Bokslutskommuniké 2017 1 januari – 31 december

Climeon AB (publ) publicerar bokslutskommuniké och fjärde kvartalet 2017

Finansiell utveckling, oktober – december

• Orderingången uppgick till 12,6 MSEK (0,0)

• Nettoomsättningen uppgick till 11,1 MSEK (2,5)

• Rörelseresultatet uppgick till -20,2 MSEK (-13,3)

• Resultat per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,38)

• Likvida medel uppgick till 204,0 MSEK (51,3)

• Nyemissioner tillförde bolaget totalt 224,0 MSEK netto

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,1 MSEK (-8,9)

Väsentliga händelser, oktober – december

• En order om 12,6 MSEK signerades med Wendel Energy Operations I, LLC för leverans till ett geotermiskt kraftverk i Kalifornien, världens största marknad för geotermisk elproduktion

• Ett intentionsavtal ingicks om att leverera Heat Power-moduler till ett geotermiskt kraftanläggningsprojekt i Kirchweidach kommun i Tyskland. Det potentiella ordervärdet är beräknat till cirka 5 MEUR

• En viktig milstolpe uppnåddes i och med framgångsrikt godkännande under Factory Acceptance Test av Climeons första volymorder. De första sex Climeon Heat Power-enheterna av totalt 18 levererades till Fincantieris skeppsvarv i Rumänien

• Climeons B-aktier noterades på Nasdaq First North Premier den 13 oktober 2017 under kortnamnet ”CLIME”. I samband med noteringen emitterades B-aktier

• Climeon mottog ett pris på Green Shipping Rotterdam Summit som ”the most exceptional contribution to green shipping of the year”

• Kortfristiga aktieägarelån om 12,1 MSEK samt lån från Collector Bank om 8,8 MSEK reglerades

Finansiell utveckling, januari–december

• Orderingången uppgick till 330,1 MSEK (34,2). Orderstocken uppgick till 352,9 MSEK (34,2), motsvarande 124 Heat Powermoduler

• Nettoomsättningen uppgick till 11,9 MSEK (2,9)

• Rörelseresultatet uppgick till -56,7 MSEK (-35,4)

• Resultat per aktie uppgick till -1,54 SEK (-1,06)

• Likvida medel uppgick till 204,0 MSEK (51,3)

• Nyemissioner tillförde bolaget totalt 224,0 MSEK netto

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -58,6 MSEK (-29,2)

Väsentliga händelser efter perioden

• Under januari 2018 kommunicerades att Climeonägare, Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB, grundar ett finansbolag Baseload Capital Sweden AB för att accelerera globala, geotermiska värmekraftprojekt. Grundarna kommer tillsammans att investera 60 MSEK som startkapital i Baseload Capital och Climeon deltar utöver detta genom en minoritetspost uppgående till maximalt 20 procent av aktierna i bolaget

• Ett affärsavtal, värt över 5 MEUR, signerades i februari med den geotermiska kraftläggningen i Kirchweidach, Tyskland som ett resultat av det intentionsavtal som tecknades under fjärde kvartalet

• Karl Brodin utsågs till Head of Reaserch & Development. Karl kommer närmast från Atlas Copco där han haft ledande roller inom affärs- och produktutveckling

• Under januari löstes utestående teckningsoptioner vilket medförde att totalt 1 195 800 B-aktier emitterades

• Det villkorade avtal som i augusti 2017 tecknades med isländska Varmaorka (dotterbolag till CP Energy) har omvandlats till en fast order som börjar levereras under först halvåret 2018. Climeons tidigare finansieringsåtaganden har samtidigt övertagits av Baseload Capital

Kommentar från VD

Lyckad leverans och stora steg mot nya affärer och ökande intäkter

Vår vision är att bli världens största klimaträddare genom att leverera fossilfri värmekraft och det senaste kvartalet har på många sätt stärkt vår tro att vi kan bli det. Behovet av en förnyelsebar baskraft ökar dagligen, energikonsumtionen kommer öka med motsvarande konsumtion av ett helt Indien och Kina, fram till 20401) och 2017 var ett år då klimatförändringarna orsakade kostnader som påverkar länders totala ekonomi. Värmekraft har alla förutsättningar att bli en av de stora rena energikällorna, kanske den största, och vi har redan i tidigt skede en väldigt bra position.

När nu de sex första Heat Power-modulerna levererats enligt plan till Fincantieri/Virgin Voyages syns våra framsteg även som intäkter. Intäkterna för fjärde kvartalet ökade till 11,1 MSEK (2,5) samtidigt som kassan utvecklades i enlighet med planen i vårt prospekt från september 2017 och uppgick till 204 MSEK vid årets slut. Bruttomarginalen för kontrakterade order under 2017 har varit betydligt högre än i första affären med Fincantieri och vi har en tydlig plan mot vår långsiktiga målsättning om att nå en bruttomarginal på 50 procent.

Bolagsbygget fortsätter i en rasande takt där vi under fjärde kvartalet fortsatte att accelerera med vår första order i USA, levererade till Richard Bransons fartyg genom vår nya volymproduktionsanläggning och förstärkte vår position som ledare inom geotermisk värmekraft på låga temperaturer.

Under höstens arbete inom geotermi har det också varit tydligt att det precis som i sol- och vindkraftverk är avgörande att kunderna hittar gynnsamma finansieringslösningar då vi sett att majoriteten av de geotermiska affärerna är kopplade till finansieringsbehov. Climeon har under 2017 därför brutit ny mark tillsammans med Exportkreditnämnden (EKN) och Almi för att möjliggöra finansiering och nu är nästa steg i processen taget. Under de första veckorna i januari 2018 kommunicerades att tre investerare, Gullspång Invest AB, LMK Forward AB och Blue AB, grundar ett finansbolag Baseload Capital för att accelerera globala, geotermiska värmekraftprojekt. Grundarna kommer tillsammans att investera 60 MSEK som startkapital i Baseload Capital och Climeon kommer att delta genom en minoritetspost uppgående till maximalt 20 procent. I praktiken betyder det att Climeonkunder och andra kan få tillgång till finansiering snabbare och enklare än vad som är brukligt och därmed globalt öka hastigheten i utbyggnad av ren elkraft från jordens värme. Climeons ledande verkningsgrad är grunden för att kunderna tjänar pengar men finansiering gör den snabbare tillgänglig för fler.

Den sista ordern för 2017 som stängdes dagarna före julafton och var den första på den amerikanska geotermiska marknaden, var ett optimalt sätt att avsluta året. Tillsammans med den isländska affären i augusti har affären lyft fram Climeon som det ledande bolaget för geotermisk värmekraft vid låga temperaturer där tidigare lösningar haft för låg verkningsgrad för att vara lönsamma.

Även starten på 2018 visar samma starka trend. Ett affärsavtal, värt över 5 MEUR, signerades i februari med den geotermiska kraftläggningen i Kirchweidach, Tyskland.

Med den kraftigt övertecknade börsnoteringen i oktober har vi en stark kassa att bygga expansionen med och med Baseload Capital som stöd kommer behovet av att Climeon finansierar kundprojekt minska och vårt fokus på kärnaffären , våra produkter, att öka.

Att gå skarpt i Mastecs produktionsanläggning i Vaggeryd med volymproduktion av modulerna till Fincantieri, som dessutom godkändes av certifieringsorganet Lloyds Register och skeppades innan jul, var ytterligare ett betydelsefullt steg mot massmarknad. Representanter från Virgin Voyages, Fincantieri och Lloyds samarbetade med Climeons team under de rigorösa test som utmynnade i grönt ljus för leverans. Dessa fartyg byggs nu vidare och kommer att sjösättas under 2019.

Vi har under kvartalet fortsatt att förstärka vår organisation och det senaste tillskottet till ledningsgruppen är Karl Brodin, R&D-chef. Karl kommer närmast från Atlas Copco där han haft ledande roller inom Research & Development och affärsutveckling. Karl blir ett starkt tillskott till vår kraftfulla mix av entreprenörsanda och storbolagserfarenhet. Vi fortsätter med detta att skapa ett orättvist bra team som bygger världens främsta Climate Solver-bolag och möjliggör en fossilfri värld med hjälp av värmekraft.

Thomas Öström VD