Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

ÖKAT FOKUS PÅ MARITIM OCH PÅ SÄKERSTÄLLD LÖNSAMHET

Under kvartalet har Climeon genomfört driftsättningar hos kunder inom såväl maritim som geotermi. Sex moduler har driftsatts på Virgin Voyages’ fartyg Valiant Lady och fyra Heat Power-moduler i kraftverket i Flúðir. Climeons isländska kund Varmaorka har lagt en ny plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk, med en betydligt lägre utrullningstakt för kommande år. Som en konsekvens av detta har Climeon, efter kvartalets utgång, beslutat att minska orderstocken med 467,5 MSEK till 180,3 MSEK. Climeon har även beslutat att genomföra ett effektiviseringsprogram med målet att säkerställa ett långsiktigt lönsamt och hållbart bolag med produkter i toppklass. Intresset från kunder inom den maritima marknaden fortsätter att växa och Climeon ökar sitt fokus inom det området. 

APRIL – JUNI 

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (40,9) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,5 MSEK (15,6) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -44,7 MSEK (-36,4) 

 • Rörelseresultatet påverkades av engångsposter om -6,0 MSEK gällande avsättningar för förlustkontrakt baserat på de fördjupade erfarenheter som gjorts inom geotermi. Justerat från detta uppgick rörelseresultatet till -38,7 MSEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -48,4 MSEK (-36,6) 

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,89 SEK (-0,74) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -19,2 MSEK (15,0) 

 • Climeon har driftsatt sex moduler på Virgin Voyages’ fartyg Valiant Lady. Dessutom har DNV (Det Norske Veritas) godkänt de två återstående modulerna för Havila Voyages’ kryssningsfartyg

 • Climeon har driftsatt ytterligare fyra Heat Power-moduler i kraftverket i Flúðir, och därmed dubblerat kraftverkets kapacitet

 • Climeon har ingått avtal med Höganäs AB och Höganäs Energi om en pilotinstallation av nästa generations Heat Power

JANUARI – JUNI 

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (40,9) 

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,1 MSEK (29,7) 

 • Orderstocken uppgick till 647,9 MSEK (728,5) 

 • Rörelseresultatet uppgick till -83,3 MSEK (-68,6) 

 • Rörelseresultatet påverkades av engångsposter om -6,0 MSEK gällande avsättningar för förlustkontrakt baserat på de fördjupade erfarenheter som gjorts inom geotermi. Justerat från detta uppgick rörelseresultatet till -77,3 MSEK

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -35,7 MSEK (-68,1) 

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,66 SEK (-1,38) 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -77,1 MSEK (-18,0) 

 • Totala likvida medel uppgick till 198,1 MSEK (299,2) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
Climeons isländska kund Varmaorka har lagt en ny plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk med en betydligt lägre utrullningstakt för kommande år. Som en konsekvens av detta har Climeon beslutat att minska orderstocken med 467,5 MSEK till 180,3 MSEK. 
Climeon har även beslutat att genomföra ett effektiviserings-program med målet att säkerställa ett långsiktigt lönsamt och hållbart bolag.

ÖKAT FOKUS PÅ MARITIM OCH PÅ SÄKERSTÄLLD LÖNSAMHET

VD kommenterar

Det andra kvartalet har passerat och Climeon kan se tillbaka på en händelserik period. Inom maritim driftsatte vi sex moduler på Virgin Voyages’ fartyg Valiant Lady, dessutom har DNV (Det Norske Veritas) godkänt två moduler för Havila Voyages’ kryssningsfartyg. Intresset från den maritima marknaden har fortsatt att växa och antalet förfrågningar ökar. Vi driftsatte vidare fyra moduler vid Varmaorkas kraftverk Flúðir på Island, som därmed fick fördubblad kapacitet. På industrisidan tecknade vi avtal med Höganäs AB och Höganäs Energi AB om en pilotanläggning där vi kan utvärdera och testa kommande tekniklösningar. 

Samtidigt har vi under kvartalet grundligt analyserat vad som behövs, affärs-mässigt och tekniskt, för att säkerställa Climeon som ett långsiktigt lönsamt och hållbart bolag. Det finns flera faktorer som påverkar Climeons lönsamhet. Coronapandemin är naturligtvis en sådan, då den gjort att projektutrullningar tagit längre tid och att det har varit svårt att möta kunder på fältet. Vi ser också att relationen mellan priset på utrustningen och dess prestanda blir allt viktigare för våra kunders investeringsbeslut. Energiomställningen måste ske, och vi är en del av den, men den kräver lönsamhet för både oss och våra kunder om det ska fungera. 

Climeon har hittills jobbat brett mot flertalet områden och marknader och har nu kommit till samsyn att fokusera, vara mer selektiv samt anpassa vår teknik för olika marknader. Vår lärdom av geotermi är att det är en långsam marknad, där det är utmanande att nå lönsamhet. Detta förstärks av att vår isländska kund Varmaorka lagt en betydligt mindre ambitiös plan för utbyggnad av geotermiska kraftverk. Vi har därför efter kvartalets utgång tagit beslut om att minska vår orderstock på Island om 467,5 MSEK. Vi fortsätter samarbetet enligt den nya anpassade planen.

Vi ser idag en växande efterfrågan och allt fler möjligheter inom maritim och kommer därför öka våra satsningar på det området. Efterfrågan är stark på system som ger minskad miljöpåverkan. Dessutom är den redan existerande fartygsflottan hos våra potentionella kunder mycket stor, samtidigt som den fortätter att växa. Vår bedömning är att vi har ett erbjudande och en teknik som är mer gångbar för denna marknad. Ytterligare en fördel är att maritim och industri både tekniskt och kravmässigt har mer gemensamt med varandra än med geotermi, vilket underlättar vårt utvecklingsarbete. Slutsatsen är därför enkel – vi kommer framgent ha ett ökat fokus på maritim. Det blir ett viktigt medel för att nå den lönsamhet vi eftersträvar.

Att våra tekniska lösningar ska ligga i framkant, både vad gäller pris och prestanda, är en självklarhet. Nästa generation Heat Power-moduler kommer fortfarande att utgå från vår HP150-konstruktion och modulsystemet, men ha en högre effekt, ett lägre pris och vara enklare att installera.

Det senaste året har vi på olika sätt arbetat för att effektivisera vår organisation och minska kostnaderna. Vi intensifierar nu arbetet genom ett nytt effektiviserings-program med målet att markant reducera kostnadsmassan och säkerställa Climeon som ett långsiktigt lönsamt och hållbart bolag med produkter i toppklass. Programmet väntas nå full effekt inom sex månader. Vi ser fram emot  att presentera mer om detta vid en kapitalmarknadsdag under hösten. 

Eftersom det här är mitt sista vd-ord vill jag rikta ett tack till såväl medarbetare som kunder. Jag vill också hälsa Climeons nya vd, Lena Sundquist, välkommen. Avslutningsvis vill jag betona att jag är övertygad om att Climeon har en allt viktigare roll att spela i den gröna omställningen – och har förutsättningar för att ta den rollen. Jag kommer framgent att följa den resan med stort intresse. 

Jan Bardell, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Bardell, VD, +46 76 860 84 06, jan.bardell@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 70 184 84 43, christina.kassberg@climeon.com 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.