Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 22,5 MSEK (0,0) och rörelseresultatet förbättrades till -16,9 MSEK (-20,1) hänförligt till leveranser inom geotermi. Värdeökningen i Baseload Capital medförde att resultatet efter finansiella poster förbättrades till -7,3 MSEK (-20,5). Externa faktorer i form av kundernas tillståndsprocesser inom geotermi är dock fortsatt en utmaning som förlänger nuvarande ledtider. Totalt uppgick orderstocken till 799,3 MSEK (404,3) vid kvartalets slut.

FÖRSTA KVARTALET 2019

JANUARI – MARS

 • žNettoomsättningen uppgick till 22,5 MSEK (0,0)
 • žOrderingången uppgick till 0,0 MSEK (51,5)
 • žOrderstocken uppgick till 799,3 MSEK (404,3)
 • žRörelseresultatet uppgick till -16,9 MSEK (-20,1)
 • žResultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,5)
 • žKassa och bank uppgick till 71,9 MSEK (90,0)
 • žChristoffer Andersson, tidigare COO på Climeon, utsågs till CFO och vice VD. Olle Tholander utsågs till försäljnings- och marknadschef 
 • žBorealis GeoPower har på grund av externa faktorer drabbats av stora förseningar varför Climeon har beslutat att deras order, värd cirka 10 MSEK, tas ur orderboken
 • žFrån 1 januari 2019 tillämpar Climeon IFRS 9 vid värdering av finansiella tillgångar vilket medför att Baseload Capital kommer värderas till verkligt värde
 • žClimeon har ingått ett samarbete med Breakthrough Energy Ventures för att accelerera teknikutveckling och marknadsetablering 
 • Climeons första geotermiska installation har godkänts av kunden Varmaorka vid ett Site Acceptance Test. Långtidstester har påbörjats inför full överlämning av driften till Varmaorka

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • žClimeon genomförde en riktad nyemission av 3 000 000 B-aktier. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Climeon tillfördes 249 MSEK före transaktionskostnader
 • žClimeon har tagit emot ytterligare en order från Fincantieri/Virgin Voyages på Heat Power-moduler till ett värde av cika 15 MSEK


Kommentar från VD

VÄL RUSTADE FÖR GLOBAL EXPANSION

Ända sedan starten har vi metodiskt byggt Climeon med sikte på att bli ett globalt bolag med potential att förändra energilandskapet. Under de första månaderna av 2019 har vi tagit ytterligare steg för att öka takten och bredden i vår expansion genom att knyta till oss starka partners som Breakthrough Energy Ventures och genomföra en riktad nyemission vilket stärkt kassan och tillfört tunga institutionella investerare i Europa och USA. 

I mars 2019 offentliggjorde vi samarbetet med Breakthrough Energy Ventures, ett samarbete som ger oss tillgång till några av världens mest kunniga personer inom energi, teknik och finans. Tillsammans med Breakthrough Energy Ventures teknikexperter ska vi arbeta för att sänka kostnaderna för våra maskiner såväl som för omkringliggande arkitektur. Vi ska också samarbeta för att vidareutveckla affärsplanen i våra fokusländer och bygga ekosystem när vi tar oss in på nya marknader.

Under kvartalet har vi levererat våra första maskiner till kunder inom det geotermiska området i Japan. Förutsättningarna för geotermisk värmekraft från låga temperaturer i Japan är mycket goda och marknadspotentialen stor, varför Japan är en prioriterad geografisk marknad för Climeon. Snart ett år efter att vi öppnade vårt representationskontor i Japan kan vi dock konstatera att de lokala tillståndsprocesserna som kunderna måste gå igenom, bland annat för borrning och inkoppling av el, tar tid. Det är fortsatt en utmaning för oss att det tar längre tid för kunderna inom geotermi att få sina anläggningar och tillstånd på plats än vad de och vi inledningsvis räknat med. Dessa externa faktorer förlänger nuvarande ledtider. 

På Island har arbetet med Varmaorka och vårt första gemensamma geotermiska kraftverk fortsatt i god takt. Efter omfattande tester av våra maskiner och kundens omkringliggande konstruktion godkände kunden anläggningen i mars. Nu pågår långtidstester tillsammans med Varmaorka och elbolaget HS Orka inför komplett överlämning av driften till Varmaorka. Längs vägens gång har vi stött på många utmaningar i bygget av detta första geotermiska kraftverk. Nu tar både vi och Varmaorka de lärdomarna med oss in i kommande projekt för att bli ännu bättre på att bygga geotermiska kraftverk och förse fler lokala samhällen med grön el. 

Strax efter det första kvartalets slut genomförde Climeon en starkt övertecknad riktad nyemission och tog in 249 MSEK från flera välrenommerade institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Med stärkt kassa och mycket starka samarbetspartners har vi nu bättre förutsättningar än någonsin att fortsätta bygga Climeon för att bli ett ledande globalt bolag. 

Thomas Öström, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, CFO & vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 08:00 (CET).


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.