Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2020

Nettoomsättningen uppgick till 14,1 MSEK (22,5) hänförligt till leveranser inom geotermi. Under det första kvartalet har stora framsteg gjorts i projekten i Japan och på Island, trots reseförbud och karantänsregler. Climeon vann även en ny order inom maritim, från kryssningsbolaget Havila Voyages. Rörelseresultatet uppgick till -32,2 MSEK (-16,7). Totalt uppgick orderstocken till 778,8 MSEK (799,3) vid kvartalets slut.

FÖRSTA KVARTALET 2020

Januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,1 MSEK (22,5)

  • Orderingången uppgick till 15,4 MSEK (0,0)

  • Orderstocken uppgick till 778,8 MSEK (799,3)

  • Rörelseresultatet uppgick till -32,2 MSEK (-16,7)

  • Resultat per aktie var negativt (negativt)

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,9 MSEK (-20,6)

  • Likvida medel uppgick till 45,2 MSEK (107,9)  och kortfristiga placeringar till 50,7 MSEK (35,0)

  • Climeon vann en order från kryssningsbolaget Havila Voyages värd 15,4 MSEK

väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Climeon driftsatte den första Heat Power-modulen i ett geotermiskt kraftverk i Japan

  • Climeon vann en första order inom geotermi i Taiwan. Ordern kommer från Baseload Power Taiwan och inkluderar utöver Climeons Heat Power-system också design- och konsulttjänster för det omkringliggande kraftverket. Totalt uppgår ordervärdet till 41 MSEK.

Vd kommenterar
FÖRSTA KRAFTVERKET I JAPAN PRODUCERAR EL

Den pågående pandemin har påverkat oss alla, både som individer och samhälle. Trots den ovanliga omvärldssituationen med tuffa förutsättningar har Climeon gjort stora framsteg på geotermisidan. Vi har ändrat vårt arbetssätt och skickar inte längre personal till Japan och Island på samma sätt som förut. Leveranser av komponenter har tagit längre tid än normalt. Trots det har teamet i Japan, med onlinesupport från Sverige, lyckats slutföra installationen av det allra första kraftverket i Japan. Det här är en fantastisk milstolpe för oss och jag är enormt imponerad av mina kollegor.

Japan är en av de tuffaste geografiska marknaderna att ta sig in på som utländskt bolag. På mindre än två år har har vi lyckats starta ett japanskt dotterbolag, bygga ett team och sätta upp ett första kraftverk i Japan, vilket är en bedrift jag är oerhört stolt över. Nu fortsätter arbetet med att trimma in det första kraftverket, få igång det andra kraftverket och sedan ta oss an fler projekt.

På Island har projekten rört sig framåt och vi har förlängt kontraktet med Varmaorka. Arbetet med de första kraftverken tog längre tid än först beräknat och vi har nu lagt en ny plan som stäcker sig fram till slutet av 2023. Vi kommer förutom Heat Power-system även leverera kontrollsystem och förproducerade rörledningar. Det totala ordervärdet står fast som förut. Arbetet när det gäller installationerna går också framåt, i Reykholt har vi nu installerat vår prototyp för standardiserade och förproducerade rörledningar, Backbone, som ska göra kundinstallationerna snabbare och enklare. Målsättningen är fortsatt att ha de två nya kraftverken i drift i sommar.

Konsekvenserna av coronapandemin är än så länge svåra att överblicka, men allt tyder på att det kan bli en utdragen process. För Climeons del ser vi att de flesta investeringsplanerna inom såväl maritim- som industrisegmentet i stort sett har stannat av och därmed även affärsförhandlingarna. Det rekordlåga oljepriset i kombination med åtstramade investeringsbudgetar gör att satsningar på förnybar energi och energiåtervinning nedprioriteras. Samtidigt påverkar de många reserestriktionerna och karantänsreglerna ett antal pågående projekt såtillvida att planerade installationsarbeten skjuts i tiden. Varven inom marinindustrin har pausat delar av sin verksamhet och vårt arbete ombord på de fartyg vi redan levererat Heat Power-system till, men inte slutfört installationen, fördröjs.

Trots utmaningarna kryssningsindustrin drabbats av vann vi under kvartalet en order från Norska Havila Voyages som innebär att vi 2021 och 2022 ska installera Heat Power-system på deras fyra nya kryssningsfartyg.

För att säkerställa vår finansiella situation har vi aktivt omförhandlat betalningsvillkor, sett över våra kostnader och slimmat konsultorganisationen. Vi fokuserar fortsatt på detta samt på att hålla vår personal frisk och utnyttja vår tekniska lösning Climeon Live för att trimma och styra kraftverken på distans och därmed undvika resor. Jag känner mig nöjd med de åtgärder vi har vidtagit, samtidigt som en utdragen kris innebär osäkerheter längre in i framtiden. Den långsiktiga känslan är fortsatt optimistisk, särskilt som världens investerare nu inser hur volatila fossila investeringar är. Starka initiativ sjösätts globalt för att vi ska ta oss ur den här krisen på ett grönt sätt. Förnybar energi behövs för att rädda oss ur klimatkrisen – låt oss nu ta oss ur den globala ekonomiska krisen som Covid-19 skapat på ett nytt, grönt och långsiktigt hållbart sätt.

Thomas Öström, VD Climeon

 

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Charlotte Becker, Investerarrelationer, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com
Carl Frykfeldt, tf CFO, +46 704 37 58 31, carl.frykfeldt@climeon.com
 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:00 (CET).
 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se