Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2021

ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL MED FLERA OPERATIVA FRAMSTEG

Det första kvartalet 2021 präglades av leveranser och installationer. Nettoomsättningen uppgick till 15,5 MSEK (14,1) och var det intäktsmässigt bästa på 15 månader. Chevrons investering i Baseload Capital ökade värdet för Climeon och gav en positiv resultateffekt i finansnetto om 51,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,7 MSEK (-31,5). Under kvartalet driftsatte Climeon två Heat Power-moduler i det geotermiska kraftverket Reykholt på Island och vi deltog i provkörningar till havs för Virgin Voyages andra fartyg där Heat Power-modulerna godkändes för drift. Ungefär samtidigt levererade vi också sex moduler till det fjärde Virgin Voyages-fartyget. Strax efter kvartalets utgång driftsattes ytterligare fyra Heat Power-moduler i kraftverket i Flúðir på Island.

JANUARI - MARS

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (15,4)
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,5 MSEK (14,1)
 • Orderstocken uppgick till 662,6 MSEK (778,8) efter en nedskrivning om 65 MSEK då bolaget bedömer att två äldre order inom geotermi inte kommer att realiseras av kund
 • Rörelseresultatet uppgick till -38,5 MSEK (-32,2)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 12,7 MSEK (-31,5)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,23 SEK (-0,64)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -57,8 MSEK (-32,9)
 • Totala likvida medel uppgick till 232,6 MSEK (299,2)
 • Climeon deltar i det EU-finansierade forskningsprojektet CHEK med syfte att minska utsläppen inom sjöfart
 • Climeon har tecknat ett samförståndsavtal med Tomoe Engineering med målsättning att etablera ett industriellt  försäljningssamarbete i Japan
 • Climeon har utsetts till vinnare av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens tävling Smart Industri
 • Climeon har driftsatt det andra kraftverket på Island, Reykholt
 •  Climeons aktieinnehav i Baseload Capital ökade till 113,5 MSEK (45,4) där 16,9 MSEK av ökningen är hänförlig till att ett konvertibelt lån omvandlats till aktier och 51,2 MSEK till en emission där Chevron gick in som ny ägare. Värdeökningen i samband med emissionen gav en positiv resultateffekt i finansnettot motsvarande 0,94 kr per aktie
 • Climeons Heat Power-moduler ombord Virgin Voyages andra fartyg, Valiant Lady, har godkänts vid provkörning till havs
 • Lena Sundquist har utsetts till ny VD i Climeon. Lena Sundquist tillträder 1 augusti 2021 och kommer närmast från posten som VD för Kivra Sverige
 • Christina Bäck har utsetts till försäljnings- och marknadschef för Climeon
 • Climeons CFO Christina Kassberg har begärt att lämna sitt uppdrag och kvarstår till 30 september 2021 för överlämning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i kraftverket i Flúðir, och därmed dubblerat kraftverkets kapacitet
 • Climeon har kallat till årsstämma den 19 maj 2021. På grund av coronapandemin hålls stämman via poströstning, för mer information se bolagets hemsida, climeon.com

 

ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL MED FLERA OPERATIVA FRAMSTEG

VD kommenterar

Årets första kvartal bjöd precis som 2020 på både framgångar och utmaningar. Vi har fortsatt det effektiviseringsarbete som inleddes under 2020, levererat och driftsatt flera Heat Power-installationer och tagit emot pris från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. Samtidigt har vi fått fortsätta leva med de begränsningar som pandemin innebär för oss. Praktiska restriktioner gör det fortsatt svårt att resa och möta kunder, och ibland även att genomföra planerade installationer och driftsättningar.

Intäkterna för kvartalet ligger i full paritet med, och till och med något över, intäkterna för det första kvartalet 2020. Det gör det här kvartalet till det intäktsmässigt bästa på 15 månader. Sett över en rullande tolvmånadersperiod har vi inte kunnat gå framåt så snabbt som vi önskat oss. Vi arbetar naturligtvis för att ta igen detta i takt med att förutsättningarna normaliseras. En mer effektiv organisation, där vi både minskar ledningsgruppen och tillför ny kompetens, är en sådan åtgärd.

Intresset för gröna lösningar ökar över hela världen, inte minst inom EU, som vill göra en ”grön omstart” efter pandemin. Det är också intressant att Chevron går in som delägare i vår partner Baseload Capital. Chevron tillför kunskaper om prospektering och borrning som kan bidra till att öppna upp marknaden inom geotermi. Investeringen ökar också värdet av vårt ägande i Baseload Capital, vilket gav en positiv resultateffekt om 51,2 MSEK i kvartalet.

Inom geotermi driftsatte vi vår andra installation på Island i det geotermiska kraftverket Reykholt. Strax efter kvartalets utgång kunde vi också driftsätta ytterligare fyra moduler i kraftverket i Flúðir, som därmed dubblerade kapaciteten. Utökningen i Flúðir är ett praktiskt exempel på hur modularitet och standardisering möjliggör en stegvis expansion. I Taiwan fortsätter kunden sitt borrningsarbete för det första kraftverket och Climeon bidrar med konsult- och designarbete.

Inom maritim ser vi en växande aktivitet och ett ökande intresse, där International Maritime Organizations arbete för att minska utsläppen av växthusgaser från den internationella sjöfarten driver på utvecklingen. Under kvartalet deltog vi i provkörningar för Virgin Voyages andra fartyg, och modulerna godkändes för drift. Samtidigt levererade vi också moduler till det fjärde Virgin Voyages-fartyget.

Inom industri har vi under kvartalet inlett ett intressant försäljningssamarbete med Tomoe Engineering med avsikt att sälja Climeons teknik till industrikunder i Japan. Vidare är vår kund inom landbaserade motorer i Storbritannien nu i slutskedet för att få sin finansieringslösning på plats.

Rent praktiskt fortsätter vi producera för att ligga i fas med kommande leveranser och för att kunna stötta våra kunder med kortade projekttider. Vi fortsätter också utveckla vår teknik för att skapa ännu mer effektiva lösningar med bättre prestanda och högre lönsamhet. Det är något ett bolag som Climeon alltid måste arbeta med. Som en del i detta har vi för avsikt att i år uppföra en första pilotanläggning inom industrin där vi testar vår nya lösning med drygt 50 procent högre effekt.

Climeon har en unik teknik och håller just nu på att utveckla en ny marknad. Det finns mycket kvar att göra och det kommer att krävas fortsatt hårt arbete, men vi både kan och ska spela en viktig roll i den gröna omställningen. Jag ser fram emot ett fortsatt spännande och givande 2021.

Jan Bardell, VD Climeon

 

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.
För mer information, vänligen kontakta:
Jan Bardell, VD, +46 76 860 84 06, jan.bardell@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 70 184 84 43, christina.kassberg@climeon.com 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.