har därför säkerställt den framtida hanteringen av service och reservdelar.

Efter omskrivning av det ursprungliga kontraktet från 2019 till den nya motparten Smith Brothers (Contracting) Limited, som utsetts för uppförande och upphandling av kraftverksprojektet Rhodesia, installeras nu de Heat Power 150-enheter som levererats till de skyddande containrar som ska placeras vid kraftverket i Nottinghamshire.

Jag får ofta frågor om vår finansiella utveckling. Det jag kan säga nu är att vi, ur ett finansiellt perspektiv, fortsätter enligt vår strategi. Vi har en fortsatt strikt kostnadskontroll och följer den lagda budgeten för såväl resultat som kassaflöde.

Till sist: När Climeon nu tydligt är inne i en ny och kommersiell fas, där de första patentansökningarna är klara, kan vi äntligen öppna dörrarna till vår test och utvecklingsanläggning för en betydligt bredare skara. I samband med vår årsstämma, som äger rum i Kista den 16 maj, finns därför en möjlighet för er aktieägare som så önskar att även besöka vår testanläggning strax intill stämmolokalen. Det enda ni behöver göra är att registrera er i förväg i samband med anmälan till årsstämman. Välkomna!

Lena Sundquist, VD Climeon


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.