Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022

HEATPOWER 300 MARIN – MINSKADE CO2-UTSLÄPP OCH KORTARE ÅTERBETALNINGSTID

Under kvartalet driftsattes Climeons HeatPower i Virgin Voyages tredje kryssningsfartyg Resilient Lady, liksom två HeatPower-moduler i geotermiska anläggningar i Japan. Installationsarbetet i övriga projekt fortsatte enligt plan. Utvecklingen av den nya produkten HeatPower 300, en plattform som inledningsvis optimeras för den marina marknaden, följde tidplanen och produkten kunde presenteras för potentiella kunder i samband med mässan Seatrade Cruise Global i Miami, USA i slutet av april. Inom området industri inledde Climeons brittiska samarbetspartner Landmark Power Holdings anläggningsarbeten för ett koldioxidneutralt kraftgenereringsprojekt där Climeons produkter finns med för att öka energieffektiviteten.

JANUARI - MARS

 • Orderingången uppgick till 0,7 MSEK (0,0) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (-13,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,3 MSEK (111,8)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -33,0 MSEK (120,0) varav  -7,0 MSEK (51,2) avsåg värdeförändring på innehavet i Baseload Capital.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,56 SEK (2,28)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,3 MSEK (69,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Arbetet med Virgin Voyages kryssningsfartyg Resilient Lady slutfördes, installationsarbetet för andra operatörer fortsatte enligt plan.
 • Ytterligare två HeatPower-moduler har satts i drift vid anläggningar i Japan tillsammans med vår kund Baseload Power Japan.
 • Utvecklingsarbetet med testenheten för HeatPower 300 fortsatte enligt plan och den utbyggda testsiten står färdig.
 • Climeons brittiska samarbetspartner Landmark Power Holdings Ltd inledde anläggningsarbetet för ett nytt kraftprojekt, där gasmotorer används för elproduktion och Climeons teknik ingår för att öka energieffektiviteten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Climeon introducerade nästa generation HeatPower, Climeon HeatPower 300 Marin, för kryssningsindustrin i samband med mässan Seatrade Cruise Global i Miami, USA, 25-28 april.

__________________________________

VD:N HAR ORDET:

ETT ALLT STARKARE BUSINESS CASE
HEATPOWER 300 MARIN - MINSKADE CO2-UTSLÄPP OCH KORTARE ÅTERBETALNINGSTID

Efterfrågan på en omställning, bort från fossila bränslen, till en mer klimatsmart och förnybar elproduktion samt lägre CO2-utsläpp fortsätter att öka. Höjda bränsle- och elpriser har också gjort att drivkraften för andra energikällor ökar samt att det finns än tydligare incitament för att öka energieffektiviteten, vilket innebär att Climeons relevans som en del i energiomställningen blir allt starkare för varje dag som går. Vi kan märka det på ett ständigt ökande antal förfrågningar om vad vår egenutvecklade teknik kan tillföra både i form av energibesparingar och i förnybar energi.
Vi ser det här tydligt inom marindustrin, där idag nästan allt handlar om energieffektivisering. Den trenden var tydlig vid mässan Nor-Shipping i Norge i början av april, liksom vid Seatrade Cruise Global i Miami i slutet av april. Bränsleprisets utveckling påverkar direkt rederiernas lönsamhet– och nya, renare, bränslen är ofta dyrare än de gamla. Alla letar efter sätt att minska kostnaderna och minska utsläppen. Därför känns det bra, inte bara att återigen kunna träffa befintliga och potentiella kunder när nu mässor och event börjar komma i gång på nytt, utan för att vi snart kan erbjuda en ny produkt som möjliggör upp till fem procent minskad bränsleförbrukning ombord på fartyg och därmed avsevärt minskade CO2-utsläpp.

Utveckling och tester av HeatPower 300 fortgår enligt plan vid vår utbyggda testsite i Kista. Under kvartalet har vi öppnat dialoger med nyckelkunder om HeatPower 300 och vad den erbjuder i form av energiförbättringar och bränslebesparingar ombord på fartyg. HeatPower 300 minskar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen, kan arbeta med låga temperaturer, lätt integreras på nybyggda och befintliga fartyg, behöver minimalt underhåll och får, tack vare sin kapacitet, en attraktiv återbetalningstid för kunden. Vi får en produkt som är mer prisvärd – och mer lönsam för oss att producera och underhålla. Och marknaden är stor.

Också på våra övriga marknader har det börjat röra på sig. Vi kunde framgångsrikt driftsätta två moduler i Japan och ser nu tydligt att intresset växer för geotermisk energi. Just nu pågår ett flertal geotermiska initiativ i såväl USA, som Europa och Asien, även om många av dessa är i initiala faser. Inom området industri har vår samarbetspartner Landmark inlett anläggningsarbete för ett nytt naturgaseldat, men samtidig koldioxidneutralt kraftverksprojekt. Climeons teknik bidrar med att öka energieffektiviteten på kraftverken och det tillsammans med koldioxidavskiljning gör att CO2-utsläppen blir mycket låga, ett mycket spännande projekt.

Totalt sett känns läget ljusare än i höstas, men det finns också utmaningar. Läget i Europa har lättat betydligt vad gäller Coronapandemins effekter, och även för resor till USA och Asien även om det fortsatt kräver en hel del extra planering. I slutet av februari inleddes konflikten i Ukraina och den är inget mindre än en humanitär katastrof för alla berörda parter. Hur det som pågår kan komma att påverka Climeon är ännu för tidigt att förutspå. Vi har inga kunder, eller verksamhet, i de berörda områdena, men det finns tecken på att konflikten tillsammans med pågående nedstängningar i delar av Asien på grund av Coronapandemin kan få negativa effekter på våra försörjningskedjor vad gäller komponenter och andra viktiga insatsvaror. Vi följer utvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera effekterna.

Vår finansiella utveckling är något som vi har ett fortsatt stort fokus på. För första kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 1,8 miljoner kronor främst i form av intäkter för service och eftermarknadstjänster. Rörelseresultatet uppgick till –24,3 miljoner kronor. Det är glädjande att se att de åtgärder vi genomförde under det effektiviseringsprogram som löpte under andra halvåret 2021, givit effekt i form av minskade kostnader. Parallellt med detta fortsätter vi, tillsammans med styrelsen, arbetet med att säkerställa vår egen långsiktiga finansiering.

Om jag tittar framåt så ser jag att vår nya produkt HeatPower 300 Marin – och de kommande versionerna för andra marknader baserade på den – kan skapa helt andra möjligheter till lönsamhet för våra kunder och, inte minst viktigt, för Climeon som bolag. Som en del i utvecklingen utvärderar vi givetvis även löpande olika patenterbara möjligheter, under kvartalet ansökte vi därför om ytterligare ett patent till vår patentportfölj.

Under de nio månader som gått sedan jag fick förmånen att leda Climeon, är jag djupt imponerad över den kompetens och drivkraft som finns i Climeons organisation. Vi kan vara stolta över det vi gjort, både i ett längre perspektiv, från långt innan jag var med, och den omställning och den resa framåt som vi gör nu. Vi har redan idag produkter på plats som hjälper våra kunder att producera ren, fossilfri elkraft från en resurs som annars skulle gått till spillo. Nu har vi tagit nästa steg och för första gången kunnat visa för en bred och viktig publik vad vi planerar att åstadkomma med HeatPower 300 Marin och den kommande produktfamiljen. Nu fortsätter vi på det vi påbörjat, att bygga ett än mer effektivt och målinriktat Climeon och en än mer effektiv och lönsam produktportfölj för att bidra till omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Vi i Climeons team ser fram emot ett fortsatt spännande och utvecklande 2022.

Lena Sundquist, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

__________________________________

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundquist, CEO
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com 

Carl Arnesson, CFO
+46 700 807 500
carl.arnesson@climeon.com 
Denna rapport innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 07:30 (CET).
Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.

Learn more at climeon.com.