Bokslutskommuniké 2023

CLIMEON I PRODUKTIONS- OCH LEVERANSFAS - STÄRKT FINANSIERING OCH FORTSATT FRAMGÅNG FÖR HEATPOWER 300

I slutet av årets fjärde kvartal tecknade Climeon ytterligare en order gällande HeatPower 300 i marinutförande. Ordern kom från ett ännu ej offentliggjort ledande globalt rederi, som avser att installera modulerna i två av sina befintliga containerfartyg. Ordern innebär en viktig inbrytning på retrofit-marknaden där Climeon ser stor potential för framtiden. Produktionen av de enheter som ska levereras till Termolink för installation vid NEO Groups tillverkningsanläggning i Litauen under 2024 fortsatte enligt plan. Den företrädesemission som beslutades den 30 oktober övertecknades till 111 procent och tillför därmed bolaget cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader, medel som kommer att utnyttjas för att finansiera leveranser av existerande och förväntade ordrar samt fortsatt kommersialisering av HeatPower 300.


Climeon Update – välkommen till investerarmöte Live via Teams
På tisdag 6 februari klockan 10:00, kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams. Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.

REGISTRERA DITT DELTAGANDE HÄR


 

OKTOBER - DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 10,5 MSEK (0,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (9,1) och avsåg primärt leverans av en HeatPower 150-modul samt eftermarknadsintäkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -25,1 MSEK (-40,5) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -2,0 MSEK (-15,4) främst avseende nedskrivning av lager.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -36,0 MSEK (-38,9)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,41)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -27,7 MSEK (-26,6)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ett ledande globalt rederi tecknar, i syfte att öka energieffektiviteten ombord på två av sina befintliga containerfartyg, en order gällande Climeons HeatPower 300. Ordervärdet uppgår till cirka 1 MEUR och HeatPower 300-modulerna kommer att levereras till kunden under 2024.
 • Den första HeatPower 300-modulen till NEO Groups fabrik i Litauen levererades till Climeons testanläggning i Kista efter produktion hos Climeons partner i södra Sverige. Sluttester och verifiering kommer att ske hos Climeon innan leverans och installation hos kund under 2024.
 • Climeon meddelar att företrädesemissionen som beslutades den 30 oktober övertecknades. Totalt tecknades 2 180 795 Units, motsvarade 111 procent av emissionen. Bolaget tillförs därmed cirka 100 MSEK före emissionskostnader.

 

JANUARI - DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 52,0 MSEK (3,6)
 • Nettoomsättningen uppgick till 6,2 MSEK (13,9)
 • Orderstocken uppgick till 80,5 MSEK (37,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -102,6 MSEK (-115,8) inklusive engångsposter om -11,2 MSEK (-17,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -135,7 MSEK (-125,9)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,29 SEK (-1,46)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -90,1 MSEK (-70,7) och totala likvida medel uppgick till 77,5 MSEK (139,3)

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 • Climeon och Baseload Capital har ingått en överenskommelse avseende dels Climeons ägande i Baseload Capital Holding AB, dels icke driftsatta HeatPower 150-moduler. Enligt överenskommelsen avbokas också den tidigare ordern på HeatPower 150 som gjorts av Baseload Power Taiwan. Överenskommelsen, som förväntas slutföras under 2024, innebär ingen likviditetspåverkan för Climeon utöver ett eventuellt framtida utnyttjande av en köpoption som Climeon ställer ut avseende sina resterande aktier i Baseload Capital Holding AB. Climeons avsikt är därmed att över tid avyttra hela sitt ägande i Baseload Capital.

 


VD:N HAR ORDET:
FJÄRDE KVARTALET 2023: STÄRKTA FINANSER OCH VIKTIGA MARINA FRAMGÅNGAR FÖR HEATPOWER 300

Vi ser tillbaka på ett 2023 som ett år som präglades av geopolitiska spänningar och en orolig global ekonomi med fortsatt hög inflation och höga räntelägen. Det närmast akuta behovet av en omställning till en mer hållbar framtid blev samtidigt allt tydligare. Vi på Climeon fortsätter att fokusera framåt i enlighet med vår plan. Vår vision är att vi, genom våra HeatPower-produkter, ska bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen och skynda på användningen av hållbar el. På så sätt kan vi bidra till en grönare och mer hållbar värld.

Under 2023 tog vi flera steg mot vår vision. Vi kunde teckna viktiga kontrakt med stora och respekterade kunder. Kundprojekten på den marina marknaden ligger inom våra fokusområden – det vill säga dels nybyggda fartyg, där Climeons HeatPower 300 finns med från början i konstruktionsarbetet, dels ”retrofit” där enheterna integreras ombord på befintliga fartyg. I båda fallen hjälper Climeons HeatPower 300 redare och varv att energieffektivisera, spara bränsle och minska sina koldioxidutsläpp. Vi är främst inriktade på fartyg som genererar stora mängder värmeenergi, som till exempel container- och kryssningsfartyg, fartygstyper där Climeons produkter kan spara stora mängder bränsle och minska koldioxidutsläppen.

I juli 2023 beställde HD Hyundai Heavy Industries, som är världens största fartygsvarv, HeatPower 300 för Maersks nya serie av containerfartyg. Lite mer i närtid, i december, kunde vi offentliggöra ytterligare en order från en ledande global aktör, denna gång gällande HeatPower 300-enheter för installation ombord på två befintliga containerfartyg. Det var ett genombrott för oss på den viktiga retrofit-marknaden. Vårt marina säljteam bearbetar just nu ett antal viktiga marinländer och har, tillsammans med påtänkta agenter, deltagit på marinmässor i Sydkorea och Kina för att etablera kontakter med nya kunder och skapa ett fördjupat samarbete med de befintliga. Vi möter också potentiella kunder i viktiga redarnationer i Europa och Asien, liksom på den amerikanska marknaden. Det finns ett stort antal kundprojekt som vi arbetar aktivt med och som vi kommer att ge mer information om så snart det är möjligt. Intresset för det vi gör är både stort och växande.

När det gäller energi- och industrimarknaden fokuserar vi främst på utvalda länder i Europa. För oss handlar det då om framför allt industriella applikationer och energiprojekt i form av antingen kraftverk eller geotermiska projekt. Det viktiga är att de tekniska förutsättningarna passar vår produktplattform och att vi kan skapa projekt som är effektiva och lönsamma för både kunderna och för oss som bolag. Vi arbetar med ett antal projekt, både sådana som vi avser kunna gå vidare med under 2024 och andra som ligger längre fram i tiden.

På hemmaplan fortsatte vi arbetet med att förbättra vår produktions-och leverantörskedja, både för att säkra tid och kvalitet för de kundprojekt som vi redan har tagit men framför allt för att förbereda oss för alla de projekt som vi nu arbetar för att få in. För HD Hyundai Heavy Industries har vi lagt inköpsorder på de komponenter som behövs och genomfört vår planering för att säkerställa leveranser enligt avtal. Vad gäller vår industrikund Termolink i Litauen har vi genomfört en lyckad produktion och den första modulen har levererats till Climeons testanläggning. Sluttester genomförs nu innan leverans till kund. Kort sagt går Climeon nu från utveckling och konstruktion, till leverans och produktion. Samtidigt vill jag betona att vårt utvecklingsarbete fortsätter. Vi kommer att fortsätta förbättra vår produkt för att alltid ligga i framkant och för att kunna möta framtida konkurrens.

Under hösten arbetade vi även intensivt med att stärka vår finansiering och likviditet. Vår företrädesemission blev glädjande nog övertecknad, och tillförde bolaget cirka 100 miljoner kronor före emissionskostnader. Vi har också, som tidigare kommunicerats, betalat av samtliga banklån. Utöver det har vi kontinuerligt minskat våra operativa kostnader under de senaste två åren och har nu etablerat oss på en nivå som vi avser att hålla oss på under det kommande året. Som en del i företrädesemissionen under hösten emitterade vi dessutom optioner som i juni kan tecknas av respektive innehavare, vilket kan komma att innebära ett ytterligare kapitaltillskott.

Sammanfattningsvis känns det naturligtvis väldigt roligt att konstatera att vi kunde avsluta 2023 på ett fantastiskt sätt med både en övertecknad företrädesemission, och kundorder till befintliga containerfartyg - samtidigt som alla redan ingångna kundprojekt fortsatte att löpa enligt plan. Jag vill rikta ett stort tack till hela Climeons team för att vi tillsammans har lyckats så väl med detta, och till alla er ägare som tror på oss och deltog i emissionen. Nu fortsätter vi framåt med ytterligare höjda ambitioner och målsättningar för ett än mer framgångsrikt 2024.

Lena Sundquist, VD Climeon


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.