Climeons valberedning inför årsstämman 2021

Härmed meddelas sammansättningen av valberedningen i Climeon AB (publ) inför årsstämman 2021. Denna består av följande ledamöter som utsetts av de största aktieägarna per den 31 augusti 2020 samt styrelsens ordförande:

  • Helen Öström, utsedd av aktieägaren Thomas Öström (51,7 % av rösterna och 18,3 % av kapitalet per den 31 augusti 2020)
  • Anne Holm Rannaleet, utsedd av aktieägaren Joachim Karthäuser (27,2 % av rösterna och 9,5 % av kapitalet per den 31 augusti 2020)
  • Niklas Johansson, utsedd av aktieägaren Handelsbanken Fonder (1,4 % av rösterna och 4,8 % av kapitalet per den 31 augusti 2020)
  • Caroline Sjösten, utsedd av aktieägaren Swedbank Robur (0,5 % av rösterna och 1,7 % av kapitalet per den 31 augusti 2020)
  • Per Olofsson, styrelsens ordförande.

Valberedningen har utsetts enligt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman som hölls den 19 maj 2020, i enlighet med vilken styrelsens ordförande under september månad kontaktat de fyra största ägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti och tillfrågat dem om de vill utse en representant till bolagets valberedning. För det fall en tillfrågad aktieägare valt att inte utse någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. Valberedningen kommer inom sig utse ordförande.

Climeons ägarstruktur med de största ägarna per den 31 augusti 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://climeon.com/investor-swedish-share-information/#largest-shareholders.

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman i enlighet med vad som följer av svensk kod för bolagsstyrning.

Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till nomination.committee@climeon.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman 2021. Tid och plats för Climeons årsstämma 2021 kommer att meddelas senare.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Olofsson, Styrelseordförande Climeon
+46 733 11 80 82

per.olofsson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.