Bokslutskommuniké 2018

Nettoomsättningen ökade kraftigt under kvartalet till 37,8 MSEK (11,1) i och med ökade leveranser. För helåret uppgick nettoomsättningen till 58,9 MSEK (11,9). Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 40,0 MSEK (12,6). Totalt uppgick orderstocken till 818,6 MSEK (353,7) vid årets slut. Under kvartalet har ett större antal moduler levererats till kunder inom det maritima segmentet. Inom det geotermiska segmentet ligger fokus fortsatt på Japan och Island, där Varmaorka nu sluttestar sin första anläggning som har börjat leverera el till lokalsamhället.

OKTOBER – DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 40,0 MSEK (12,6)
 • Nettoomsättningen ökade till 37,8 MSEK (11,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -32,7 MSEK (-20,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-0,5)
 • Climeon utökade sin kapacitet med ett nytt testcenter i Kista för utveckling och testning av Heat Power-moduler
 • Climeon vann det japanska innovationspriset “Top 10 Innovation” på Innovation for Cool Earth Forum (ICEF) i Tokyo som anordnades av den japanska regeringen
 • I december tog Climeon emot en order från Iwana Power GK inom geotermi i Japan värd 40,0 MSEK. Iwana Power GK delägs av Baseload Capital och lokala entreprenörer

JANUARI – DECEMBER

 • Orderingången uppgick till 478,5 MSEK (330,1)
 • Orderstocken uppgick till 818,6 MSEK (353,7)
 • Nettoomsättningen uppgick till 58,9 MSEK (11,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -101,9 MSEK (-56,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,3 SEK (-1,5)
 • Kassa och bank uppgick till 90,0 MSEK (204,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Christoffer Andersson, tidigare COO på Climeon, utsågs till CFO och vice VD. Olle Tholander utsågs till försäljnings- och marknadschef
 • Borealis GeoPower har på grund av externa faktorer drabbats av stora förseningar varför Climeon har beslutat att deras order, värd cirka 10 MSEK, ska tas ur orderboken under första kvartalet 2019
 • Från 1 januari 2019 tillämpar Climeon IFRS 9 vid värdering av finansiella tillgångar vilket medför att Baseload Capital kommer värderas till verkligt värde, 37,7 MSEK, en ökning med 0,40 SEK per aktie

VD-ORD

REKORD I ANTAL LEVERERADE MODULER

Det fjärde kvartalet 2018 var intensivt med ett rekordstort antal levererade moduler. Nettoomsättningen ökade kraftigt för såväl kvartalet som för helåret och uppgick till 37,8 MSEK (11,1) för kvartalet. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 58,9 MSEK (11,9).

Inom det geotermiska segmentet ligger fokus fortsatt på Japan och Island. De japanska kunderna har genomfört de första borrningarna och två lokala japanska Heat Power-operatörer är nu klara: Hayabusa Power och Iwana Power GK. I Fludir på Island, där det för ett år sedan bara fanns en ensam värmekälla, står nu ett kraftverk som börjat producera ren och förnybar el. Nu färdigställer och sluttestar Varmaorka hela sin anläggning, inklusive våra moduler, som kommer att förse över 1 100 hem med grön el.

Vi går in i 2019 med en stor orderstock som ska levereras och en pågående global expansion. Detta har ökat behovet av operationellt fokus i ledning och organisation, varför vi stöpt om ledningsgrupp och organisation något. Den nya sammansättningen ger oss bästa möjliga förutsättningar för den snabba tillväxt vi har framför oss, med kraftverk som ska levereras och driftsättas i flera olika delar av världen samtidigt.

Den nya utvecklings- och testanläggningen i Kista som vi invigde i oktober 2018 är nu i full gång. Efter bara några månader i Kista kan vi konstatera hur mycket mer effektiv testprocessen blivit och hur tiden från produktionsstart till leverans förkortats.

De operationella kostnaderna har hållits låga trots snabb tillväxt. Samtidigt har vi rustat bolaget för fortsatt expansion bland annat genom investeringar i anläggningen i Kista som belastade kassaflödet med 8,5 MSEK. Det stora antalet leveranser inom det maritima segmentet under fjärde kvartalet, med betalningar i första kvartalet 2019, hade en viss negativ inverkan på kassaflödet. Detta har påverkat kassan som vid årets utgång uppgick till 90,0 MSEK, fortsatt i linje med den affärsplan som kommunicerades i samband med listningen på Nasdaq First North Premier i oktober 2017.

Den känsla jag delar med mina kollegor just nu är otrolig. Vår idé om att förändra samhällen genom att förse dem med fossilfri el 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, oberoende av solsken och vind, har börjat realiseras.

Thomas Öström, VD Climeon

För fullständig rapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Öström, VD, +46 708 94 96 05, thomas.ostrom@climeon.com 
Christoffer Andersson, CFO & vVD, +46 762 00 72 99, christoffer.andersson@climeon.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Climeon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08:00 (CET).


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser,
+46(0)8-528 00 399 info@fnca.se