Välkommen till Climeons extra bolagsstämma 2023

Aktieägarna Climeon AB (publ), 556846–1643 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 15:00.

Bolagsstämman äger rum i Kista Gates lokaler med adress Torshamnsgatan 48 i Kista. Inregistrering kommer att ske med början kl. 14:30.

ätt att delta stämman  

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall:

  •  dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 18 oktober 2023, och
  • dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via bolagets hemsida på climeon.com/egm2023/ eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com  alternativt per brev till Climeon AB, att. Bolagsstämma, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast den 20 oktober 2023. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se: Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 18 oktober 2023, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 20 oktober 2023 beaktas vid den framställning av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till stämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA DOKUMENT

Kallelse till årsstämma 2023 i Climeon AB VIEW PDF
Fullmaktsblankett Climeon AB VIEW PDF
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen VIEW PDF
Bolagsordning VIEW PDF
Protokoll Extra bolagsstämma Climeon AB (publ) 26 oktober 2023 VIEW PDF

KONTAKT

Vänligen kontakta oss angående extra bolagsstämma via vår IR-e-postadress: