Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2023

CLIMEON STÖDJER OMSTÄLLNINGEN TILL HÅLLBAR ELPRODUKTION - KUNDORDER FÖR HEATPOWER 300 TILL INDUSTRI I LITAUEN

Under kvartalet tecknade Climeon ett kontrakt omfattande två HeatPower 300-moduler till ett sammanlagt värde av 1, 1 miljon euro. Köpare är bolaget Termolink, som ska installera modulerna vid industrikunden NEO GROUPs anläggning för produktion av PET-harts i Klapeida, Litauen. Parallellt med detta fortsatte diskussioner och konkreta förhandlingar med kunder inom såväl industri-, energi- och marinindustrin för ytterligare leveranser av HeatPower 300.


CLIMEON UPDATE – VÄLKOMMEN TILL INVESTERARMÖTE LIVE VIA TEAMS
På tisdag 18 juli klockan 10:00, kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams. Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.

REGISTRERA DITT DELTAGANDE HÄR


 

APRIL - JUNI

 • Orderingången uppgick till 12,8 MSEK (1,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,6 MSEK (1,8) och avsåg framför allt driftsättnings-, service- och eftermarknadsintäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,0 MSEK (-27,0) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -0,8 MSEK (-0,0).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -25,0 MSEK (-30,8)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,26 SEK (-0,32)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -22,0 MSEK (-11,0).

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeon tecknar ett kontrakt, värt cirka 1,1 MEUR gällande leverans av två HeatPower 300-moduler till industribolaget NEO GROUPs anläggning, där de ska producera hållbar elektricitet från restvärme.
 • Climeon deltog vid mässorna Norshipping i Norge och Maritime Day på Åland samtidigt som ett antal kunddialoger intensifierades med konkreta förhandlingar i olika stadier.
 • Redare och varv har genomfört godkända audits av bolagets verksamhet, testanläggningen i Kista samt av bolagets modultillverkare i södra Sverige.
 • Två nya patentansökningar avseende HeatPower 300 lämnades in under kvartalet.
 • Den 16 maj genomfördes Climeons årsstämma vid huvudkontoret i Kista. Deltagarna fick, förutom deltagande i sedvanliga stämmoförhandlingar även möjlighet att besöka bolagets testanläggning för en guidad rundvandring, inklusive en visning av HeatPower 300.

 

JANUARI - JUNI

 • Orderingången uppgick till 13,0 MSEK (2,3)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,1 MSEK (3,7)
 • Orderstocken uppgick till 49,6 MSEK (37,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -46,0 MSEK (-51,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -62,0 MSEK (-63,9)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,65 SEK (-0,67)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -46,1 MSEK (-25,3)
 • Totala likvida medel uppgick till 57,6 MSEK (139,3)

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Climeon har slutamorterat sitt kreditavtal med Svensk Exportkredit, som i Q3 2022 förlängdes med upp till ett år, med 1,25 MEUR.

 


VD:N HAR ORDET:
Order på 1,1 MEUR för produktion av hållbar el – fullt fokus på ytterligare kundprojekt
Under kvartalet tecknade vi ett kontrakt om två HeatPower 300-moduler, till ett sammanlagt värde om 1,1 miljoner euro. Kunden är det litauiska utvecklings- och konstruktionsbolaget Termolink, som ska installera två HeatPower 300-moduler vid det litauiska industribolaget NEO GROUPs anläggning i Klaipeda, där de kommer att utnyttja restvärme från NEO GROUPs produktion av PET-harts för att generera miljövänlig el, direkt på den plats där elen ska användas. Ordern är ett viktigt steg i det fortsatta kommersialiseringsarbetet mot den stora marknaden för industriella applikationer.

Vår teknologi ger industrin en perfekt möjlighet att producera hållbar el. Den ökade energieffektivitet som HeatPower 300 medger, gör att koldioxidutsläppen minskar, och vi stöttar på så sätt slutkunden i övergången till en mer miljövänlig verksamhet. NEO GROUP, är en av Europas största tillverkare av PET-harts som, bland annat, används för att göra PET-flaskor. Varje år producerar bolaget över 450 000 ton harts, 14 procent av den totala europeiska produktionen. Förutom själva produkterna, svarar Climeon för driftsättningen och vi ser fram emot att få samarbeta med expertteamen på både Termolink och NEO GROUP.

Även på vår marinsida är verksamheten intensiv. Vi diskuterar och förhandlar med både rederier och varv, främst gällande kryssningsfartyg och containerfartyg i nybyggnadsfaser. Det är konkreta diskussioner om allt från bränsle- och miljöbesparingar, tekniska lösningar och specifikationer, till leveranstider och betalningsmodeller. Vi har möjliga kunder som redan har genomfört audits vid vår testanläggning i Kista och hos vår modultillverkare i södra Sverige.

När vi diskuterar med analytiker och journalister får vi ofta frågor om hur stor den potentiella marknaden är för vår produkt. Varje år byggs mellan 1 500 och 1 800 fartyg med en storlek över 3 000 bruttoton. 30 procent av dessa, det vill säga 500 - 600 fartyg, anser vi vara lämpade för Climeons teknik. Till detta kommer ett mycket stort antal befintliga fartyg. När det gäller marknaden för landbaserade anläggningar bedömer vi att den är större än den inom marinindustrin.

Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att det handlar om långa säljprocesser, det tar oftast minst ett år från en första kontakt, till dess att kunderna är beredda att teckna ett avtal. Under denna tid görs beräkningar på olika nivåer vad gäller exempelvis, energi- och utsläppsbesparingar, initial installationsdesign och beräkningar av installationskostnader. I slutfasen genomförs det audits och förhandlingar som behövs med alla ingående parter - både med Climeon och med dem som ska genomföra själva installationen.

Produktplattformen HeatPower 300 är anpassad för att möta tekniska krav, liksom lönsamhets- och lagkrav, på den marina marknaden, såväl som på den landbaserade europeiska marknaden. Marinmarknaden är en bra utgångspunkt, då den ställer väldigt tuffa krav på funktion, tillförlitlighet och pris. När vi nu kan möta kraven från marinmarknaden är det lättare att anpassa produkten till andra marknader, som vi nyligen gjorde med vår litauiska industrikund.

Vi fortsätter att driftsätta, samt leverera service, underhåll och reservdelar till alla de kunder till land och sjöss som opererar vår tidigare modell Heat Power 150. Under kvartalet arbetade vi bland annat med intrimning och driftsättning på den marina sidan, då hos våra kunder kryssningsrederierna Virgin Voyages och Havila Voyages, men fortsatte även förberedelserna för kraftverket Rhodesia Power i Storbritannien.

Ur ett finansiellt perspektiv har vi naturligtvis långsiktig lönsamhet som primärt mål. Vi ser att den order som vi nu har tagit, liksom andra som fortfarande är i förhandlingsstadiet, genom HeatPower 300 har en bättre lönsamhet än vad som var fallet med dess föregångare. Vi fortsätter också att föra en strikt kostnadskontroll och att följa den finansiella plan som vi har lagt vad gäller såväl kostnader som kassaflöde.

Nu går arbetet vidare med fortsatta kunddiskussioner och förhandlingar, tester, certifieringsarbete, kunddokumentation och produktionsritningar - och inte minst starten av vår försörjningskedja. Den kompetens, de erfarenheter och de processer vi har fått och utvecklat tack vare vårt arbete med HeatPower 150, gör att vi snabbt kan komma i gång med en första lågserieproduktion och därefter på kort tid öka tempot. För att förbättra kassaflödet på kort och lång sikt arbetar vi kontinuerligt med ett antal olika alternativ, inklusive tecknande av nya ordrar, förbättringar av rörelsekapital och att se över värdet på övriga tillgångar. Vi har också under året och kvartalet byggt vidare på vår organisation. Nu har vi två dedikerade säljteam på plats för våra respektive marknader som, tack vare att vi har ett kompetent tekniskt- och genomförandeteam på hemmaplan, kan fortsätta med Climeons kommersialiseringsresa. Det blir en spännande sommar och höst!

Lena Sundquist, VD Climeon