Bokslutskommuniké 2022

VÄXANDE INTRESSE FÖR HEATPOWER 300, NU I FULLSKALETEST BASERADE PÅ KUNDDATA

Under kvartalet fortsatte Climeon kommersialiseringsarbetet för den nya produkten HeatPower 300. Tester i full skala, där driftdata från kunder användes för att verifiera prestanda, genomfördes vid bolagets anläggning i Kista. Sedan lanseringen för marinmarknaden i september 2022 har Climeon fördjupat kunddialogerna med olika aktörer på marknaden. Parallellt med marinmarknaden har Climeon även inlett och fördjupat dialogerna med olika kunder inom energi- och industrimarknaderna. Den isländska kunden Varmaorka har beslutat att avveckla sin verksamhet och som en följd av detta valde Climeon att skriva ner orderstocken med 131,6 miljoner kronor. För affärsområdet Energi och industri rekryterades en ny chef, Patrik Engstrand Kemi, som närmast kommer från Vattenfall.


Climeon Update – välkommen till investerarmöte Live via Teams
På torsdag 9 februari klockan 10:00, kommer Climeons CEO, Lena Sundquist, och CFO, Carl Arnesson, hålla en investerarpresentation om bolaget via en webcast live på Microsoft Teams. Eventet kommer att pågå ungefär en timme och avslutas med en Q&A session.

REGISTRERA DITT DELTAGANDE HÄR


 

OKTOBER - DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 0,6 MSEK (2,2) och avsåg service- och eftermarknadsarbeten.
 • Nettoomsättningen uppgick till 9,1 MSEK (3,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -40,5 MSEK (-35,0) inklusive icke kassaflödespåverkande engångsposter om -15,4 MSEK (-3,8).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -38,9 MSEK (-36,2)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,41 SEK (-0,64)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -26,6 MSEK (-28,6) där den negativa förändringen av rörelsekapitalet om (-6 MSEK) till huvuddelen bestod av en reglering av tidigare inbetalda kundförskott.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeon driftsatte en Heat Power 150-modul ombord på Havila Voyages fartyg, Polaris, under kvartalet samt levererade ytterligare två moduler till Havila Capella respektive Havila Castor vilka planeras att driftsättas under första halvåret 2023.
 • Climeons isländska kund Varmaorka meddelade att de avser avveckla sin verksamhet. Climeon valde därmed att skriva ner orderstocken avseende Island med 131,6 MSEK före valutakursförändringar. Därutöver reserverades ytterligare 10,4 MSEK i kostnader för befarade kundförluster.
 • Patrik Engstrand Kemi rekryterades till den nytillsatta rollen som Executive Vice President Energy & Industry och blir därmed övergripande kommersiellt ansvarig för Climeons affär inom energi och industri samt kommer att ingå i ledningsgruppen. Han kommer närmast från en position som Head of Industry segments, Network Solution vid Vattenfall Eldistribution.
 • Bolagets EVP R&D, Jonas Måhlén, tar ett helhetsansvar för den tekniska verksamheten från forskning och utveckling, till leverans och service av produkter i drift. Robin Goodoree har samtidigt valt att lämna Climeon för nya utmaningar.

 

JANUARI - DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 3,6 MSEK (2,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,9 MSEK (28,8)
 • Orderstocken uppgick till 37,1 MSEK (179,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -115,8 MSEK (-150,3)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -125,9 MSEK (-107,3)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,46 SEK (-1,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -70,7 MSEK (-126,9)
 • Totala likvida medel uppgick till 139,3 MSEK (152,0)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall göras för verksamhetsåret 2022 (0).

 


VD:N HAR ORDET:
PÅGÅENDE KUNDDIALOGER - HEATPOWER 300 TESTAS MOT FAKTISKA KUNDDATA

Årets sista kvartal är passerat och vi kan se tillbaka på ett händelserikt kvartal och ett händelserikt år. Omvärlden har varit turbulent med växande geopolitiska spänningar med ett krig i vår närhet och snabbt stigande priser för el och fossila bränslen. Det är ännu mer uppenbart att vi måste snabba på omställningen mot en betydligt mer effektiv och förnybar elproduktion samt minska beroendet av fossila bränslen. Jag är övertygad om att Climeons teknik kommer att spela en viktig roll i den omställningen. Där det finns restvärme, kan vi kontinuerligt producera förnybar el, oberoende av väder.

Det finns visserligen en osäkerhet på alla marknader inför det kommande året, men jag kan konstatera att intresset för oss och vår teknik ökade konstant under 2022, inte minst under årets sista kvartal. Och intresset kom från marin-, energi- och industrimarknaderna och från flera olika världsdelar.

För oss är marinindustrin intressant, eftersom den har ett tydligt identifierat behov av energieffektivisering för att minska såväl utsläpp som driftskostnader. Det är dessutom en bransch som vi har lång erfarenhet av, liksom en existerande kundbas. Under hösten och vintern har vårt marina försäljningsteam arbetat med att följa upp och identifiera intressanta projekt och partners, något som inneburit resor i Europa, Asien och Nordamerika. Det är framför allt hos kunder med större fartyg, med stor produktion av restvärme, som vi ser att vår teknik passar extra väl.

Inom området Energi- och industri fortsatte vårt samarbete med Landmark Power Holdings, vår partner i Storbritannien. I slutet av oktober kunde vi vara med vid första spadtaget för den anläggning som nu uppförs i Nottinghamshire. I november besökte Landmarks vd Michael Avison Climeons huvudkontor i Kista för att diskutera möjliga kommande samarbetsprojekt. I samband med besöket demonstrerade vi även HeatPower 300. Dialogen med ett antal andra aktörer på området, intresserade av den nya möjligheter som produkten öppnar för, fortsatte under kvartalet.

När det gäller geotermimarknaden får vi in en hel del förfrågningar, främst från Nordamerika och Östeuropa, dessa projekt är dock ofta i tidiga faser och ligger långt fram i tiden. I en framtid kan geotermi bli intressant för Climeon igen, men i dagsläget fokuserar vi främst på andra marknader som kan realiseras tidigare. Som kommunicerat under kvartalet har Varmaorka, vår kund på Island, meddelat att de tänker avveckla sin verksamhet. När så ska ske är inte tidsbestämt, men vi valde, som en naturlig följd, att skriva ner vår orderstock med 131,6 miljoner kronor i december.

Vi fortsätter att driftsätta, installera och serva HeatPower 150 i pågående och redan driftsatta kundinstallationer. Det finns ett antal HeatPower 150 som varit i gång i många år och som kommer att fortsätta att producera el länge än, men det framtida försäljningsarbetet är fokuserat på HeatPower 300, eftersom det är en mer kostnadseffektiv och lönsam produkt - för våra kunder och för oss.

När det gäller det tekniska utvecklingsarbetet med HeatPower 300, fortsatte vi mot en produkt som uppfyller kundkraven, både från marina kunder och från utvalda kunder och marknader inom energi och industri. Tester baserade på tekniska kunddata och egna praktiska erfarenheter av hur systemet behöver fungera i drift genomfördes i full skala vid vår anläggning i Kista.

Vi har också lagt, och lägger, mycket tid på kunddokumentation och anpassning av vår produkt till kraven från myndigheter och organisationer, liksom på att förbereda vår leverantörs- och produktionskedja. Det är ett arbete som inte syns utåt, men som är nödvändigt.

Vår nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9,1 MSEK och rörelseresultatet till -40,5 MSEK, inklusive engångsposter. Det negativa rörelseresultatet är förståeligt då vi är inne i en övergångsfas, men naturligtvis inte hållbart på sikt. Det effektiviseringsprogram som genomfördes under 2022 gav oss en mer optimerad organisation, både vad gäller kompetens och kostnadsmassa, och vi fortsätter att hålla en strikt kostnadskontroll. De medel vi fick tillgång till genom den genomförda företrädesemissionen har gett oss förutsättningar att färdigställa och kommersialisera vår nya produkt HeatPower 300. Jag är glad för det stöd som visats oss. Tillsammans med styrelsen fortsätter vi nu att arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering.

Jag är också glad över att kunna säga att Climeon, med två dedikerade affärsområdeschefer, får en tydlig och fokuserad ledningsgrupp för den nya fas vi befinner oss i. Fredrik Thorén leder den marina verksamheten, medan Energi- och industri inom kort kommer att ledas av Patrik Engstrand Kemi, som närmast kommer från Vattenfall och som tar med sig stor erfarenhet från kommersiellt arbete inom energisektorn. Samtidigt tar vår FoU-chef Jonas Måhlén, då Robin Goodoree lämnat för nya utmaningar, ett helhetsansvar för vår tekniska verksamhet, från forskning och utveckling, till leverans och service av produkter i drift. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med dem och hela Climeons team.

Lena Sundquist, VD Climeon


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.