Climeon Offentliggör Utfall Av Utnyttjande Av Teckningsoptioner

Climeon offentliggör utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:U

Climeon AB (publ) ("Climeon" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av teckningsperioden för de teckningsoptioner av serie 2023:U ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2023. Totalt nyttjades 41 950 343 Teckningsoptioner för teckning av B-aktier, motsvarande en teckningsgrad om cirka 73,5 procent. Climeon tillförs cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

Översikt av slutligt utfall
Det slutliga utfallet visar att 41 950 343 Teckningsoptioner nyttjades för teckning av B-aktier. Nyttjandegraden uppgick därmed till cirka 73,5 procent. Teckningskursen för en B-aktie tecknad via utnyttjande av Teckningsoptionerna var 0,55 SEK, vilket, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden som löpte från och med 20 maj 2024 till och med 31 maj 2024. Climeon tillförs därmed cirka 23 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Genom utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar det totala antalet aktier i Climeon med 41 950 343 B-aktier, till totalt 257 795 687, fördelat på 3 900 000 A-aktier och 253 895 687 B-aktier. Antalet röster ökar med 41 950 343, från nuvarande 250 945 344 röster till 292 895 687 röster. Aktiekapitalet i Bolaget ökar med 629 255,145 SEK till 3 866 935,305 SEK. Nyttjade Teckningsoptioner ersätts med interimsaktier fram till dess att registrering hos Bolagsverket sker och interimsaktierna kan konverteras till B-aktier. Interimsaktierna förväntas konverteras till B-aktier omkring två bankdagar efter registrering hos Bolagsverket.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Climeon i någon jurisdiktion, varken från Climeon eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt, är förbjuden, eller annars strider mot tillämpliga regler i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.