Bokslutskommuniké 2021

FRAMGÅNGSRIKT INSTALLATIONSARBETE PÅ FARTYG
CLIMEON FORTSÄTTER ATT FOKUSERA PÅ NÄSTA GENERATIONS HEAT POWER

De tillfälliga lättnaderna i Coronarestriktionerna under fjärde kvartalet möjliggjorde för Climeon att slutföra installationen av en Heat Powermodul på ett av Maersks containerfartyg, samt att fortsätta arbetet med Havila Voyages och Virgin Voyages kryssningsfartyg. Det effektiviseringsprogram som inleddes under sommaren avslutades under kvartalet och började ge resultat. Utvecklingen av nästa generation Heat Powermodul, inledningsvis optimerad för den marina marknaden, fortsatte enligt plan. Genom en riktad nyemission tillfördes Climeon en emissionslikvid på 35 miljoner kronor och Peter Lindell blev, genom det helägda bolaget Cidro Förvaltning AB, Climeons näst största ägare.

OKTOBER – DECEMBER 

 • Orderingången uppgick till 2,2 MSEK (0,0) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,2 MSEK (0,4) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,0 MSEK (-36,2) 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -36,2 MSEK (-39,4) 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,64 SEK (-0,72) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -28,6 MSEK (-54,6) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Climeon driftsatte ett Heat Powersystem ombord på ett av Maersks containerfartyg. Maersk kommer nu att utvärdera återvinning av spillvärme som ett led i att minska sina CO2-utsläpp.
 • Genom en riktad nyemission, omfattande fem miljoner B-aktier, till det av Peter Lindell helägda bolaget Cidro Förvaltning AB, tillfördes Climeon en emissionslikvid om 35 miljoner kronor. Peter Lindell blev därmed Climeons näst största aktieägare och tar plats i bolagets valberedning inför årsstämman 2022.
 • Climeon meddelar att det tidigare offentliggjorda pilotprojektet tillsammans med Höganäs AB och Höganäs Energi AB inte kommer att genomföras. 
 • Carl Arnesson tillträdde som Climeons nya CFO.    

JANUARI – DECEMBER 

 • Orderingången uppgick till 2,3 MSEK (56,3) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 28,8 MSEK (43,3) 
 • Orderstocken uppgick till 179,7 MSEK (728,5) 
 • Rörelseresultatet uppgick till -150,3 MSEK (-135,7) 
 • Rörelseresultatet påverkades av engångsposter om -6,0 MSEK gällande avsättningar för förlustkontrakt baserat på de fördjupade erfarenheter som gjorts inom geotermi. Justerat från detta uppgick rörelseresultatet till -141,3 MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -107,3 MSEK (-139,9) 
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -1,93 SEK (-2,76) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -126,9 MSEK (-107,6) 
 • Totala likvida medel uppgick till 152,0 MSEK (299,2) 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Climeon har genomfört en uppdelning av sin säljorganisation som omorganiserats till två team, ett för den marina marknaden, samt ett team för landbaserade marknader. Som ett led i detta avslutade Christina Bäck, Head of Sales & Markets sin anställning på Climeon den 31 januari 2022.  

_______________________________________

VD:N HAR ORDET:
CLIMEON FORTSÄTTER ATT FOKUSERA PÅ NÄSTA GENERATIONS HEAT POWER

I Climeons rapport för tredje kvartalet 2021 skrev jag att Climeons teknik är mer relevant än någonsin tidigare. Den utveckling med ökande el- och bränslepriser som både företag och vi som privatpersoner mötte under fjärde kvartalet 2021, inte bara i Sverige utan i hela världen, förstärker ytterligare bilden. Vi befinner oss mitt i en omställning, en omställning som gör att behoven av att hitta nya energieffektiva lösningar och mer miljövänliga sätt att producera el växer från dag till dag. Heat Power är en del i omställningen mot ett mer miljösmart samhälle, det märker vi inte minst på antalet förfrågningar vi får från befintliga och potentiella kunder på olika marknader – från marinindustri till processindustri. 

Årets fjärde kvartal, var, liksom 2021 i sin helhet, både glädjande och utmanande på flera olika plan. De lättnader i de europeiska Coronarestriktionerna som kom under andra halvåret innebar en ljusning. Vi kunde återigen träffa kunder i Europa och slutföra installationen av en Heat Powermodul på ett av Maersks containerfartyg. Modulen kommer nu att utvärderas som en del i koncernens strävan efter minskad miljöpåverkan. Vi kunde även återuppta installationerna för Havila Voyages och Virgin Voyages fartyg och påbörja installation och driftsättning av två tidigare sålda moduler i Japan, där vi också sålt eftermarknadstjänster. Samtidigt kvarstod begränsningarna på marknaderna i Asien och USA, något som påverkade våra försäljningsaktiviteter på dessa marknader. Climeon har under hela pandemin varit framgångsrikt när det gäller att navigera runt problem och anpassa sig till rådande förutsättningar för att möta kundernas behov. Den förmågan har vi kvar.

En annan av Climeons långsiktiga utmaningar är den finansiella utvecklingen. För fjärde kvartalet 2021 uppgick nettoomsättningen till 3,2 miljoner kronor och rörelseresultatet till -35,0 miljoner. För hela året var motsvarande siffror 28,8 miljoner, respektive -150,3 miljoner. Det är naturligtvis inte hållbart i ett längre perspektiv. Fokus för mig just nu är att vi i allt väsentligt koncentrerar oss på att utveckla vår produkt för den marina marknaden och på att bygga ett effektivt, målinriktat och – framför allt – lönsamt bolag. Det kräver tid och resurser, därför är det glädjande att vi genom vår nyemission i november fick 35 miljoner i emissionslikvid och att Peter Lindell, genom sitt bolag Cidro Förvaltning AB långsiktigt gått in som vår näst största ägare. Parallellt med detta fortsätter arbetet med bolagets långsiktiga finansiering.

Jag tycker definitivt att vi kan vara stolta över det vi har gjort – vi har en produkt som är i drift, både ombord på fartyg och på land i Sverige, Island och Japan och som har en enastående verkningsgrad och tillförlitlighet. Varje dag levererar våra Heat Powermoduler förnyelsebar el till våra kunder. Men det räcker inte, vi måste sträcka oss ännu längre. För att vi ska möta våra kunders förväntningar behöver vi skapa en produkt som är mer kostnadseffektiv och genererar mer el till en lägre kostnad. Vår FoU-avdelning har under året grundligt utmanat vår befintliga teknik och fokuserar helt ut på kundernas önskemål, framför allt pris per producerad kilowattimme. Det har tagit tid och krävt mycket arbete, men vi har gjort konkreta framsteg och det finns en tydlig väg framåt. Vi arbetar just nu med den första prototypen för den nya generationen Heat Powermoduler. Jag kan också nämna att vi under kvartalet har omcertifierats enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001.  

På samma fokuserade sätt som med vår FoU arbetar vi med vår organisation i sin helhet. Det effektiviseringsprogram vi lanserade i somras har slutförts. Organisationen är genomgången, teamet är på plats och inriktningen är tydlig. Vi har gjort en omstart och fortsätter vår resa framåt.

Samtidigt har det inte varit en lätt process, det är det aldrig när medarbetare måste lämna ett företag. Antalet anställda medarbetare har under hösten gått från 72 till ca. 50, vilket minskar vår kostnadsmassa. Under resans gång har vi sett över och rationaliserat vårt FoU-arbete och minskat vårt beroende av externa konsulter. Vi har också dragit ner på vår närvaro i Japan, Taiwan, och i Storbritannien. Marknadsbevakning och marknadsbearbetning kommer framgent att drivas från Climeon i Sverige, men med stöd från lokala samarbetspartners och underleverantörer för eftermarknadstjänster. Återigen är det viktigt att påpeka att vi finns kvar på våra marknader, och att alla våra samarbeten och åtaganden gentemot kunder och partners kommer att fullföljas. Vi kommer naturligtvis också att fortsätta att undersöka nya möjligheter i angränsande marknadssegment.

Climeon är under förändring. Vi har byggt en mer effektiv och ändamålsenlig organisation och vi utvecklar just nu en ny produktgeneration, men vårt syfte och vårt uppdrag är oförändrade. Vi ska skapa lösningar som ger oss en viktig roll i omställningen till en mer hållbar värld. De senaste månadernas utveckling visar att energieffektiva lösningar som vår både behövs och efterfrågas mer än någonsin tidigare. Det är en fantastisk möjlighet som jag, tillsammans med hela teamet på Climeon, nu arbetar för att utnyttja till fullo

Lena Sundquist
VD, Climeon

_______________________________________

För fullständig rapport, se bifogad fil nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Sundquist, VD
+46 708 345 228
lena.sundquist@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2022 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.