Välkommen till extra bolagsstämma i Climeon

Datum: 17 december 2019

Tid: 10:30

Plats: Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista

 

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 december 2019 och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 11 december 2019, kl.16.00

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 11 december 2019 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

 

Anmälan

Anmälan till stämman kan göras i anmälningsformuläret nedan.

Anmälan kan även ske

  • via e-mail: bolagsstamma@climeon.com eller
  • skriftligen under adress: Climeon AB, att Catarina Mellin, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista

Vid anmälan, vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, email, telefonnummer, samt antalet eventuella biträden.

Att poströsta eller rösta på distans är inte möjligt.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

 

Ombud och fullmakt

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig enligt nedan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före extra bolagsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

Om du ska företräda ett företag (eller annan juridisk person) måste du ha en fullmakt. Den ska dels skickas in till oss i förväg, dels tas med i original till stämman. Enklast är att du mejlar den till bolagsstamma@climeon.com. Ifall du är firmatecknare räcker det med registreringsbevis.

Anmälan till årsstämman 2019

Anmälningen är stängd. Extrastämman hölls den 17 december 2019.

Ladda ned protokoll från stämman.

DOKUMENT

Kort om Jan Svensson VIEW PDF
Kallelse till extra bolagsstämma i Climeon AB VIEW PDF
Instruktion till valberedningen VIEW PDF
Fullmaktsformulär EGM VIEW PDF