Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET GENOMFÖRT

ÖKAT FOKUS PÅ LÖNSAMHET OCH PRODUKTUTVECKLING

Under kvartalet har Climeon i allt väsentligt genomfört det kostnadseffektiviseringsprogram som presenterades i juni, med syftet att skapa stärkt lönsamhet och en mer fokuserad organisation. Bolaget har, parallellt med detta, fortsatt utvecklingsarbetet för en ny generation Heat Power, med en ökad lönsamhet som främsta mål. Climeon fokuserar inledningsvis på att optimera produkten för marint bruk, för att därefter mer kostnadseffektivt anpassa den efter existerande och nya marknader. Samarbetet med befintliga kunder inom marin, geotermi och industri fortsätter.

JULI – SEPTEMBER 

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (0,0) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (13,2) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,0 MSEK (-30,8) 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35,4 MSEK (-32,4) 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,65 SEK (-0,66) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -21,3 MSEK (-35,0) 
 • Climeon har genomfört ett kostnadseffektiviseringsprogram i syfte att reducera kostnadsmassan. Programmet väntas få full effekt inom sex månader från juli 2021
 • Climeons isländska kund Varmaorka lade under sommaren en ny plan för utbyggnad av sina geotermiska kraftverk, med en betydligt lägre utrullningstakt för kommande år. Som en konsekvens av detta valde Climeon att justera ner orderstocken med 467,5 MSEK till 181,1 MSEK, vilket kommunicerades efter andra kvartalet 2021. Övrig orderstock ligger fast enligt plan
 • Climeon har ett samarbete för klimatneutrala lösningar med den brittiska projektutvecklaren Landmark. Landmark har säkrat finansiering för innovativa, klimatneutrala och flexibla energiprojekt i Storbritannien via GSEO, ett investeringsbolag noterat på Londonbörsen

JANUARI – SEPTEMBER 

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (56,3) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 25,6 MSEK (42,9) 
 • Orderstocken uppgick till 181,1 MSEK (728,5) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -115,3 MSEK (-99,5) 
 • Rörelseresultatet påverkades av engångsposter om -6,0 MSEK gällande avsättningar för förlustkontrakt baserat på de fördjupade erfarenheter som gjorts inom geotermi. Justerat från detta uppgick rörelseresultatet till -109,3 MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -71,1 MSEK (-100,5) 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,30 SEK (-2,03) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -98,3 MSEK (-53,0) 
 • Totala likvida medel uppgick till 161,8 MSEK (299,2) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Pilotprojektet tillsammans med Höganäs AB och Höganäs Energi AB kommer ej genomföras då Climeon väljer att i ett första steg optimera Heat Powermodulen för den marina marknaden
 • Den 1 november gjorde Climeon en riktad nyemission omfattande 5 miljoner B-aktier till det av Peter Lindell helägda bolaget Cidro Förvaltning AB. Genom nyemissionen tillfördes Climeon en emissionslikvid om 35 miljoner kronor
   

Lena Sundquist, VD, kommenterar:    

FOKUS, FOKUS OCH ÅTERIGEN FOKUS

Efter mina första månader som VD är det dags att summera årets tredje kvartal. Om jag börjar mer övergripande är Climeons teknik mer relevant nu än någonsin tidigare. Vi ser en värld där miljömedvetandet och miljökraven ökar, samtidigt som el- och bränslepriserna ökar kraftigt. Det finns en växande efterfrågan på nya energieffektiva lösningar och nya miljövänliga sätt att producera el, så Climeon ligger helt rätt i tiden. Vi ska vara en viktig pusselbit i den framtida miljöomställningen och energiförsörjningen. 

Climeon har en etablerad produkt. Heat Power-moduler finns i drift på fartyg och vid kraftverk på Island och i Japan. Varje dag levererar de förnyelsebar el till våra kunder och bidrar till en förbättrad miljö och ökad lönsamhet. Vi ser hur antalet förfrågningar rörande vår teknik stadigt ökar, då främst från marinindustrin, men också från andra industrier. Jag tycker personligen att det är fantastiskt att ett litet svenskt bolag har kunnat ta en sådan stark position, både vad gäller produkt och varumärke. I takt med att restriktionerna efter coronapandemin börjar släppa, åtminstone i Europa, blir det allt lättare att möta både nya och möjliga kunder. 

Samtidigt har det senaste året varit utmanande. För tredje kvartalet uppgick netto-omsättningen till 1,5 miljoner kronor och rörelseresultatet till -32 miljoner. För hela perioden januari – september var motsvarande siffror 25,6 miljoner, respektive -115,3 miljoner. Det är naturligtvis en utveckling som vi inte kan vara nöjda med. Climeon måste bli lönsamt – och vägen dit heter fokusering. 

Vi har under flera år sonderat olika marknader och vi vet att vi har en fungerande teknik. Samtidigt behöver nästa generation Heat Power bli mer kostnadseffektiv. Vi behöver förbättra produktens lönsamhet, det vill säga öka antalet kilowattimmar som kan produceras, satt i relation till kostnaden för produkten, för att nå den lönsamhet som vi och våra kunder vill ha. Climeon är ett litet bolag som måste samla sina resurser. Det innebär att vi nu fokuserar på att utveckla och optimera Heat Power-tekniken för den marina industrins behov och krav. Den nya produkten kommer därefter att utgöra en plattform som vidareutvecklas och anpassas för existerande och nya marknader.

Vi väljer att fokusera på marinindustrin av flera skäl. Inom marinindustrin finns en växande efterfrågan som drivs av internationella lagkrav och ökande bränslepriser samt en etablerad infrastruktur som passar vår affärsmodell och plats i värdekedjan – att sälja produkt, reservdelar och service. Inom marinindustrin har vi också ett uppbyggt kunnande om krav och förutsättningar, liksom en befintlig kundbas. Genom att fokusera på att optimera nästa generation Heat Power-moduler för marint bruk, och utveckla en produkt som möter både kundernas förväntningar och våra egna lönsamhetskrav, kan vi i nästa steg anpassa produkten till andra, landbaserade, marknader.

Parallellt med vårt ökade fokus på marinmarknaden, fortsätter vi arbetet inom såväl geotermi som industri. Vi har ett fortsatt nära samarbete med Baseload och övriga kunder Vi kommer självklart att fullfölja alla våra åtaganden. Vi fortsätter också att följa utvecklingen inom andra branscher, som exempelvis olja och gas, där intresset för vår teknik just nu växer kraftigt.
 

Det kostnadseffektiviseringsprogram som inleddes i juli är i praktiken genomfört och vi kan se effekt redan nu. På samma sätt som i produktutvecklingen har det handlat om att skapa ett tydligt fokus på vad vi gör och hur vi gör det. Vi har effektiviserat verksamheten och dragit ner vår lokala närvaro i Japan, Taiwan och Storbritannien, vi ser samarbeten med lokala partners och återförsäljare som vägen framåt. I stort sett alla kostnader för genomförandet av programmet är tagna under tredje kvartalet 2021.

Sammanfattningsvis vill jag säga att Climeons syfte är oförändrat. Vi ska utveckla och tillhandahålla lösningar som gör att vi är en del i omställningen till en mer hållbar värld. Vad vi har gjort nu är att vi har valt en mer fokuserad väg framåt. Climeon är mer relevant än någonsin tidigare, men först behöver vi gå tillbaka till vår kärna och utveckla en mer lönsam produkt, en mer fokuserad affärsmodell och en mer effektiv organisation.
 

Lena Sundquist, VD Climeon
 

 

_______________________

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta

Lena Sundquist, VD
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com 

 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 07:30 (CET). 

 Om Climeon AB (publ)

 Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.