Bokslutskommuniké 2020

ÖKAT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET FÖR ATT REALISERA VÅR POTENTIAL

Under fjärde kvartalet stärktes kassan genom en riktad nyemission om netto 244,9 MSEK och utbetalning av lån om 78,9 MSEK. Detta möjliggör ökad lokal närvaro i bolagets fokusmarknader och accelererad utveckling av nästa generations Heat Power-system. Även fjärde kvartalet har präglats av coronapandemin, vilket har påverkat såväl orderingång som intäkter och installationstakt. För helåret ökade dock orderingången till 56,3 MSEK (44,2). I slutet av fjärde kvartalet utsågs Jan Bardell till VD för Climeon.

Oktober – december

 • Orderingången uppgick till 0,0 MSEK (19,7)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (35,1)

 • Rörelseresultatet uppgick till -36,2 MSEK (-36,7)

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,72 SEK (-0,76)

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -54,6 MSEK (-46,9)

 • Climeon har genomfört en riktad nyemission av 5 000 000 B-aktier och tillförts netto 244,9 MSEK. Nyemissionen medför att villkoren för utbetalning av lånet om 78,9 MSEK från Svensk Exportkredit och DNB är uppfyllda

 • Climeon har påbörjat rekryteringen av en ny VD och Jan Bardell har utsetts till VD för Climeon till dess att en permanent VD är rekryterad. Thomas Öström fortsätter sitt engagemang i Climeon som huvudägare och styrelseledamot

Januari – december

 • Orderingången uppgick till 56,3 MSEK (44,2)
 • Nettoomsättningen uppgick till 43,3 MSEK (116,8)
 • Orderstocken uppgick till 728,5 MSEK (729,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -135,7 MSEK (-117,6)
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -2,76 SEK (-2,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -107,6 MSEK (-154,1)
 • Totala likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 314,9 MSEK (142,9)

väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Christina Bäck har utsetts till försäljnings- och marknadschef för Climeon. Christina Bäck var tidigare Head of Corporate Development and Globalization på Climeon och har dessförinnan lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och marknadsföring från bolag med komplexa ekosystem
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret 2020
 • Climeon deltar i det EU-finansierade forskningsprojektet CHEK med syfte att minska utsläppen inom sjöfart
 • Climeon har tecknat ett samförståndsavtal med Tomoe Engineering med målsättning att etablera ett industriellt försäljningssamarbete i Japan

VD kommenterar

ÖKAT FOKUS PÅ EFFEKTIVITET FÖR ATT REALISERA VÅR POTENTIAL

Året som gick präglades kraftigt av den pågående coronapandemin. På både bolags- och individnivå har vi fått förändra våra sätt att leva och arbeta. Climeon är förstås inget undantag. Reserestriktioner, nedstängningar och lägre investeringsvilja bland kunder har påverkat såväl orderingång som intäkter och installationstakt negativt. Samtidigt lyckades vi trots pandemin sätta upp två kraftverk i Japan och för helåret blev orderingången högre än året innan.

Vi riktar en väsentlig del av våra resurser mot utvecklingen av nästa generation av produkten med målsättning om en högre energieffektivitet och bättre lönsamhet för både kunden och Climeon. Vi är just nu mitt uppe i första fasen av utvecklingsarbetet och kommer under våren kunna berätta mer om vårt mål och koncept för det kommande systemet.

Inom geotermi har vi under kvartalet fortsatt mött utmaningar i form av att installationer förskjuts i tid. På Island samarbetar vi med kunden för att färdigställa de andra och tredje kraftverksbyggena, Reykholt och Efri Reykir, liksom för att utöka det första kraftverket, Fludir. Vi är stolta över att vi i Fludir har haft en hög tillgänglighet på 98,3 procent under 2020, vilket vårt service- och supportteam framgångsrikt bidragit till. I Japan, där den fysiska möteskulturen är väldigt stark, har coronarestriktioner påverkat möjligheterna att vidareutveckla nya affärer och kraftverksprojekt under 2020. I Taiwan fortsätter kunden att borra för det första kraftverket. Borrningen har tagit något längre tid än väntat, varför det ännu inte varit aktuellt att leverera Heat Power-moduler dit under kvartalet.

Inom maritim är vi fortsatt begränsade av coronapandemin då vi varken kunnat gå ombord på Maersks fartyg eller slutföra installationerna på Viking Glory i Kina. Installationsarbetet på Virgin Voyages kommande två fartyg fortlöper dock väl, trots nedstängningar i Italien tidigare under 2020. Vi har under kvartalet också producerat moduler för att kunna leverera till Fincantieri och Havila Voyages under våren. Ytterligare ett positivt besked under kvartalet är att International Maritime Organization föreslagit nya utsläppsregleringar som gynnar Climeon och hållbarhetsintresset i branschen har aldrig varit större.

Inom industri ligger huvudfokus på utvecklingen av vår affär kopplad till landbaserade motorer i Storbritannien. Kunden jobbar för närvarande med att finansiera sitt koncept som inkluderar landbaserade motorer, spillvärmeåtervinning och koldioxidfångare.

Lyfter vi blicken från det operationella ser vi att det ökande intresset för grön energi och gröna investeringar håller i sig. Världen över pratas det om hur vi ska ta oss ur coronakrisen på ett grönt sätt och bara i EU har 1000 miljarder euro öronmärkts i The European Green Deal för att göra unionen klimatneutral. Med det stora intresset för hållbar teknik i världen och en stark balansräkning i ryggen fortsätter vi utveckla Heat Power-marknaden, steg för steg mot en grönare värld.

Jan Bardell, VD Climeon

 


För fullständig rapport, se bifogad fil nedan. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Bardell, VD, +46 768 60 84 06, jan.bardell@climeon.com
Charlotte Becker, Investerarrelationer, +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com
Christina Kassberg, CFO, +46 701 84 84 43, christina.kassberg@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 februari 2021 kl. 07:30 (CET).

Om Climeon AB (publ)
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.