Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018

Orderingången ökade kraftigt under kvartalet till 322,0 MSEK (13,2), främst hänförligt till att Isländska Varmaorka utökat sin order till ett värde av 628,2 MSEK, från tidigare 292,5 MSEK. Totalt ökade orderstocken till 739,7 MSEK (58,7). Nettoomsättningen ökade till 12,2 MSEK (0,1) och Climeon har efter kvartalets slut tagit sig in i samtliga fem definierade nyckelländer. Climeon fortsätter skala upp i hög takt, bland annat med ett representationskontor i Japan och en filial på Island. Certifierings- och tillståndsprocesser har dock tagit något längre tid än väntat under perioden.

ANDRA KVARTALET 2018

Finansiell utveckling, april – juni 

 • Orderingången uppgick till 322,0 MSEK (13,2) 
 • Nettoomsättningen ökade till 12,2 MSEK (0,1) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,8 MSEK (-13,3) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,37) 
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (- 10,5) med en positiv rörelsekapitalföränding på 19,1 MSEK (2,0), vilket delvis förklaras av förskott från kunder 

Väsentliga händelser, april – juni 

 • I april erhölls en order värd 9,9 MSEK från Borealis GeoPower i Kanada 
 • Climeon utsågs till ”New Energy Pioneer” av Bloomberg New Energy Finance, som ett av tio energi-, transport- och techföretag globalt med potential att förändra världen 
 • Ett representationskontor öppnades i Japan för att utvärdera Climeons möjligheter på den lokala marknaden 
 • I juni utökade Varmaorka sin order på Heat Power-moduler till ett värde om 628,2 MSEK, från tidigare 292,5 MSEK 

Finansiell utveckling, januari – juni 

 • Orderingången uppgick till 373,4 MSEK (23,6) 
 • Orderstocken uppgick till 739,7 MSEK (58,7) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 12,2 MSEK (0,7) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -45,8 MSEK (-23,5) 
 • Resultat per aktie uppgick till -1,04 SEK (-0,66) 
 • Kassa och bank uppgick till 161,2 MSEK (204,0) 
 • Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till -19,4 MSEK (-26,4) 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • I juli tog Climeon emot sin första order, värd 19,5 MSEK, inom geotermisk värmekraft i Japan. Heat Power-modulerna köps in av Baseload Capital Sweden för en nystartad Heat Power-operatörs räkning 
 • Climeon har etablerat en filial på Island, en av de mest intressanta geografiska marknaderna i världen för geotermisk värmekraft 


Kommentar från VD 

FÖRSTA STEG UT I VÄRLDEN

Den här sommaren har tydligt visat vikten av vad vi gör. Det har varit en oroväckande sommar med vattenbrist, extrem värme över hela världen och en tropisk värme vi aldrig tidigare skådat i Sverige. Debatten om huruvida detta beror på människan är högljudd, men efter att ha följt debatten i mer än 12 år är svaret, åtminstone i mina ögon, mycket tydligt. Därför känns det otroligt bra att vi har en lösning som kan hjälpa till att vända utvecklingen. Vi har en lång resa kvar men också en tydlig känsla av att läget är akut, vilket sätter igång tankar kring hur vi kan skala upp verksamheten ännu fortare. 

Vårt mål och vår strategi inom geotermisegmentet är som tidigare att vinna affärer i fem nyckelländer: Island, USA, Kanada, Tyskland och Japan. Under kvartalet och strax därefter har detta fallit på plats i och med affärerna i Kanada och Japan samt den utökade ordern på Island. Inom maritimsegmentet är målet att bli standardlösning och där löper arbetet på enligt plan. Även inom industrisegmentet rör vi oss framåt och ser fortsatt stor potential. 

Elproduktion med vår teknik sker till låg kostnad relativt andra energislag, men kundernas finansiering av de kraftverk de bygger är en viktig faktor i utrullningen av tekniken. Baseload Capitals arbete med detta är i full gång och drivs väl över våra höga förväntningar. Den finansieringslösning Baseload Capital tagit fram var en viktig komponent i den utökade ordern på Island. 

Kvartalets utmaning kan sammanfattas i certifieringar och tillstånd. Inom varje nytt segment och på varje ny geografisk marknad är certifieringar och tillstånd en hög ingångströskel som försenar våra leveranser. Såväl vi som kunderna har underskattat den tid och det arbete som krävs. Dessa processer har påverkat varje leverans hittills och har inneburit mycket arbete på tekniksidan, men vi rör oss kontinuerligt framåt och utsikterna är goda. Några exempel på pågående aktiviteter är relaterade till nya krav från klassificeringsorganen ABS och DNV inom maritimsegmentet för Viking och Maersk, landscertifiering av tryckkärl och elinstallation i USA och Kanada, tillstånd för elinkoppling i Japan, byggtillstånd på Island och godkännande från kommuner i Tyskland. Kortsiktigt innebär detta mycket arbete och osäkra tidplaner, på längre sikt är det en fördel eftersom det höjer inträdesbarriärerna för konkurrenter. 

Vid midsommar nådde vi en viktig milstolpe när de första Heat Power-modulerna levererades till Island. Modulerna kommer inom kort producera grön el, dygnet runt, året runt i Fludir. Elen används lokalt, framförallt till odling av tomater i växthus. Nästkommande moduler till Island är i produktion nu för leverans under hösten 2018. 

Vår teknik har fått stor uppmärksamhet på Island och i världen. Vid den ”ground breaking ceremony” som vi anordnade på Island i samband med leverans av de första modulerna deltog bland andra EU-och handelsminister Ann Linde, Islands utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson samt flera andra politiker och tjänstemän, kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Uppslutningen kring vad vi vill åstadkomma är stark och många vill bidra till att göra verklighet av småskalig geotermisk värmekraft och på så sätt skapa storskalig grön elproduktion. 

Den utökade ordern från Varmaorka innebär att de för närvarande dominerar vår orderstock. Detta är i linje med vår strategi att inledningsvis inrikta oss på marknader där vägen till lönsamhet för kunderna och för Climeon är kortast. I huvudsak är det tillgängligheten på varmvatten, elpris och den lokala energisituationen som avgör lönsamheten. Samtliga dessa faktorer talar också tydligt för Japan, där vi under kvartalet öppnade ett representationskontor för att komma närmare marknaden. Där finns ett överflöd av varma källor, bland världens högsta elpriser och en stark vilja att öka andelen inhemskt producerad el. Detta gör att vi ser en enorm potential i Japan och vi har hittills vunnit två affärer där, en inom Geotermi och en inom Industri. De första enheterna till Japan beräknas levereras under första halvåret 2019, men även där är tidplanen beroende av lokala tillstånd. 

Även inom maritimsegmentet, dit vi levererat flest enheter hittills, ser det fortsatt mycket positivt ut. Under kvartalet har vi påbörjat integrationsarbetet tillsammans med skeppsvarvet inför pilotinstallationen på Maersks fartyg och vi väntar nu på en sista certifiering för att kunna slutföra installationen. Det finns ett starkt tryck på hela maritimsegmentet att sänka sitt klimatavtryck. 

Sammanfattningsvis har vi tagit stora steg framåt. Trots fördröjningar i form av utdragna tillstånds- och certifieringsprocesser har vi fortsatt verkställa enligt vår plan. På så sätt arbetar vi mot vår vision att genom att leverera fossilfri värmekraft bli världens främsta klimaträddare. 

Thomas Öström 
VD


För fullständig rapport, se bifogad fil.

FNCA Sweden AB är utsedd till Certified Adviser för Climeon. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:00 (CET).