Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 23,9 MSEK (12,2) hänförligt till leveranser inom de prioriterade kundsegmenten geotermi och maritim. Climeon har expanderat globalt genom etableringen av ett dotterbolag i Japan. Bolaget ser ett ökat intresse inom maritim och tog i kvartalet emot ytterligare en order från Fincantieri/Virgin Voyages. Rörelseresultatet uppgick till -33,9 MSEK (-25,8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -34,9 MSEK (-25,9). Totalt uppgick orderstocken till 800,8 MSEK (739,7) vid kvartalets slut.

ANDRA KVARTALET 2019

  APRIL – JUNI

  • Nettoomsättningen uppgick till 23,9 MSEK (12,2) 
  • Orderingången uppgick till 24,5 MSEK (322,0) 
  • Rörelseresultatet uppgick till -33,9 MSEK (-25,8) 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-0,6) 
  • Climeon genomförde en riktad nyemission av 3 000 000 B-aktier. Emissionen var starkt övertecknad med stort intresse från institutionella investerare i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Climeon tillfördes 249 MSEK före transaktionskostnader
  • Climeon mottog ytterligare en order från Fincantieri/ Virgin Voyages på Heat Power-moduler till ett värde av cirka 15 MSEK
  • žClimeon har avlägsnat en order värd 11,5 MSEK ur orderstocken  
  • žClimeon mottog en första order inom geotermi i Ungern, en ny geografisk marknad för bolaget. Ordervärdet uppgår till cirka 9 MSEK
  • Climeon etablerade sitt första dotterbolag i Japan för att stärka och utveckla bolagets affär i landet

  JANUARI – JUNI

  • Nettoomsättningen uppgick till 46,4 MSEK (12,2) 
  • žOrderingången uppgick till 24,5 MSEK (373,4) 
  • Orderstocken uppgick till 800,8 MSEK (739,7) 
  • žRörelseresultatet uppgick till -50,8 MSEK (-45,8) 
  • Resultat per aktie uppgick till -0,9 SEK (-1,0) 
  • žTotala bankmedel uppgick till 213,9 MSEK (90,0) varav likvida medel 178,9 MSEK (90,0) 

  Kommentar från VD

  HÅRT ARBETE FÖR ATT ÖKA ETABLERINGSTAKTEN

  Under andra kvartalet har vi metodiskt arbetat med att fortsatt bygga vår organisation och bredda vårt kunderbjudande. Vi har en mycket bra orderstock som avropas i takt med att kundernas anläggningar färdigställs och därigenom är klara för att ta emot leveranser av Heat Power-moduler. Vi arbetar hårt för att accelerera kundernas projekt och därigenom påverka leveranstakten av beställda moduler. För att underlätta för våra kunder och för att påskynda uppstartsprocessen erbjuder vi design- och konsulttjänster. Detta har inneburit att vi under kvartalet har kunnat knyta våra kunder närmare oss vilket lett till fördjupade samarbeten samtidigt som vi nu också kan påverka och öka etableringshastigheten i våra omogna marknader.

  Sedan vi öppnade ett representationskontor i Japan för drygt ett år sedan har vi vunnit flera affärer i landet, levererat de första Heat Power-modulerna och förbereder nu tillsammans med kund och lokala partners den första installationen som planeras till det kommande halvåret. Under andra kvartalet tog vi nästa steg genom att etablera Climeons första dotterbolag i Japan för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar att utveckla vår affär i landet. Det första positiva resultatet har vi redan sett i form av ett METI-godkännande av ritningarna för det första kraftverket. 

  Varje etablering i ett nytt land kräver en rad tillstånd och certifieringar, liksom rätt samarbetspartners och en förståelse för de särskilda utmaningar som finns på varje geografisk plats. Trots ett grundligt och noggrant förarbete innebär varje installation en rad nya lärdomar, i synnerhet vid den första i varje land. Optimalt är därför att börja med ett eller ett fåtal kraftverk vid etablering på en ny geografisk marknad. Vi har nu affärer inom geotermi i fem strategiskt valda länder efter att vi under andra kvartalet tog vår första order i Ungern. Nu fokuserar vi på att tillsammans med kunderna få upp det första kraftverket i varje land som kan fungera som visningsexemplar och katalysator för expansion. Ur försäljningssynpunkt finns det ingenting som slår att kunna visa potentiella kunder kraftverk där Climeons teknik levererar grön el i deras eget närområde. 

  För den marina industrin ligger kraven från svaveldirektivet 2020 bara några månader bort och i början av det andra kvartalet fick vi ytterligare en order från Fincantieri/Virgin Voyages. Detta gav en tydlig signal till branschen och vi ser nu ett ökat intresse för Climeons Heat Power-teknik. Virgin Voyages första fartyg närmar sig sin jungfrufärd och på det andra pågår installation för fullt. I slutet av kvartalet levererade vi också hälften av Heat Power-modulerna till det tredje fartyget.  

  Under det andra kvartalet har vi stärkt försäljningsorganisationen för att möta det ökande intresset för Climeons teknik. Vi har rekryterat mycket erfarna personer som nu arbetar dedikerat med Maritim respektive Industri och med att utveckla vårt erbjudande i respektive marknadssegment. Samtidigt har samarbetet med Breakthrough Energy Ventures som inleddes i mars 2019 tagit fart på allvar.

  På Island nådde vi en viktig milstolpe i och med att vi framgångsrikt genomfört och avslutat Heat Power-modulernas långtidstester tillsammans med vår kund Varmaorka och det lokala elbolaget, vilket också blev startskottet för Varmaorka att börja förbereda nästa kraftverk. Långtidstesterna på Island och fortsatt drift under sommaren var ett kvitto på att våra kraftverk ger en stabil elproduktion och förser elnätet med en pålitlig och förnybar baskraft vilket är precis det som våra kunder efterfrågar. Vi är därför fortsatt övertygade om att geotermisk värmekraft från låga temperaturer har potential att bli den största förnybara energikällan.

  Thomas Öström, VD Climeon


  För fullständig rapport, se bifogad fil.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
  Christoffer Andersson, CFO & vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com


  Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 kl. 08:00 (CET).


  Om Climeon AB (publ)
  Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.