Delårsarapport för perioden 1 januari – 30 september 2019

Nettoomsättningen ökade markant under kvartalet till 35,3 MSEK (8,9) hänförligt till leveranser inom kundsegmenten geotermi och maritim. Under det tredje kvartalet har successiva framsteg gjorts på flera fronter och vi har arbetat metodiskt för att stänga fler nya affärer och samtidigt leverera på den befintliga orderstocken. Rörelseresultatet uppgick till -30,8 MSEK (-23,3). Totalt uppgick orderstocken till 781,6 MSEK (815,6) vid kvartalets slut.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN TREDJE KVARTALET 2019

JULI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,3 MSEK (8,9)
 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (39,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -30,8 MSEK (-23,3)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,52)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,4 MSEK (-10,9)
 • Under kvartalet godkändes patent för en mottrycksturbin i USA, Kina och Japan

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,7 MSEK (21,1)
 • Orderingången uppgick till 24,5 MSEK (438,5)
 • Orderstocken uppgick till 781,6 MSEK (815,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -81,6 MSEK (-69,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,52 SEK (-1,56)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -111,3 MSEK (-30,4)
 • Likvida medel uppgick till 166,3 MSEK (90,0) och kortfristiga placeringar till 35,0 MSEK (0,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Ett patent för ett system och en metod för återvinning av spillvärme i stålproduktion godkändes i Sverige i oktober

Kommentar från VD

ÖKADE LEVERANSER MEN SVAG ORDERINGÅNG

Det tredje kvartalet kan sammanfattas som en krävande period där nya order uteblivit samtidigt som vi sett framsteg på våra valda geografiska marknader och segment, samt mer än tredubblat intäkterna.

För att öka orderigången har vi under de senaste månaderna förstärkt och omorganiserat försäljningsorganisationen som nu arbetar fokuserat för att rulla ut vår teknik till våra prioriterade marknader och segment. Vi har i flera fall underskattat komplexiteten i försäljnings- och leveransprocesserna där externa faktorer såsom nätkapacitet, bygg- och borrtillstånd samt landleasingavtal fått stor inverkan på hastigheten i projektet. Detta tillsammans med delvis ovana kunder har gjort det svårt att få en överblick över projekten och har förlängt ledtiderna. Dessa effekter har vi sett inte bara på Island och i Japan, utan även i Ungern och i Tyskland. Vi har de senaste kvartalen ökat och förbättrat våra säljinsatser på marin- och industrisidan.

Vi arbetar systematiskt för att få upp det första kraftverket på respektive geografisk marknad, härnäst i Japan. Efter över ett års hårt arbete har vi nu fått huvuddelen av tillstånden för det första kraftverket i Japan godkända och arbetet har fortsatt enligt plan under kvartalet. Samtidigt pågår planeringen av det andra kraftverket. Målsättningen är att kunna installera modulerna under det första och andra kvartalet nästa år. Trots tidsåtgången för dessa första kraftverk har vår syn på potentialen i Japan stärkts, de politiska tongångarna går i rätt riktning och vi har ökat vår lokala närvaro.

På Island ser vi tydligt värdet av att ha ett kraftverk att visa upp på plats i landet. Markägare, kommuner, banker, nätägare och elproducenter kräver att få se riktiga mätdata och en stabil kraftproduktion för att ta nästa steg. Överlämningen av det första kraftverket till kunden, en hög upptid och stabil elproduktion med bra prestanda gör att vi kan gå in i nästa fas av utrullningen på Island. Planeringsarbetet för kommande kraftverk som ska byggas under första halvan av 2020 pågår för fullt.

En viktig milstolpe inom det maritima segmentet är att Climeon för första gången godkänts i ett Factory Acceptance Test för en kund inom containerfrakt. Heat Power-modulen togs ombord på fartyget under tredje kvartalet och installationen fortsätter under fjärde kvartalet. Fortfarande kvarstår ett antal steg i certifieringsprocessen för att få produkten godkänd för det första containerfartyget, vilket när det sker kommer att öppna upp en större del av den maritima industrin. Driftsättning, och därmed intäktsföring, kan ske först när samtliga godkännanden är på plats. Tidigare har Climeons Heat Power-moduler levererats till fem olika kryssningsfartyg: Viking Grace 2015 och därefter nybygget Viking Glory samt tre Virgin Voyages-fartyg.

I samband med FN:s Climate Change Summit 2019 i New York i oktober blev det tydligt att klimatfrågan är högt uppe på agendan i många branscher och länder. Det finns ett starkt momentum i världen för en av vår tids största utmaningar – att reducera koldioxidutsläppen. Inom Climeon är känslan att vi är rätt positionerade i en sektor med stort intresse och enorm potential, vi har en unik produkt och har klarat de första inträdesbarriärerna i flera segment. Under det tredje kvartalet har vi gjort successiva framsteg på alla viktiga marknader och arbetat metodiskt för att stänga fler nya affärer och leverera på den orderstock vi har. Nu lägger vi kraft på att hjälpa kunderna få upp de första kraftverken på respektive marknad. Med lärdomarna från dessa första installationer kan vi sedan accelerera.

Thomas Öström, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, CFO, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08:00 (CET).

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeons B-aktie är listad på First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.