CLIMEON FÖRETRÄDESEMISSION 2023

Styrelsen i Climeon har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 26 oktober 2023, beslutat om att genomföra en fullt garanterad nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 19 021 017 units och kommer vid fullteckning att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 100 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare likvid vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras som en del av units. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom erhållna teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare.

 

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera leveranser av existerande och förväntade ordrar samt fortsatt kommersialisering av HeatPower300, samt stärka Bolagets rörelsekapital.

Slutlig teckningskurs för teckning av b-aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:U

Teckningskurs för teckning av B-aktier genom utnyttjande av de teckningsoptioner av serie 2023:U ("Teckningsoptionerna") som emitterades i samband med Climeon ABs (publ) ("Climeon" eller "Bolaget") företrädesemission av units under fjärde kvartalet 2023 ("Företrädesemissionen") har fastställts. Teckningskursen för Teckningsoptionerna är 0,55 SEK. Varje Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny B-aktie i Climeon. Teckningsperioden inleds idag den 3 juni 2024 och pågår till och med den 17 juni 2024.

Översikt av villkoren för Teckningsoptionerna och viktiga datum
Teckningskursen för en B-aktie tecknad genom utnyttjande av Teckningsoptionerna har fastställts till 0,55 SEK och motsvarar, i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna, 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under mätperioden som löpte från och med 20 maj 2024 till och med 31 maj 2024. Teckningsperioden inleds på måndag den 3 juni 2024 och pågår till och med den 17 juni 2024. Teckningsoptioner som inte nyttjas för teckning kommer att förfalla utan värde. För innehavare som inte avser utnyttja Teckningsoptionerna finns möjligheten att sälja Teckningsoptionerna till marknadsvärde.

Handel i Teckningsoptionerna
Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn CLIME TO 1 B och med ISIN SE0021020765. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna kommer att vara den 12 juni 2024.

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner
För optionsinnehavare som har sina Teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning genom förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för hur Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av B-aktier. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid före utgången av teckningsperioden för vidare instruktioner, eftersom förvaltare har olika rutiner och handläggningstider.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)
Anmälan om teckning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.climeon.com och DNB Bank ASA, filial i Sverige hemsida, www.dnb.se/emission. En förtryck anmälningssedel har sänts till direktregistrerade optionsinnehavare. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara DNB Bank ASA, filial Sverige tillhanda senast kl. 15 den 17 juni 2024.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 6 november 2023.
 • För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämningsdagen erhålls en uniträtt. Det krävs fem uniträtter för att teckna en unit.
 • Varje unit består av sex B-aktier och tre teckningsoptioner av serie 2023:U.
 • Teckningsperioden för units avses att inledas 8 november 2023 och avslutas 22 november 2023.
 • Teckningsperioden för teckningsoptionerna avses att inledas 3 juni 2024 och avslutas 17 juni 2024. En teckningsoption ger rätt till teckning av en ny B-aktie i Bolaget.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 6 november 2023 kommer att erhålla en uniträtt för varje aktie av serie A eller B. Fem uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av sex B-aktier och tre teckningsoptioner av serie 2023:U som ger rätt till teckning av B-aktier i Bolaget.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 5,28 SEK per unit, motsvarande 0,88 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om cirka 34,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market för de tre handelsdagarna som föregår styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor.
 • Teckningskursen vid teckning av B-aktier genom utnyttjande av teckningsoption(er) som erhålls vid teckning av units kommer att motsvara 70 procent av det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under en tiodagars mätperiod vilken pågår mellan 20 maj 2024 och 31 maj 2024, dock ej högre än 2,64 SEK, vilket motsvarar en 200-procentig ökning av den del av teckningskursen i Företrädesemissionen som är hänförlig till en aktie (det vill säga teckningskursen för en aktie i Företrädesemissionen multiplicerat med tre).
 • Handel med uniträtter beräknas pågå under perioden 8 november 2023 till 17 november 2023.
 • Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Inför Företrädesemissionen har Bolaget och Bolagets grundare Joachim Karthäuser och Thomas Öström ingått sedvanliga lock-up-avtal för en period som slutar 180 dagar efter offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen.

Digital investerarpresentation

Digital Investor Presentation 2

DNB Markets höll en digital investerarpresentation med Climeon för en företagsuppdatering och diskussion om vår pågående Företrädesemission måndagen den 13 november 2023 kl. 10:00 CET via Teams.

Presentationsbilderna kan ses här:

 • office-file-pdf-1

  Digital investerarpresentation

Anmälningssedlar

 • office-file-pdf-1

  Anmälningssedel utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:U

 • office-file-pdf-1

  Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

 • office-file-pdf-1

  Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 • office-file-pdf-1

  Så här gör du

Dokument

 • office-file-pdf-1

  Prospekt

  Publicerad 2023-11-07, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Climeon AB Bolagsordning

  2023-10-30, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Climeon AB Registreringsbevis

  Publicerad 2023-11-07, Svenska

 • office-file-pdf-1

  Villkor för teckningsoptioner i Climeon AB (publ), serie 2023:U

  Publicerad 2023-11-07, Svenska

Länkar

 • Pressmeddelanden: Slutlig teckningskurs för teckning av b-aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2023:U fastställd – teckningsperioden inleds idag den 3 juni 2024

  Publicerad 2024-06-03, Svenska

 • Pressmeddelanden: Climeon offentliggör sluligt utfall i bolagets övertecknade fullt garanterade företrädesemission

  Publicerad 2023-11-23, Svenska

 • Pressmeddelanden: Climeon offentliggör preliminärt utfall – företrädesemissionen övertecknad

  Publicerad 2023-11-22, Svenska

 • Pressmeddelanden: Climeon publicerar prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 100 MSEK

  Publicerad 2023-11-07, Svenska

 • Pressmeddelanden: Styrelsen i Climeon har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 100 MSEK

  Publicerad 2023-10-30, Svenska

 • Pressmeddelanden: Kommuniké från Climeon AB (publ) extra bolagsstämma den 26 oktober 2023

  Publicerad 2023-10-26, Svenska

 • Pressmeddelanden: Climeon avser att besluta om en fullt garanterad företrädesemission av units om minst 100 MSEK

  Publicerad 2023-09-26, Svenska

SENASTE FINANSIELLA RAPPORTER

 • office-file-pdf-1
  Årsredovisning 2021

  Publicerad 2022-04-20, Svenska

 • office-file-pdf-1
  Årsredovisning 2022

  Publicerad 2023-04-19, Svenska

 • office-file-pdf-1
  Årsredovisning 2023

  Publicerad 2024-04-18, Svenska

 • office-file-pdf-1
  Kv3 Delårsrapport 2023

  Publicerad 2023-10-26, Svenska

 • office-file-pdf-1
  Kv4 Bokslutskommuniké 2023

  Publicerad 2024-02-06, Svenska

 • office-file-pdf-1
  Kv1 Delårsrapport 2024

  Publicerad 2024-05-07, Svenska

PRENUMERERA PÅ

IR KONTAKTER

Climeon IR-Kontakt:

investor@climeon.com

Climeon Certified Advisor: FNCA Sweden AB

Box 5807
SE 102 48 Stockholm, Sweden
Phone: + 46 8 528 00 399