Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

Finansiell utveckling, januari – mars 

 • Orderingången uppgick till 51,5 MSEK (10,4) i det första kvartalet 
 • Orderstocken uppgick till 404,3 MSEK (44,6) 
 • Nettoomsättningen uppgick planenligt till 0,0 MSEK (0,6), då nästkommande leveranser förväntas påbörjas i andra kvartalet 2018 
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,1 MSEK (-10,2) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 SEK (-0,29) 
 • Likvida medel uppgick till 169,8 MSEK (204,0) vid kvartalets slut 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,4 MSEK (-15,1) med en positiv rörelsekapitalföränding på 1,4 MSEK (-5,7) vilket delvis förklaras av förskott från kunder 

Väsentliga händelser, januari – mars 

 • Under januari 2018 beslutade Climeonägarna Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB, att grunda finansieringsbolaget Baseload Capital Sweden AB (Baseload Capital) för att accelerera globala, geotermiska värmekraftprojekt. Climeon deltar genom en minoritetspost uppgående till 19,9 procent 
 • Ett affärsavtal, värt drygt 5 MEUR, signerades i februari 2018 med tyska elleverantören Geoenergie Kirchweidach som ett resultat av det intentionsavtal som tecknades under fjärde kvartalet 2017 
 • Under kvartalet löstes utestående teckningsoptioner, riktade till nyckelpersoner och rådgivare i bolaget, vilket medförde att totalt 1 455 800 B-aktier emitterades 
 • Det villkorade avtal som i augusti 2017 tecknades med isländska Varmaorka (dotterbolag till CP Energy) omvandlades till en fast order och börjar levereras under andra kvartalet 2018. Climeons tidigare finansieringsåtagande har samtidigt övertagits av Baseload Capital 

Väsentliga händelser efter perioden 

 • Under april signerades en nytt affärsavtal med Borealis GeoPower, Kanada, till ett värde av cirka 1 MEUR. Climeon har därmed vunnit världens första order på ett geotermiskt kraftverk i Kanada 
 • I början av april utsågs Climeon till ”New Energy Pioneer” av Bloomberg New Energy Finance, som efter att sökt globalt efter energi-, transport- och techföretag med potential att förändra världen valt ut tio företag att lyfta fram 
 • Karl Brodin tillträdde som Head of Research & Development under april 2018. Han kommer närmast från Atlas Copco där han haft ledande roller inom affärs- och produktutveckling 
 • Den 19 april 2018 genomfördes Climeons bolagsstämma. I samband med stämman bjöd Climeon in aktieägare, analytiker, media och andra intresserade till en presentation av företaget 
 • Ett representationskontor öppnades i Japan för att utvärdera Climeons möjligheter på den lokala marknaden 


Kommentar från VD

GENOMBROTT FÖR GEOTERMI

Vi har nu ett tydligt genombrott för vår geotermi-affär efter att ha följt upp vår första affär i augusti 2017 på Island med affärer i USA, Tyskland och Kanada. Vid noteringen i oktober trodde vi att detta skulle ta längre tid, men vi har överraskats positivt av takten och bredden i de affärer vi fått sedan dess. 

Den order på över 5 miljoner euro vi fick under första kvartalet kom från Tyskland och elleverantören Geoenergie Kirchweidach (GEK). Det lokala samhället får nu el till både bostäder och 20 hektar växthus med bland annat tomater, vilket ger både intäkter och många arbetstillfällen. Tyskland leder utvecklingen av hållbar energi i Europa och en framgångsrik geotermianläggning här underlättar för oss att ta fler affärer, både i och utanför Tyskland. Vi uppfyllde också nyckelvillkoren i affären med isländska Varmaorka och kommer därmed under innevarande kvartal att börja leverera de första sju modulerna av totalt 100. 

Förutom geotermi ser vi fortsatt stark potential inom restvärme från industier och maritim. Under kvartalet mottogs betalning för leveransen av de sex första modulerna till Fincantieri/Virgin och vi är väl positionerade inom Maritim-segmentet. Även om säljcyklerna är långa ser vi också att konkurrenterna har svårt att komma ikapp oss. 

I slutet av kvartalet hade orderstocken ökat till 404 MSEK, där Geotermi svarade för 88 procent. Orderstocken börjar levereras från och med andra kvartalet med ökande produktion i takt med försäljningen. Under första kvartalet har vi förberett arbetet med serieproduktion, ökade inköpsvolymer, test- och kvalitetssystem som behöver vara redo när det uppskalningen nu påbörjas på allvar med islandsleveransen först ut. Under första kvartalet hade vi positivt bidrag till vårt rörelsekapital, bland annat tack vare förskottsbetalningar från kunder. 

Attraktiva affärer 
Vi ser bevis efter bevis på att det är attraktivt för kunder och finansiärer att investera i geotermisk värmekraft. Anläggningarna producerar el dygnet runt, året runt och elproducenterna kan sluta långsiktiga elavtal (PPA) som ger ett fast pris (t.ex. under 15 år) för den el som levereras in på nätet. En produkt som gör el av varmvatten gör därmed pengar av varmvatten med stor förutsägbarhet under lång tid framåt. Det går härigenom att räkna på kassaflöden och investeringar, vilket i sin tur dessutom underlättar för kunderna att få finansiering. 

Det är en klar fördel att Baseload Capital kommit på plats eftersom kunderna ofta behöver finansiera sina investeringar externt. Bankerna saknar av naturliga skäl erfarenhet av att finansiera vår typ av värmekraft, vilket saktar ned processerna hos dem. Baseload Capital däremot är helt inriktat på hållbar baskraft och kan redan på förhand erbjuda våra kunder lån till bra villkor. De bistår både isländska Varmaorka och amerikanska Wendel med finansiering, och befriade därmed Climeon under kvartalet från sina finansieringsåtaganden för dessa kunder. 

Produktion i fokus 
Lika mycket fokus som vi lägger på att skapa affärer, lägger vi också på produktion och hela logistikkedjan. Under tidigare år har vi förberett oss för en framtid med leverans av betydligt större volymer och det har lönat sig. Nu har detta blivit en konkret plan med en stark organisation som exekverar tillsammans med partners och underleverantörer. Förutom att vår kontraktstillverkare Mastec ökar sin kapacitet så omfattar arbetet bland annat att vi utökar testdelen av produktionen med en ny enhet i Kista. En annan viktig uppgift är att säkra volymer hos vissa nyckelleverantörer med minimalt bindande av kapital. Utvecklingsenheten arbetar strukturerat för att vi ska kunna serieproducera enheterna mer effektivt. 

Resan mot att bli världens största klimaträddare, Climate Solver, innebär många steg och intensivt arbete under lång tid. Vi har kommit långt från den start-up vi var och nu tagit flera steg på väg mot full serieproduktion. Drömmen har blivit en vision, en vision med en tydlig plan. 


Thomas Öström 
VD

För fullständig rapport, se bifogad fil.

FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för Climeon. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:00 (CET).