Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2020

Under kvartalet har Climeon levererat Heat Power-moduler till vår första kund inom landbaserade motorer i Storbritannien och etablerat en lokal närvaro i landet. Vi har etablerat ett dotterbolag i Taiwan och i samarbete med Baseload Capital utvecklar vi marknaden och skapar förutsättningar för att sätta upp kraftverk. Kvartalet har även präglats av ett intensivt arbete med vår finansiering vilket har resulterat i ett beviljat lån om 7,5 MEUR från Svensk Exportkredit och DNB, följt av en riktad nyemission som tillför bolaget 245 MSEK. Såväl låne- som emissionslikvid kommer att tillgängliggöras för bolaget under fjärde kvartalet och möjliggör ökad lokal närvaro i våra fokusmarknader, accelererad utveckling av nästa generation Heat Power-system samt ett bredare kunderbjudande.

TREDJE KVARTALET

Juli – september

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,2 MSEK (35,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,8 MSEK (-30,6)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,62)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -35,0 MSEK (-6,1)
 • Climeon har etablerat ett dotterbolag i Taiwan
 • Climeon och Landsvirkjun, den isländska statens elbolag, har skrivit under en avsiktsförklaring och inlett ett samarbete. Syftet är att utvärdera en lösning som kombinerar utvinning av kisel med Climeons teknik
 • Climeon har beviljats ett lån av Svensk Exportkredit och DNB. Lånet uppgår till 7,5 MEUR och sträcker sig över två år

JANUARI – september

 • Orderingången uppgick till 56,3 MSEK (24,5)
 • Nettoomsättningen uppgick till 42,9 MSEK (81,7)
 • Orderstocken uppgick till 763,3 MSEK (781,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -99,5 MSEK (-80,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,03 SEK (-1,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -53,0 MSEK (-107,2)
 • Totala likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 55,6 MSEK (142,9)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Climeon har genomfört en riktad nyemission av 5 000 000 B-aktier och tillförs netto 245 MSEK. Nyemissionen medför att villkoren för utbetalning av lånet från Svensk Exportkredit och DNB är uppfyllda

Vd kommenterar

steg för steg utvecklar vi marknaden mot en grönare värld

Hittills har 2020 inneburit stora omställningar och ändrade planer för många bolag och individer världen över, Climeon inkluderat, och vi är tacksamma över att vår personal har behållit hälsan. Vi ser att helåret 2020 kommer bli kraftigt påverkat av förseningar till följd av covid-19. Både nettoomsättning och rörelseresultat påverkas av en lägre utrullningstakt och orderingång.

De operativa framstegen har dock inte uteblivit. Under tredje kvartalet levererade vi de första Heat Power-modulerna till Storbritannien och vår första kund inom landbaserade motorer. Vi ser lovande utsikter för landbaserade motorer, specifikt i Storbritannien, och har under kvartalet bemannat med egen personal lokalt för att vidareutveckla vår affär på plats.

Inom geotermi går arbetet framåt i flera geografier även om utrullningen av helt ny teknik på nya marknader fortsatt medför utmaningar, däribland tidsförskjutningar. Vi har nu etablerat ett dotterbolag i Taiwan och tillsammans med Baseload Capital jobbar vi för att utveckla marknaden och skapa förutsättningar för att sätta upp kraftverk. I Taiwan fokuserar vi på nyetableringsprojekt, det vill säga projekt där kunden själv borrar för att komma åt vattnet. Under kvartalet började Baseload borra för det första kraftverket. Nu tittar vi på möjligheterna att börja med nyetableringsprojekt även i Japan. På Island ska det första kraftverket utökas samtidigt som det andra närmar sig driftsättning och det tredje nyss börjat byggas. I augusti inleddes ett samarbete med Landsvirkjun, den isländska statens elbolag. Syftet är att utvärdera en lösning som kombinerar utvinning av kisel ur spillvattnet från storskaliga geotermiska kraftverk med Climeons teknik.

För marinindustrin har även tredje kvartalet präglats av covid-19 i form av fortsatta reserestriktioner och minskat fokus på diskussioner med externa leverantörer så som Climeon. Läget är något bättre inom transportsektorn och vi har under slutet av tredje kvartalet sett ett försiktigt ökat intresse där. På grund av ökad smittspridning i Europa har dock ombordstigningen på Maersk återigen skjutits upp och vi väntar fortsatt på att kunna slutföra installationsarbetet.

I slutet av kvartalet beviljades vi ett lån om 7.5 MEUR av Svensk Exportkredit (SEK) och DNB, med en garanti från den Europeiska investmentfonden. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med SEK och DNB. Lånet kommer användas för att utöka vårt erbjudande genom mer kompletta kraftverkslösningar.

Strax efter kvartalets utgång genomförde vi också en kraftigt övertecknad riktad nyemission som tillför bolaget 245 MSEK netto. Vi tackar för fortsatt stöd från våra ägare och välkomnar alla nya aktieägare. Ett av syftena med nyemissionen är att kunna öka vår lokala närvaro på våra fokusmarknader för att på så sätt påverka vår etableringstakt. Vi är övertygande om att lokal närvaro skapar bästa möjliga förutsättningar att driva affärer och med globala reserestriktioner ökar behovet ytterligare. Det andra syftet är att accelerera utvecklingen av nästa generations Heat Power-system. Vårt utvecklingsteam har nu hittat en väg för att öka kraften ut ur systemet avsevärt utan att höja kostnaden väsentligt. Detta har direkt inverkan på både kundens affärscase och våra marginaler.

Med den underliggande efterfrågan som finns i våra fokusmarknader och på våra lösningar känner jag mig hoppfull inför framtiden. 2020 blir inte som någon av oss tänkt, men med ökat fokus och stora satsningar på gröna investeringar har förutsättningarna för grön elproduktion aldrig varit bättre. Det hårda arbetet fortsätter och med ett Heat Power-kraftverk i taget utvecklar vi marknaden steg för steg mot en grönare värld.

Thomas Öström, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Thomas Öström, VD,+46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com
Charlotte Becker, Investerarrelationer, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 701 84 84 43, christina.kassberg@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 07:30 (CET).
 

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.