Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022

FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION, NY STYRELSE OCH HEATPOWER 300 INTRODUCERAD TILL KRYSSNINGSINDUSTRIN

Under kvartalet genomförde Climeon framgångsrikt en fullt garanterad företrädesemission, som tillförde bolaget cirka 160 miljoner kronor, före emissionskostnader. Vid årsstämman valdes Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald in som nya ledamöter, tillsammans med kvarstående Thomas Öström och Anders Lindberg. Håkan Osvald utsågs till ny styrelseordförande. Färdigställande av den nya produkten HeatPower 300 fortsatte enligt plan och introducerades till kryssningsindustrin på kryssningsmässan Seatrade i Miami. Det effektiviseringsprogram som initierades sommaren 2021 slutfördes under våren.

APRIL - JUNI

 • Orderingången uppgick till 1,6 MSEK (0,0) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,8 MSEK (8,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -27,0 MSEK (-44,7)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -30,8 MSEK (-48,4)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,40 SEK (1,39)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -11,0 MSEK (-19,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeon introducerade HeatPower 300 Marin till kryssningsindustrin på Seatrade Cruise Global i Miami i april 2022.
 • Vid bolagets årsstämma den 18 maj omvaldes styrelseledamöterna Thomas Öström och Anders Lindberg, medan Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald valdes in som nya ledamöter. Håkan Osvald utsågs vid stämman till ny styrelseordförande.
 • Styrelsen i Climeon beslutade, med bemyndigande från årsstämman om att genomföra en fullt garanterad nyemission om högst 35 664 407 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Vid avslutandet av företrädesemissionens teckningsperiod den 17 juni 2022, hade 100 procent av de erbjudna aktierna tilldelats. Emissionen tillför Climeon cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som främst ska användas för färdigställande och kommersialisering av HeatPower 300.
 • Climeon tecknade agentavtal för försäljningstjänster med tre nya samarbetspartners, baserade i Sydeuropa, Tyskland respektive USA.

JANUARI - JUNI

 • Orderingången uppgick till 2,3 MSEK (15,4)
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,7 MSEK (24,1)
 • Orderstocken uppgick till 184,6 MSEK (647,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -51,3 MSEK (-83,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -63,9 MSEK (-35,7)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,83 SEK (-0,66)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -25,3 MSEK (-77,1)
 • Totala likvida medel uppgick till 221,6 MSEK (152,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Den 12 juli 2022 meddelade bolaget att man förlängt bolagets kreditavtal med Svensk Exportkredit och DNB med upp till 12 månader från 1 oktober 2022.

VD:N HAR ORDET:
Framgångsrik emission, ny styrelse och HeatPower 300 introducerad till kryssningsindustrin 
Det andra kvartalet 2022 var händelserikt på flera sätt. I slutet på maj beslutade styrelsen om en företrädesemission som sedan framgångsrikt kunde slutföras under juni. Emissionen var fullt garanterad, vilket innebär att Climeon nu tillförts cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Den ökade likviditet som emissionen tillför är en viktig komponent i vårt fortsatta arbete, och det är medel som ska förvaltas väl. Vi kommer att nyttja dem för att fortsätta genomföra vår strategi och för färdigställandet och kommersialiseringen av HeatPower 300. Vi är väldigt glada och stolta över det förtroende som gamla och nya aktieägare visat oss och tackar för ert stöd.

Strax innan emissionen inträffade en annan viktig förändring. Vid Climeons årsstämma fick vi en till stora delar ny styrelse genom att Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald valdes in som nya ledamöter och att Håkan Osvald vid stämman också valdes till ny styrelseordförande. Tillsammans tillför de ny industriell och finansiell kompetens
till vår styrelse, där ju också vår grundare Thomas Öström och Anders Lindberg ingår sedan tidigare. Jag ser fram emot ett fortsatt gott och fruktsamt samarbete med den nya styrelsekonstellationen.

Vi behöver fortsatt ha ett stort fokus på vår finansiella utveckling. Andra kvartalet 2022 uppgick Climeons nettoomsättning till 1,8 miljoner kronor och rörelseresultatet till -27,0 miljoner kronor, vilket naturligtvis inte är långsiktigt hållbart. Om jag tittar inåt, på våra möjligheter att fortsätta att utvecklas som bolag och på sikt nå den lönsamhet vi eftersträvar, känns det tillfredsställande att vi under kvartalet kunde avsluta det effektiviseringsprogram som Climeon kommunicerade innan jag tillträdde som ny vd för snart ett år sedan, och som vi nu fullföljt. Det är glädjande att se att de åtgärder vi genomfört under programmet har givit en effekt i form av minskade kostnader. Vi fortsätter nu, tillsammans med styrelsen, arbetet för att säkerställa vår långsiktiga tillväxt, stabilitet och lönsamhet.

Climeon har nu en organisation som både i storlek och kompetens, och inte minst kostnadsmässigt, är bättre anpassad till vår nuvarande verksamhet. Vi har minskat antalet medarbetare i utlandet och i stället kraftsamlat till vårt huvudkontor, som är knutpunkten för vår verksamhet. Vi kommer fortsättningsvis att arbeta med samarbetspartners globalt på strategiska platser för försäljning och eftermarknadstjänster. Under kvartalet har vi tecknat tre viktiga agentavtal med samarbetspartners i Sydeuropa, i Tyskland och i USA, marknader som, genom sina varvs- och rederiindustrier, är mycket intressanta för oss.

Under kvartalet introducerade vi vår nya HeatPower 300 Marin till kryssningsindustrin i samband med kryssningsmässan Seatrade Cruise Global i Miami. Responsen på vår nya produkt är stor från potentiella marinkunder och visar på industrins växande intresse för att energieffektivisera sina fartyg. Fartygens bränslekostnader har en direkt påverkan på rederiernas lönsamhet och nya, mer miljövänliga, bränslen är nästan alltid dyrare. Alla letar därför efter nya vägar för att minska bränslekostnader, CO2-utsläpp och för att ytterligare energieffektivisera fartygen. Vi kan snart erbjuda en ny produkt som möter dessa behov. Vårt erbjudande inom marinindustrin blir, helt enkelt, starkare.

Det senaste årets kraftiga prisökningar på el, i kombination med ett ökat behov av förnybar och effektiv elkraft, gör att vi nu möter ett större antal förfrågningar, även från aktörer utanför marinindustrin. Ett bra exempel på detta är Storbritannien där elpriserna är mycket höga och där man kraftigt bygger ut förnybar energi i form av vindkraft. Det innebär samtidigt att behovet av balanskraft som kan kompensera för vindkraftens varierande produktion ökar. Vår samarbetspartner Landmark Power Holdings har som vi tidigare berättat, påbörjat anläggningsarbetet för sitt första kraftverk, som ska producera sådan balanskraft och där Climeons teknik finns med för att öka energieffektiviteten. Landmark planerar nu för ytterligare kraftverk, och det finns också ett stort intresse från andra aktörer i Storbritannien att öka energieffektiviteten även på befintliga kraftanläggningar med hjälp av Climeons teknologi. Utanför Storbritannien ser vi ett stort intresse från olika industrier, både i Sverige och övriga Europa, som vill göra sina processer mer energieffektiva. Även här öppnar sig nya intressanta affärsmöjligheter för Climeon.

Vi har nu en utbyggd och förbättrad testsite på plats i Kista. Där pågår just nu det fortsatta utvecklingsarbetet med HeatPower 300 – och vi följer vår tidplan. Vi fokuserar på en produkt som uppfyller kundernas krav och förväntningar i form av så effektiv energiproduktion som möjligt, satt i relation till priset på den investering som kunden gör. Enkelt uttryckt: Kunderna vill ha så många kilowattimmar som möjligt per satsad krona, dollar eller euro. Det innebär att förutom produktens pris, ska HeatPower 300 också vara enkel att installera och dessutom kräva så lite underhåll som möjligt. Climeon å sin sida vill ha en produkt som är mer lönsam för oss att producera och underhålla. Ingen enkel ekvation, men vi är på väg och vi vet att den potentiella marknaden är stor.

Utanför de rent tekniska utmaningarna kan jag konstatera att de, åtminstone vad gäller Europa och USA, lättade pandemirestriktionerna nu gör livet lite enklare för oss. Vi kan återigen träffa kunder, mässor blir av, och nu kan vi planera för att visa upp HeatPower 300 Marin vid den viktiga marinmässan SMM i Hamburg i september. Samtidigt finns restriktionerna som bekant kvar, främst i Kina.

Det pågående kriget i Ukraina är en fruktansvärd humanitär katastrof. Climeon har vare sig kunder, eller verksamhet, i de berörda områdena, men det finns farhågor för att kriget, tillsammans med pandemiläget i Asien, kan få negativa effekter på våra försörjningskedjor. Vi gör vad vi kan för att förutse och arbeta oss runt eventuella hinder.

Jag är fortfarande lika imponerad över den drivkraft och kompetens som finns i Climeons organisation, liksom över den motivation som alla visat under den tuffa omställning vi gjort under året. Vi kan sträcka på oss. Vi har redan idag produkter ute runt om i världen som, varje dag, året om, producerar förnybar el för våra kunders räkning. Och nu kommer snart nästa produkt, ännu mer kostnadseffektiv och anpassad efter kundernas behov.
Jag vill igen tacka för det förtroende som befintliga och nya ägare har givit oss i den genomförda företrädesemissionen. Vi på Climeon kommer göra allt vi kan för att förvalta det förtroendet och är glada och stolta över att ni vill följa vår fortsatta resa.

Lena Sundquist, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.