Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2022

HEATPOWER 300 MARINE LANSERAD I HAMBURG, UTSEDD TILL ”ÅRETS PRODUKT” AV SEATRADE CRUISE

I början av september lanserades den nya produkten HeatPower 300 Marine framgångsrikt vid världens största marinmässa, SMM, i Hamburg. Kort därefter fick den utmärkelsen ”Årets produkt 2022” i samband med Seatrade Cruise Awards 2022 i Malaga, Spanien. Antalet kundförfrågningar rörande både den nya marina produkten och landbaserade applikationer för energi- och industribruk ökade markant under kvartalet. Climeons företrädesemission, som tillförde bolaget 160 miljoner kronor före emissionskostnader, avslutades framgångsrikt.


Climeon Update - välkommen till investerarmöte Live via Teams
På tisdag 8 november kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams. Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.


 

JULI - SEPTEMBER

 • Orderingången uppgick till 0,7 MSEK (0,0) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -24,0 MSEK (-32,0)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,2 MSEK (-35,4)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,24 SEK (-0,65)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -18,9 MSEK (-21,3)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • HeatPower 300 lanserades vid världens största marinmässa, SMM i Hamburg, och möttes av stort intresse från potentiella kunder och samarbetspartners.
 • HeatPower 300 tilldelades utmärkelsen ”Årets produkt” i samband med eventet Seatrade Cruise 2022 Awards, där branschexperter uppmärksammade Climeon för dess tekniska innovationer som bidrar till en uthållig och energieffektiv kryssningsindustri.
 • Den beslutade företrädesemission slutfördes med, 100 procent av aktierna tecknade. Emissionen tillförde Climeon 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som ska användas för färdigställande och kommersialisering av HeatPower 300.
 • Kreditavtalet med Svensk Exportkredit, SEK och DNB förlängdes. Det ursprungliga lånet om 7,5 miljoner Euro tecknades hösten 2020 med en löptid på två år. Förlängningen löper över 12 månader räknat från ursprungligt förfallodatum.

 

JANUARI - SEPTEMBER

 • Orderingången uppgick till 3,0 MSEK (0,0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 MSEK (25,6)
 • Orderstocken uppgick till 185,9 MSEK (179,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -75,3 MSEK (-115,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -87,0 MSEK (-71,1)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,05 SEK (-1,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -44,1 MSEK (-98,3)
 • Totala likvida medel uppgick till 187,6 MSEK (152,0)

 


VD:n har ordet:
HEATPOWER 300 MARIN LANSERAD UNDER SMM OCH PRISBELÖNT SOM ”ÅRETS PRODUKT” AV SEATRADE CRUISE 2022

I augusti var det ett år sedan jag tillträdde som ny vd på Climeon. Det har, kort sagt, varit ett händelserikt år, både för Climeon och i vår omvärld. Vi har alla mött kraftigt höjda el- och bränslepriser, liksom en inflation och räntor som ligger långt högre än vad vi har varit vana vid. Inte långt från oss pågår ett fullskaligt krig. Vi ser också hur behovet av en ökad produktion av elkraft stadigt växer, men också att den måste ske på ett betydligt mer energieffektivt och miljömässigt bättre sätt än tidigare.

Vi är övertygade om att vår HeatPower-teknik har en viktig plats i den pågående energiomställningen och för den framtida minskningen av koldioxidutsläpp. För alla förnybara energislag så är det viktigt att de är kostnadseffektiva, samtidigt som de bidrar till minskningen av utsläpp. För Climeons del satte vi ett mycket ambitiöst mål vid framtagandet av vår nya HeatPower 300-plattform. Den skulle, jämfört med sin föregångare, ha halva kostnaden per producerad kilowattimme, kWh, inklusive kostnaderna för installation och drift. Det är ett mål som vi nu ser ut att nå, vilket ger våra kunder attraktiva återbetalningstider, men även lönsamma affärer för oss på Climeon. Testerna av vår prototyp vid vår utbyggda testsite i Kista fortgår och har utvecklats väl. Vi har därför inlett kommersialiseringen av HeatPower 300.

Om jag börjar med HeatPower 300 för marinmarknaden, så kunde vi under SMM i Hamburg i början av september, lansera vår nya produkt för en samlad internationell marinindustri. SMM är den största mässan för marinbranschen, under 2022 besöktes den av cirka 50 000 personer. Mässan är en naturlig samlingspunkt för alla intressenter – från varvsindustri till rederier och myndigheter – och bland dessa finns naturligtvis både befintliga och potentiella kunder och partners. Utöver de dialoger som redan pågår med rederier, varv och designinstitut och som fortsatte under mässan, möttes vi, glädjande nog, av ett mycket stort intresse från många olika aktörer. Efter SMM hade vi en stor mängd intressanta kontakter och projekt att följa upp, något som vårt dedikerade marina säljteam har arbetat med löpande sedan mässan. Säljprocesserna inom marinmarknaden är däremot ofta relativt långa då de oftast ska gå igenom redare, designinstitut och varv. Den som är intresserad hittar de presentationer och det material vi visade på SMM på vår hemsida: https://climeon.com.

Bara en vecka efter SMM fick vår HeatPower 300 för marinmarknaden den prestigefyllda utmärkelsen ”Årets produkt 2022” vid eventet Seatrade Cruise Award i spanska Malaga. Juryn betonade både vår tekniska innovationsnivå och det vi kan bidra med för en mer miljövänlig och kostnadseffektiv kryssningsbransch. För mig är det återigen ett bevis på att vår produkt ligger helt rätt i tiden och ger det våra kunder efterfrågar – bränslebesparingar, mer energieffektiva fartyg och minskade koldioxidutsläpp.

Utöver marinmarknaden så har vi under kvartalet träffat ett flertal potentiella kunder i, bland annat, Storbritannien och några länder i övriga Västeuropa, inklusive Sverige. Vi ser nu att HeatPower 300-plattformen lämpar sig väldigt väl, både för större kraftverk som drivs av motorer och i olika typer av industriella processer där HeatPower 300 kan användas för att producera förnybar el från restvärme.
Parallellt med utvecklingen och den påbörjade kommersialiseringen av HeatPower 300, arbetar vi naturligtvis vidare med pågående och existerande installationer av HeatPower 150, samt bygger upp en eftermarknadsaffär.

Det effektiviseringsprogram som slutfördes tidigare i år har givit oss en organisation som är mer optimerad till vårt nya fokus, i storlek, såväl som kompetens och kostnadsmassa. Men omställningen tar tid och kräver resurser. Vår nettoomsättning under årets tredje kvartal uppgick till 1,2 miljoner kronor och rörelseresultatet till -24,0 miljoner kronor, vilket alla inser inte är långsiktigt hållbart. Därför är jag glad över att vi så framgångsrikt kunnat avsluta den företrädesemission som årsstämma och styrelse
beslutade om tidigare i våras. Den innebär att vi tillförs cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som vi använder för färdigställandet och kommersialiseringen av HeatPower 300. Vi har också, efter diskussioner med Svensk Exportkredit och DNB förlängt vårt kreditavtal med upp till ett år, vilket ytterligare stärker vår position. Tillsammans med vår styrelse fortsätter nu arbetet med en mer långsiktig finansiering av vår verksamhet.

Jag vill tacka aktieägare och styrelse för det förtroende ni visar. Ett lika stort tack riktar jag också till Climeons alla fantastiska medarbetare för de insatser som gjorts under ett intensivt och framgångsrikt kvartal.

Lena Sundquist, VD Climeon


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.