Climeons Valberedning Inför Årsstämman 2024

Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ) inför årsstämman 2024.

Valberedningen består av följande ledamöter som utsetts av de till röstetal största aktieägarna per den 31 augusti 2023:

  • Thomas Öström representerar sig själv (44,73 % av rösterna och 9,96 % av kapitalet per den 31 augusti 2023), ordförande för valberedningen
  • Joachim Karthäuser, representerar sig själv (9,84 % av rösterna och 3,97 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)
  • Peter Lindell, representerar sig själv samt aktieägaren Cidro Förvaltning AB (6,42 % av rösterna och 12,15 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)
  • Björn Wasing, utsedd av aktieägaren SEB Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (2,85 % av rösterna och 5,39 % av kapitalet per den 31 augusti 2023)

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman 2023, i enlighet med vilken styrelsens ordförande under september månad kontaktat de fyra största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2023 och tillfrågat dem om de vill utse en representant till bolagets valberedning. För det fall en tillfrågad aktieägare valt att inte utse någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Climeons ägarstruktur med de största ägarna per den 31 augusti 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://climeon.com/investor-swedish-share-information/#largest-shareholders.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till nomination.committee@climeon.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2024. Tid och plats för Climeons årsstämma 2024 kommer att meddelas senare.