Climeon i överenskommelse med Baseload Capital om ägandet i Baseload Capital Holding AB samt icke driftsatta HeatPower 150-moduler

Climeon och Baseload Capital har ingått en överenskommelse avseende dels Climeons ägande i Baseload Capital Holding AB och dels icke driftsatta HeatPower 150-moduler. Enligt överenskommelsen avbokas också den tidigare ordern på HeatPower 150 som gjorts av Baseload Power Taiwan. Överenskommelsen, som förväntas slutföras under 2024, innebär ingen likviditetspåverkan för Climeon utöver ett eventuellt framtida utnyttjande av en köpoption som Climeon ställer ut avseende sina resterande aktier i Baseload Capital Holding AB. Climeons avsikt är därmed att över tid avyttra hela sitt ägande i Baseload Capital.

Överenskommelsen innefattar följande:

  • Climeon säljer cirka 34 procent av sina aktier i Baseload Capital Holding AB till en av Baseload Capital Holding AB utsedd köpare. Försäljningen sker till bokfört värde per 31 december 2023.
  • Climeon förvärvar ett antal icke driftsatta HeatPower 150-moduler från Baseload Japan, något som säkerställer den framtida tillgången till komponenter och reservdelar för de HeatPower 150-moduler som redan är i drift.
  • Den tidigare ordern på HeatPower 150 som lagts av Baseload Power Taiwan avbokas. För Climeon innebär detta en nedskrivning av orderboken med cirka -28 MSEK.

Transaktionerna ovan innebär ingen likviditetspåverkan för Climeon medan en nedskrivning av finansiella tillgångar om -7,8 mSEK kommer att belasta det finansiella resultatet per 31 december 2023.

Climeon har, utöver detta, utfärdat en köpoption gällande sina resterande aktier i Baseload Capital Holding AB till en av Baseload Capital Holding AB:s övriga aktieägare, att utnyttja under en specificerad löptid med ett överenskommet värde om ca 44 mSEK. Denna köpoption kan således medföra ett positivt likviditetstillskott i framtiden.

”Den här överenskommelsen ger Climeon möjlighet att fullt ut fokusera på kommersialiseringen och leveranser av vår senaste produktgeneration HeatPower 300, parallellt med att vi servar redan driftsatta HeatPower 150-moduler. Över tid är vår avsikt att avyttra hela vårt ägande i Baseload Capital.”
Lena Sundquist, CD Climeon

 

Mer detaljerad finansiell information rörande de överenskomna transaktionerna kommer att kommuniceras i Climeons bokslutskommuniké för det fjärde kvartalet som publiceras den 6 februari 2024.