Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2023

KONTRAKT OM SEX HEATPOWER 300 TECKNAT MED VÄRLDENS STÖRSTA SKEPPSVARV – ANTALET KUNDFÖRFRÅGNINGAR FORTSÄTTER ATT ÖKA

Under kvartalet lade världens största skeppsbyggare, HD Hyundai Heavy Industries, en order värd 2,5 miljoner euro, avseende Climeons HeatPower-300 system. Systemen kommer att bidra till en ökad energieffektivitet ombord på sex fartyg i AP Möller-Maersks nya containerflotta. De HeatPower 300-system som ska installeras vid PET-hartstillverkaren NEO Groups anläggning i Litauen, är under produktion hos Climeons produktionspartner och kommer att sluttestas vid bolagets utvecklings- och testanläggning i Kista innan leverans till kund. Bolaget aviserade vidare sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företeträdesemission om cirka 100 miljoner kronor. Beslut avses fattas vid en extra bolagsstämma den 26 oktober.

JULI - SEPTEMBER

 • Orderingången uppgick till 28,5 MSEK (0,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,9 MSEK (1,2) och avsåg primärt leverans av en HeatPower 150-modul samt eftermarknadsintäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -31,6 MSEK (-24,0) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -7,9 MSEK (-2,0) främst avseende nedskrivning av lager samt ökade kundfordringsreserver.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -37,7 MSEK (-23,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,40 SEK (-0,24)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -16,3 MSEK (-18,9)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Hyundai Heavy Industries, HD-HHI lägger en order, värd 2,5 MEUR, avseende HeatPower 300-system för Maersks nya flotta av containerfartyg.
 • Climeons styrelse offentliggör sin avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission bestående av B-aktier och teckningsoptioner omfattande initialt cirka 100 MSEK. Beslutet är föremål för godkännande vid en extra bolagsstämma den 26 oktober 2023.
 • Under kvartalet slutamorterade Climeon sitt kreditavtal med Svensk Exportkredit med 16,1 MSEK och har därmed inte längre kvar några banklån. Krediten var tidigare balansförd som en kortfristig skuld.

 

JANUARI - SEPTEMBER

 • Orderingången uppgick till 41,5 MSEK (3,0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (4,9)
 • Orderstocken uppgick till 72,2 MSEK (37,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -77,5 MSEK (-75,3) inklusive engångsposter om -9,2 MSEK (-2,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -99,7 MSEK (-87,0)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,05 SEK (-1,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -62,4 MSEK (-44,1)
 • Totala likvida medel uppgick till 23,1 MSEK (139,3)

 

VD:n har ordet:
CLIMEON FORTSÄTTER KOMMERSIALISERINGEN – KONTRAKT OM SEX HEATPOWER 300 TECKNAT MED VÄRLDENS STÖRSTA SKEPPSVARV

Kommersialiseringen av Climeons HeatPower 300 plattform fortsätter. I slutet av juli tecknade vi ett mycket viktigt kontrakt med världens största skeppsbyggare, HD-HHI i Sydkorea. Varvet sökte en lösning för att öka energieffektiviteten i rederiet Maersks nya flotta av metanoldrivna containerfartyg. Vår teknik för att producera hållbar el med hjälp av restvärme ansågs, helt enkelt, vara den mest konkurrenskraftiga på marknaden. Utöver detta tecknade, som bekant, utvecklings- och konstruktionsbolaget Termolink redan i maj ett kontrakt med oss om HeatPower 300-system för PET-hartstillverkaren NEO GROUPs anläggning i Litauen.

Att kunderna i båda fallen valde oss, ser jag som ett kvitto på vårt strategiska marknadsförings- och försäljningsarbete i kombination med det målinriktade produkt- och utvecklingsarbete som vi genomfört för att ta fram nästa generation HeatPower-system. HeatPower 300 är en mer kund- och marknadsanpassad liksom kostnadseffektiv, produktplattform för både våra kunder och för oss. Vi har en unik och konkurrenskraftig produktplattform att erbjuda, utformad utifrån de erfarenheter och kompetenser som Climeon har byggt upp under många år. Genom de senaste kundkontrakten har vi tagit en tydlig position på våra huvudmarknader, Marin, och Energi- och Industri.

Vi ser hur antalet kundförfrågningar hela tiden fortsätter att växa. Många förfrågningar är projekt i tidiga skeden, men vi för också intensiva dialoger när det gäller ett antal kundprojekt som är betydligt närmare att kunna realiseras. Vi har haft kunder som genomfört godkända revisioner, hos vår produktionspartner, vid vårt huvudkontor och vid vår utvecklings- och testanläggning i Kista.

Parallellt fortsätter vi arbetet med produktionsplanering och med att effektivisera vår försörjningskedja. Testarbete pågår för att vi snabbt ska kunna utveckla och anpassa de olika tekniska varianter av HeatPower 300 som efterfrågas från olika marknader och kunder. Vi fortsätter också att leverera och utföra service enligt de avtal vi har med kunderna av vår tidigare produktgeneration HeatPower 150.

Samtidigt behöver vi vara långsiktigt finansiellt starka. Därför har vi lagt fram ett förslag till en fullt garanterad företrädesemission som kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 26 oktober. Företrädesemissionen tillför oss cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader, och innehåller också en option om ytterligare kapital under 2024. Medlen från emissionen ska användas för att vi ska nå ut och teckna fler kundkontrakt, kunna leverera på dem och skapa ett stärkt kassaflöde. Vi har betalat av alla våra banklån och ligger idag på en betydligt lägre löpande kostnadsnivå jämfört med tidigare, en nivå som vi bedömer att vi kan behålla under en tid framöver. Vår ambition är att medlen från emissionen ska ta oss en bra bit fram på vår fortsatta kommersialisering och uppskalning av HeatPower 300.

Nu fortsätter arbetet med att teckna fler ordrar och att leverera i enlighet med kundernas förväntningar!

Lena Sundquist, VD Climeon