Bokslutskommuniké 2019

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 35,1 MSEK (37,7) och för helåret ökade nettoomsättningen markant till 116,8 MSEK (58,9). Det fjärde kvartalet var händelserikt med en första order för kraftverk baserade på motorer, ett strategiskt samarbete för att öppna upp en ny del av geotermimarknaden samt provkörning till sjöss med Virgin Voyages. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -36,0 MSEK (-32,7). Årets resultat påverkades av planenligt ökade kostnader och investeringar relaterade till uppbyggnad av organisationen. Totalt uppgick orderstocken till 729,7 MSEK (818,6) vid kvartalets slut.

Oktober – december

 • Orderingången uppgick till 19,7 MSEK (40,0)
 • Nettoomsättningen uppgick till 35,1 MSEK (37,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -36,0 MSEK (-32,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,78 SEK (-0,74)  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47,9 MSEK (-58,8)
 • Ett patent för ett system och en metod för återvinning av spillvärme i stålproduktion godkändes i Sverige i oktober
 • Carl Frykfeldt utsågs till tf CFO i samband med att bolaget påbörjade rekryteringen av en ny CFO i december
 • Jan Svensson valdes in som ny styrelseledamot i Climeon AB vid en extra bolagsstämma i december
 • Climeon har utvecklat och levererat en ångturbinslösning till Viking Glory som ett komplement till Heat Power-modulerna för att öka energiåtervinningen ombord fartyget
 • Under kvartalet vanns en första order inom kraftverk baserade på förbränningsmotorer, gensets, värd cirka 19,7 MSEK
 • Climeon ingick ett strategiskt partnerskap med Geo40 som utvinner mineraler ur spillvatten för att öppna upp marknaden för återvinning av restvärme inom geotermi

Januari – december

 • Orderingången uppgick till 44,2 MSEK (478,5)

 • Nettoomsättningen uppgick till 116,8 MSEK (58,9)
 • Orderstocken uppgick till 729,7 MSEK (818,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till -117,6 MSEK (-101,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,30 SEK (-2,30)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -159,2 MSEK (-89,2)
 • Likvida medel uppgick till 107,7 MSEK (90,0)  och kortfristiga placeringar till 35,0 MSEK (0,0)

väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Climeon har rekryterat Jack (Masao) Watanabe, tidigare SVP Chief Strategist Energy Business Group Mitsubishi Corporation, för att leda Climeons verksamhet i Japan

Kommentar från vd

Viktiga milstolpar uppnådda under kvartalet – försäljningsökning för helåret

Det fjärde kvartalet 2019 var händelserikt och Climeon passerade flera viktiga milstolpar. Vi vann vår första order för kraftverk baserade på förbränningsmotorer, så kallade gensets, ett område med stor potential för oss. Nu när sol- och vindkraft snabbt byggs ut använder sig många länder av kraftverk baserade på stora förbränningsmotorer för att balansera elnätet (exempelvis då det är vindstilla eller mörkt.) Dessa kraftverk fungerar som en hållbar baskraft i länder där geotermisk värmekraft eller vattenkraft inte är ett alternativ och där man vill bort från smutsiga elkällor som kolkraft. Climeons moduler återvinner restvärmen från kraftverken vilket ökar deras effektivitet och reducerar CO2. Förutom miljövinster uppstår även väsentliga kostnadsfördelar för kraftverksoperatörerna.

I december 2019 annonserade vi ett nytt samarbete med nyzeeländska Geo40 vilket öppnar möjligheten att bearbeta en ny del av den geotermiska marknaden. Mer än hälften av världens geotermiska kraftverk har spillvärme i Climeons temperaturintervall som i dagsläget inte utnyttjas för elproduktion. Kisel i spillvattnet orsakar avlagringar i kraftverkets rör och brunnar, vilket begränsar mängden värme som kan utvinnas och användas. Med Geo40s teknik för att extrahera kisel och andra mineraler ur det varma spillvattnet kan vattnet utnyttjas för kraftproduktion. För vår del innebär samarbetet att vi kan approchera de stora kraftverken med ett nytt, attraktivt erbjudande som löser befintliga problem med avlagringar samtidigt som effekten ökar. Precis som på övriga geografiska marknader satsar vi på att starta med ett första pilotprojekt för att bevisa oss inom detta område, därefter kan vi skala upp segmentet.

Ytterligare en viktig milstolpe under kvartalet var att vår kund Virgin Voyages godkände oss vid provkörning till sjöss, så kallade Sea Trials. Ledtiderna för fartygsbyggen är långa. Vår första order från Fincantieri och Virgin Voyages kom redan 2016, den första leveransen från oss genomfördes i december 2017 och först nu är det första fartyget, Scarlet Lady, redo för kommersiell drift. Vi har jobbat otroligt hårt under flera år för att möta de tuffa kraven från Fincantieri, Virgin Voyages och Lloyd’s Register. Därför känns det mycket tillfredsställande att det första fartyget som har hela sex Climeon-moduler installerade ombord, nu är testkört och färdigt. Samtidigt pågår installation ombord Virgin Voyages nästa två fartyg samt ombord Maersks fartyg.

Sett till helåret 2019 ökade försäljningen kraftigt. Detta är resultatet av de organisations- och strategiförändringar vi gjort inom försäljningsorganisationen. Under fjärde kvartalet levererade vi ytterligare moduler till Island och Japan inför kommande projekt samt de två ångturbiner som ska testas av Viking Line. Totalt landade årets nettoomsättning på 117 MSEK, en väsentlig ökning jämfört med föregående år. Trots förseningar på flera fronter under 2019 ser vi att vi tar oss framåt med fortsatt tillväxt och ökade leveranser, även om förseningarna till viss del väntas belasta oss operationellt och finansiellt. Det är tydligt att den stora utrullningen av Islandsordern kommer ta längre tid än tidigare estimerat men vi ser fortsatt positivt på den isländska marknaden och behovet av en distribuerad baskraft. Både på Island och i Japan jobbar våra team hårt tillsammans med kunderna för att få upp totalt fyra kraftverk under första halvåret av 2020. Steg för steg fortsätter vi arbeta mot vår vision att genom att leverera fossilfri värmekraft bli världens främsta klimaträddare.

Thomas Öström, VD Climeon

 

För fullständig rapport, se bifogad fil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com  
Charlotte Becker, Investerarrelationer +46 730 37 07 07, charlotte.becker@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08:00 (CET).

Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeons B-aktie är listad på First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.