Välkommen till årsstämma i Climeon AB (publ)

Aktieägarna Climeon AB (publ), 556846–1643 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2022 kl. 16:00. Årsstämman äger rum i Kista Gates lokaler med adress Torshamnsgatan 48 i Kista. Inregistrering kommer att ske med början kl. 15:30.

Förslag till dagordning  

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 5. Val av justerare
 6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad
 7. a) VD anförande
  b) Framläggande av årsredovisning med revisionsberättelser för bolaget och koncernen
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och koncernen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 12. Val av revisor/er
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 14. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner av B-aktier etc
 15. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 16. Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för nytt incentiveprogram
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

 

Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per den 10 maj 2022, och
 • dels ha anmält sig hos bolaget genom anmälan via anmälningsformuläret nedan eller via e-mail till bolagsstamma@climeon.com alternativt per brev till Climeon AB, att. Årsstämma, Torshamnsgatan 44, 164 40 Kista senast kl. 16.00 den 13 maj 2022. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav, eventuellt ombud eller biträden samt kontaktuppgifter uppges.

För information om behandling av personuppgifter vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 maj 2022, så att sådan registrering kan beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör avseende förhållanden per nämnda dag. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 12 maj 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara daterad och underskriven och skall medtas i original till årsstämman. Företrädare för juridisk person skall medta bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt bolagets hemsida.

DOKUMENT

Kallelse till årsstämma i Climeon AB (publ) VISA PDF
Valberedningens förslag, yttrande samt redogörelse VISA PDF
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning VISA PDF
Styrelsens förslag till beslut om incentiveprogram VISA PDF
Fullmaktsformulär VISA PDF
Villkor Teckningsoptioner Appendix A VISA PDF
Protokoll årsstämma Climeon AB (publ) VISA PDF